Archiv referátů vytvořených studenty Západočeské univerzity v Plzni v rámci předmětu úvod do GIS

Image

2005

Rešerše digitálních map ČR, Evropy i světa pro klasické i kapesní počítače. Martina Mikolášková, Hana Šnebergerová.

Představení Atlasu Evropy vytvořeného v GIS, Předstasvení ESRI geodat. Václav Vobora.

Představení produktu WorldWind, Edita Šafaříková, Jana Sýkorová.

Zpracování archivu referátů z minulých let. Ladislav Červinka, vlastní archiv byl zárodkem této stránky.

Dynamické segmentování. David Vojtěch.

Jak získat data z mapového serveru ministerstva životního prostředí. Ondřej Kugler.

Představení projektu PostGIS Jiří Petrák, František Vracovský.

Rešerše internetových stránek zabývajících se geoproblematikou u nás a ve světě. Martina Divišová, Veronika Králová, Petra Šilhavá.

Představení GIS JUMP. Zdeňka Albrechtová,

Geometrické transformace pro GIS. Jaromír Fajt.

2004

ČAGI

Jana Bittnerová, bittZemail.cz
Představení České asociace pro geoinformace. Organizace byla založena roku 1997 a slouží jako nezávislé sdružení subjektů zabývajících se GIS. Uvedení hlavních cílů asociace a její organizační struktury. Asociace má vlastní internetové stránky dokumentující svou činnost, které obsahují dále seznam členů, informace o novinkách v oboru GIS, pracovní nabídky, diskusní centrum a další. ČAGI stála u zrodu projektu MIDAS, MetaInformačního DAtabázového Systému, poskytujícího informace o existujících informačních zdrojích v České republice. MIDAS shromažďuje metainformace o datových souborech spravovaných jak složkami státní správy tak soukromými subjekty. Metadata obsahují mimo jiné kontakty na odpovědné osoby a účely, pro které jsou data vhodná. Metadata jsou archivována ve formátu XML a mohou být tvořena přímo správci dat prostřednictvím aplikace MIDAS Lite.

GRASS

Jitka Machová, mach02Zvolny.cz
Popis volně dostupného GIS systému GRASS z uživatelského hlediska. Nastínění filozofie ukládání dat a základů práce s rastrovými daty pomocí příkazové konzole. Jsou uvedeny příkazy pro import dat, zobrazování rastrů, práci s barvami, zobrazování legendy, práci s metadaty, reklasifikaci rastru, práci s maskou a podobně.

Geografický informační systém města Plzně

Václav Monhart
Popis součásti městského informačního systému Plzně z hlediska informací volně přístupných přes Internet. Běžným uživatelům je systém přístupný běžným pomocí prohlížeče GSWeb založeného na technologii Java prostřednictvím internetových prohlížečů MS Internet Explorer 4.01, Netscape Navigator 4.5 a vyšších. GSWeb umožňuje zobrazování rastrových map, vektorových vrstev, jejich plynulé zvětšování a zmenšování, rušení a zobrazování vrstev, dotazy, vyhledávání, tisk a jiné. Standardně jsou přístupné vrstvy ortofotomapy, linek MHD, katastrální mapy a další. Na straně serveru se používá systém pro ukládání geoinformací GeoStore pracující nad systémy řízení báze dat Oracle, MS SQL Server nebo Sybase. Pro údržbu GIS v rámci GeoStore může sloužit Microstation nebo MS GeoOutlook. Systém lze doplnit o uživatelsky naprogramované moduly v jazycích Delphi, Visual Basic nebo Developer 2000.

Vysoké školy zabývající se výukou GIS

Jiří Novotný
Internetový rozcestník odkazující na vysoké školy zabývající se v rámci akreditovaných oborů výukou GIS. Pro každou vysokou školu je uvedena katedra nebo oddělení odpovědné za výuku GIS a koncepce vyučovaných předmětů, dále je uváděn počet členů a vedoucí osoby. V rámci České republiky jsou uvedena všechna vysokoškolská pracoviště zabývající se GIS, dále je náhodně vybráno po dvojici obdobných pracovišť na vysokých školách v sousedních státech.

