Ukázky z prací studentů

Datový model geoprostorové databáze ArcČR500

2004, Autoři: Karel Janečka, Jaroslav Zdražil

Abstrakt: Cílem naší seminární práce je vytvoření datového modelu báze geografických dat ArcČR v prostředí ESRI Geodatabase. Protože jsou v geodatabázích uložené především prostorové objekty, které představují objekty reálného světa, probíhá návrh geografické databáze pomocí objektové analýzy. Při vytváření našeho datového modelu klademe důraz na jeho logickou správnost a možnosti implementace. Zajímavá je i otázka vyhledání a volby vhodných topologických pravidel. Zabýváme se rovněž otázkou rozšíření dané báze dat o další prvky společně s jejich vhodnými atributy, které by přispěly k lepšímu a širšímu využití koncovým uživatelem.

ESRI FIG Grant

2003-2004, Autoři: Jan Pacina, Petr Pelikán

ESRI Fig Grant byl projekt, v rámci kterého firma ESRI poskytla 25 univerzitám na světě zdarma svůj nově vyvíjený modul Survey Analyst k beta testování. Úkolem Západočeské univerzity, konkrétně našeho oddělení a našich studentů, bylo porovnání modulu Survey Analyst pro ArcGIS s geodetickým programem WinKokeš. Výsledkem testu byl interní materiál a proto zede není zveřejněn.

Abstrakt: V rámci FIG ESRl Grant se zabýváme testováním rozšiřovacího modulu Survey Analyst pro ArcGIS. Účelem testování je zhodnotit jeho silné a slabé stránky a dále jeho vhodnost a případnou rozšiřitelnost tak, aby ho bylo možné používat ve specifickém českém prostředí: Survey Analyst porovnáváme se softwarem Win Kokeš, který se v Česku běžně používá pro geodetické výpočty. Zárověň zkoumáme možnosti importu měřených dat z běžných otevřených formátů, které se u nás používají. Výhody Survey Analystu očekáváme v možnosti přímého propojení geodetických dat s geografickou databází.

  • 3. místo v kategorii seminárních prací 2. ročníku celostátní soutěže Student GIS Projekt.

Virtuální model areálu ZČU Borská pole

2003, Autor: Stanislav Olivík

Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření 3D virtuálního modelu areálu Západočeské univerzity v lokalitě Borská pole. Model byl vytvořen z leteckých fotogrammetrických snímků. Výstupy z diplomové práce jsou tyto: virtuální 3D model v ERDAS IMAGINE VirtualGIS, VRML scéna tohoto modelu (optimalizovaná pro prohlížení přes internet), digitální model reliéfu (DMR), diferenciálně překreslený snímek (ortofoto) a několik videoklipů pro prezentaci modelu. Teoretická část diplomové práce popisuje přínos digitálních technologií pro bezkontaktní metody sběru dat. Další kapitola popisuje použitou technologii tvorby virtuálního modelu. Poslední kapitola se zabývá optimalizací VRML scény.

Model ve formátu VRML je možné si stáhnout (či přímo prohlédnout, záleží na rychlosti vašeho připojení) zde. Pro prohlížení budete potřebovat nějaký plugin pro prohlížení scén v jazyce VRML.

Povodňový GIS

2002-2004, Autoři: Lenka Egrmajerová, Jakub Jirka, Milan Kollinger, Václava Šeblová, Lucie Vokounová, Karel Vondráček, Jaroslav Zdražil

Abstrakt: Projekt se zabývá možností využití státního mapového díla Základní báze geografických dat (dále jen ZABAGED), při simulaci a vizualizaci povodní. K řešení byl použit software ArcView 3.1 s nadstavbou HEC – GeoRAS for ArcView verze 3.1 a software pro simulaci povodní HEC-RAS 3.1. Testovací oblastí byla část toku řeky Mže v okolí Plzně od obce Křimice po soutok s řekou Radbuzou. V těchto místech budou, nejspíše v polovině roku 2003, k dispozici záplavové čáry vypočtené přesnými matematickými modely proudění s použitím přesného digitálního modelu terénu, se kterými bude možné provést srovnání. Výstupem projektu jsou vypočtené záplavové čáry a zhodnocení možnosti využití dat ZABAGED pro simulace povodní. Z vyhodnocených záplavových čar, dat ZABAGED a dat katastru nemovitostí, je vytvořen „povodňový GIS“ pro malou obec, který je možné po aktualizaci některých dat prakticky využívat.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1