Úvod do geografických informačních systémů (GIS)
Datové modely používané v GIS pro ukládání prostorových dat
Vytisknout  studijní materiál

Studijní článek: Prostorová data v digitální podobě – reprezentace reálného světa v počítači

Prostorová data v digitální podobě

Pro prostorová data jsou používány převážně 2 modely jejich reprezentace v digitální podobě.

K těmto dvěma reprezentacím je možno přistupovat buďto vrstvově nebo objektově.

Vrstvový přístup:

Jednotlivá data jsou obvykle organizována v tématických vrstvách (layer, theme, coverage).

Tento jednoduchý princip vychází z používaného způsobu při vytváření map v kartografii, kde je obsah mapu dělen do vrstev podle barev. V GIS se ale, a to je velice důležité si uvědomit, data dělí skutečně podle tématiky.

Například zatímco v kartografii je v jedné vrstvě třeba polohopis a antropogenní (lidskou rukou vytvořené či upravené) prvky výškopisu, protože v mapě je obojí výsledně stejnou barvou, pak V GIS je nutno takovouto kartografickou vrstvu rozdělit na minimálně dvě tématické vrstvy , které se využívají v GIS.

I v GIS se však vrstvový model ukázal jako velice univerzální a mocný. Reprezentace komplexního světa pomocí jednoduchých tématických vrstev nám snadněji umožňuje zorganizovat a pochopit vztahy mezi jednotlivými jevy.

Výhody:

Nevýhody:

Objektový přístup:

Dalším způsobem, jak mohou být data organizována je tzv. objektový přístup. Ten je založen na principech objektově orientovaného programování a získává na oblibě hlavně v posledních letech. Jeho hlavními znaky jsou:

Příklad:

Z obecného objektu linie zdědí objekt komunikace geometrickou (prostorovou) informaci o tom, že se má zobrazovat jakožto lomená čára. Navíc do něj vložíme atributovou informaci, že se jedná o komunikaci, čímž jej odlišíme od obecného objektu linie.

Dále řekneme, že atribut komunikace může nabývat hodnot silnice, železnice nebo vodní cesta. Další generace objektů, zdědí informaci o tom že je komunikace a například konkrétně silnice. Pak do ní můžeme přidat například atributovou informaci o jejím čísle, počtu pruhů, délce, … a samozřejmě třídě (zde si to nepleťme s třídou objektů, jedná se o třídu ve smyslu "silnice 1. třídy, dálnice, …").

Výhody objektového přístupu

Nevýhody:

Poznámka: Tento model se využívá např. pro správu inženýrských sítí pomocí GIS.