Geodata na WWW

Jakub Orálek
Internetový rozcestník odkazující na online zdroje dat pro GIS. Obsahuje stručný popis obsahu GIS serverů Arcdata, Esri data, Geo Community, Geodis, Geography Network, Geospatial and statistical data center, Multimedia Computer, NASA, T-Mapy, United Nations Environment Programme, Universe, University of Arkansas Libraries, U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Geological Survey. Servery jsou klasifikovány podle oblastí zájmu podle území a podle možnosti získat data volně zdarma.

PDA

Stanislav Rauch
Termín Personal Digital Assistants se vžil pod českým ekvivalentem kapesní počítače. Jedná se o počítače kapesních rozměrů s nižšími výpočetními zdroji než mají klasické stolní počítače a notebooky. Zobrazování je většinou na bázi dotykových LCD displejů. PDA vyžadují speciální operační systémy, mezi které patří například MS Pocket PC, Palm OS, Linux a EPOC. Vysvětlení pojmů jako ActiveSync, Graffiti, Handheld, HotSync, Kolébka, mobilní Internet, Palm, PAN, PIM, Stylus, synchronizace, virtuální klávesnice. Uvedení předních světových výrobců kapesních počítačů. Představení možností PDA v kombinaci s přijímači signálu GPS a DGPS pro profesionální využití při sběru dat GPS u produktů GEO Explorer CE, Pathfinder Pocket, Pathfinder Power, Pathfinder Pro XR/XRS a Recon.

Rešerše WWW stránek na téma GIS

Hana Roubalová
Odkazy na servery s tématikou GIS se zaměřením na teorii a volně přístupné zdroje dat. Každý odkaz je opatřen popisem nejzajímavějších informací nacházejících se na daném serveru. Představeny jsou servery www.gis.com, gislounge.com, www.geocomm.com a www.esri.com.

Geography Network

Magdalena Štýsová, magdulZvolny.cz
Geography Network je služba podporující sdílení dat GIS. Je přístupná přes Internet a denně má asi milion návštěvníků. Služba je postavena na technologii Sun One a je zaštítěna společností ESRI. Geography Network umožňuje různé webové služby vycházející z GIS a především přístup k online mapám a datům GIS. Data podle zájmového území, druhu problematiky nebo klíčových slov lze vyhledávat pomocí Geography Network Explorer. Databáze geodat obsahuje informace o lokalizaci, původu a popisu dat, kontakty na správce dat a možnosti jejich získání, u některých dat jsou též náhledy s možností zvětšování a zmenšování. Získaná data lze prohlížet a upravovat pomocí aplikace Arc Explorer Web Service společnosti ESRI. Tato aplikace umožňuje například přesouvání a odstraňování vrstev, nastavení průhlednosti vrstev, tvorbu legendy, zadávání dotazů, tisk map. Ukládání map je umožněno pouze registrovaným uživatelům.

XML a SVG

Jiří Vlček, jir_vlcekZcentrum.cz
Popis populárního standardu eXtesible Markup Language pro významové oddělování informací včetně jeho vzniku. Vysvětlení pojmů souvisejících s XML jako jsou DTD, DocBook, kaskádové styly, parser, validace, stylový procesor. Stručně je nastíněna problematika znakových sad a jejich kódování. Z XML vychází technologie Scalable Vector Graphics pro standardizovaný popis vektorové grafiky. Tento formát je vyvíjen od roku 2001 pod záštitou společnosti Adobe a dalších. Umožňuje úsporné ukládání a přenos grafiky, v kombinaci s technologií JavaScript lze vytvářet vektorové animace.

2003

Kriging

Jaroslav Zdražil, jerry.roverZemail.cz
Kriging, někdy též nazývaný Best Linear Unbiasted Estimator, je pokročilá interpolační metoda založená na statistickém vyhodnocování naměřených hodnot interpolovaných veličin. Podle typu se dělí na jednoduché krigování, univerzální krigování, kokrigování, logaritmickonormální krigování, indikátorové krigování, softkriging, pravděpodobnostní krigování.

