1. Úvod do kurzu

 1. Studijní článek: Co je to geografický informační systém (GIS)?
 2. Studijní článek: GIS a okolní svět
 3. Studijní článek: Členění GIS
 4. Studijní článek: Historie GIS
2. Datové modely používané v GIS pro ukládání prostorových dat

 1. Studijní článek: Prostorová data v analogové podobě – reprezentace reálného světa na mapách
 2. Studijní článek: Prostorová data v digitální podobě – reprezentace reálného světa v počítači
 3. Studijní článek: Principy reprezentace prostoru pomocí vektorů
 4. Studijní článek: Základní typy vektorových datových modelů
 5. Studijní článek: Principy reprezentace prostoru pomocí rastrů
 6. Studijní článek: Pravidelná čtvercová mřížka – nejpoužívanější rastrová reprezentace
 7. Studijní článek: Kompresní techniky pro ukládání pravidelných rastrů
 8. Studijní článek: Nepravidelná trojúhelníková síť – způsob reprezentace povrchu
 9. Studijní článek: Hybridní datový model – rozumný kompromis?
3. Atributová data v digitální podobě

 1. Studijní článek: Základní pojmy klasických databází
 2. Studijní článek: Možnosti přístupu k atributovým datům
 3. Studijní článek: Datové modely pro uložení atributových dat na počítači
4. Rozdělení GIS podle provázání prostorových a atributových dat

 1. Studijní článek: Generace GIS
 2. Studijní článek: Srovnání vybraných datových modelů pro provázání prostorových a atributových dat.
5. Jednotlivé činnosti v projektu GIS – návrh databáze a vstup dat

 1. Studijní článek: Členění činností v rámci projektu GIS
 2. Studijní článek: Návrh geografické databáze (GDB)
 3. Studijní článek: Naplňování GDB prostorovými daty – primární zdroje
 4. Studijní článek: Sekundární zdroje – již jednou zpracovaná prostorová data
 5. Studijní článek: Naplňování GDB atributovými daty
 6. Studijní článek: Naplňování GDB konverzí dat z jiných digitálních zdrojů
 7. Studijní článek: Možné chyby, které se mohou vyskytnout při vstupu dat
 8. Studijní článek: Problematika metadat
6. Jednotlivé činnosti v projektu GIS – zpracování a uchování dat

 1. Studijní článek: Zpracování a uchovávání dat – uchovávání dat
 2. Studijní článek: Geometrické transformace
 3. Studijní článek: Zpracování obrazu
 4. Studijní článek: Vektorizace – převod rastru na vektor
 5. Studijní článek: Rasterizace – převod vektoru na rastr
 6. Studijní článek: Interpolace
 7. Studijní článek: Ostatní převody mezi reprezentacemi
 8. Studijní článek: Topologické čištění dat
 9. Studijní článek: Generalizace
7. Jednotlivé činnosti v projektu GIS – analýza a syntéza údajů

 1. Studijní článek: Měřící funkce
 2. Studijní článek: Dotazy na geografickou databázi
 3. Studijní článek: Topologické překrytí
 4. Studijní článek: Mapová algebra
 5. Studijní článek: Vzdálenostní analýzy a analýza sousedství
 6. Studijní článek: Vážená vzdálenost a nalezení nejlevnější cesty
 7. Studijní článek: Analýzy nad vektorovou sítí
 8. Studijní článek: Analýzy povrchů
 9. Studijní článek: Stručný přehled dalších analytických metod, využitelných v GIS
8. Jednotlivé činnosti v projektu GIS – vizualizace a tvorba výstupů

 1. Studijní článek: Neinteraktivní vizualizace
 2. Studijní článek: Interaktivní vizualizace
9. Jednotlivé činnosti v projektu GIS – implementace a využívání GIS

 1. Studijní článek: Implementace GIS projektu v prostředí podniku
10. Trendy a vývoj GIS

 1. Studijní článek: Nové zdroje dat
 2. Studijní článek: Situace v oblasti hardware
11. Zdroje + informace o autorech

Text vychází zejména z dvou následujících publikací:

 • Tuček J., Geografické informační systémy, principy a praxe, Computer Press 1998, ISBN: 807226091X
 • Burrough, Peter A. McDonnell, Rachael A. : Principles of geographical information systems /. 1st ed. repr.. Oxford :| 1998. 0-19-823365-5.
Jeho zárodek byl vytvořen M. Břehovským v letech 1998 - 2000. Dále na něm pracoval a dosud pracuje K. Jedlička. Text prošel v r. 2003 odbornou a jazykovou korekturou, provedenou J. Šímou. Poslední změna dokumentu - Jaro 2007. Jedná se o učební text shrnující stav oboru, nikoli o původní vědeckou práci. Nejsou proto uváděny citace všech použitých pramenů.