2002

GIS a kartografie

Magdaléna Baranová, mbaranovaZseznam.cz
Výtah z příspěvku doc. RNDr. Víta Voženílka CSc. na semináři Kartografické výstupy z GIS, konaném v roce 2002. Druhy map, zásady jejich tvorby od určení správného názvu mapy a kompozice až po tvorbu legendy a generalizaci. Postup při hodnocení map. Rozebrání vyjadřovacích prostředků mapy zejména pak barvy a písma. Je zmíněn postup vytváření českých názvů v mapách. Tvorba kartogramů a kartodiagramů s ohledem na volbu měřítek, stupnic včetně popisu statistických metod používaných k jejich tvorbě. Optofyziologické a psychologické vlivy na tvorbu znaků a jejich vnímání.

GRASS

Lenka Baumruková
GRASS je volně dostupný multiplatformní GIS software vyvíjený od roku 1982. Je vhodný pro zpracování rastrových dat včetně multispektrálních snímků. Podporuje vektorovou kresbu, digitalizaci, skenování, tisk a podobně. Lze jej propojit s databázovými systémy Informix, Postgres a Oracle. Podporuje data ve formátech TIFF, GIF, TGA, DLG, DXF a formáty konkurenčních produktů ESRI, Idrisi a MOSS. Podporuje širokou paletu referenčních elipsoidů včetně Besselova, WGS84 a Krasovského. Vzhledem k otevřené architektuře jej lze doplňovat vlastními programovými moduly. Podstatná část modulů je naprogramována v jazyce ANSI C, což umožňuje snadnou přenositelnost na drtivou většinu operačních systémů včetně systémů Windows a Linux pro počítače třídy PC. K dispozici je obsáhlá volně přístupná uživatelská i programátorská dokumentace v elektronické podobě.

Spring

Lenka Egrmajerová
Spring je volně přístupné softwarové GIS řešení vyvíjené Brazilským národním institutem pro vesmírný výzkum. Byl vyvinut pro analýzu dopadů odlesňování Amazonských deštných pralesů. Podporuje načítání a analýzu družicových snímků, tvorbu tématických map a komplexní GIS analýzy na základě digitálního modelu terénu a vektorových a atributových dat. Podporuje rastrové formáty INPE, Spot Image, EODAT, dále TIFF, RAW, SITIM. Jsou podporovány vektorové formáty ArcInfo, ArcView, DXF, SGI, ASCII. Mapy je možné zobrazovat ve 14 kartografických zobrazeních. Umožňuje pokročilé statistické funkce, tvorbu vektorových modelů nad rastry, kriging, zpětný převod vektorových modelů na rastrové obrazy, výpočet nejkratší cesty v síťovém modelu a další. Podporuje spojení s databázovými systémy xBASE, MS Access, Oracle.

Prohlížeče geografických dat

David Havel, dhavelZemail.cz
Představení a porovnávání prohlížečů geografických dat, volně přístupných přes Internet. Zabývá se prohlížečem geografické databáze ArcČR500 společnosti ArcData založeném na technologii JavaScript, na straně serveru je použita technologie ArcIMS vyvinutá společností ESRI, dále je představena multiplatformní technologie T-Map Server společnosti T-MAPY založená na technologiích ArcIMS a MapServer. Pomocí této technologie je například vytvořen městský GIS v Hradci Králové a v Nymburce, online mapy společnosti SHOCart. Společnost ESRI provozuje server založený na vlastní technologii ArcIMS, kde je zpřístupněna rozsáhlá paleta nejrůznějších tématických map. Společnost Intergraph vyvinula technologii pro online přístup k mapám pod názvem GeoMedia WebMap, který umožňuje tvorbu map, prostorová měření a analýzy map a podobně.

GeoMedia

Martin Kesl
GeoMedia je GIS komplexní soubor software vyvíjený společností Intergraf. Podporuje data ve formátech produktů společnosti ESRI, ve formátech MapInfo, DGN, DXF a DVG. Ukládání dat je řešeno pomocí databázových systémů společností Microsoft a Oracle včetně nadstavby pro GIS data Oracle Spatial. Export do standardních GIS formátů chybí. Díky otevřené architektuře jej lze rozšiřovat pomocí technologií Powerbuilder společnosti Powersoft nebo Visual Basic a Visual C++ společnosti Microsoft. GeoMedia umožňuje mimo jiné pokročilé GIS analýzy jako je tvorba obalových zón vektorových objektů, prostorový průnik a rozdíl vektorových objektů a podobně. Umožňuje též automatické opravy topologických chyb, kvalitní statistické vyhodnocování tříd objektů a podobně.

MS Map

Tomáš Mildorf, mildorfZcentrum.cz
MS Map je nadstavba pro aplikaci známý tabulkový procesor MS Excel. Pro společnost Microsoft byla nadstavba vyvinuta společností MapInfo a je dostupná od roku 1996. Podporuje formát MapInfo 3. Umožňuje zobrazování map a tvorbu kartogramů v prostředí aplikace MS Excel včetně omezené editace, vkládání popisků, legend a podobně. Lze použít propojení s databází MS Access. MS Map se stal vítězem ve výběrovém řízení na jednotný nástroj pro kartografické zobrazení socioekonomických jevů na Úřadech práce v ČR.

Idrisi

Václava Šeblová
Idrisi je softwarový nástroj sloužící pro tvorbu GIS. Je vyvíjen od roku 1989 na Clarkově univerzitě v USA. Pracuje na počítačích třídy PC v 32 bitových operačních systémech Windows, předchozí verze pracovaly v DOSu. Podporuje formáty Shapefile a Mapinfo. Umožňuje mimo jiné tvorbu modelu terénu pomocí nepravidelné trojúhelníkové sítě, korekci vad snímků pomocí Fourierovy transformace, tvorbu vrstevnic z digitálního modelu terénu.

Smallworld

Michal Škroch
Smallworld je GIS systém vyvíjený od roku 1989. Je využíván zejména pro účely správy rozsáhlých inženýrských sítí. Obsahuje vlastní integrovaný systém řízení báze dat, ale lze jej propojit i s externími databázemi. Je založen na objektovém přístupu. Kromě standardních nástrojů poskytuje též poloautomatickou a automatickou vektorizaci rastrových předloh, transformaci rastrů, pokročilou kontrolu konzistence vektorových modelů a podobně. Smallworld umožňuje návrh databázových pomocí Case, tvorbu uživatelských rozhraní pomocí ACE a programování vlastních modulů v objektově orientovaném jazyce Magic.

Komerční a nekomerční řešení distribuovaných GIS

vsrejberZcentrum.cz">Vojtěch Šrejber
Problematika poskytování GIS pro koncové uživatele. Základním prostředkem jak snadno a rychle poskytnout GIS co největšímu počtu potenciálních uživatelů je Internet. V současnosti se používají pro publikování GIS na Internetu technologie standardních HTML stránek v kombinaci s takzvanými klikacími mapami, technologie využívající v prohlížečích přídavný modul ActiveX, stránky využívající Java skripty, XML a SVG technologie. Základem většiny online GIS řešení jsou speciální servery jako je MapGuide společnosti Autodesk, ArcIMS společnosti ESRI a další.

ArcPad 5

Karel Vondráček, vondr551Zcentrum.cz
ArcPad 5 je softwarový GIS nástroj určený pro využití v přenosných počítačích typu Palmtop nebo Handheld. Je vyvíjen společností ESRI. Pracuje v operačním systému Windows CE, ale existuje též verze pro počítače třídy PC s 32 bitovými operačními systémy Windows. Ideově vychází z plnohodnotných softwarových produktů společnosti ESRI, ale obsahuje zúžený soubor nástrojů. Podporuje vektorové formáty Shapefile, DXF a obrazové formáty JPEG, MrSID a BMP s příslušnými georeferenčními soubory. Je umožněno zvětšování a zmenšování vrstev, zobrazování atributových dat, dotazy, výpočet vzdáleností a editace. Složitější statistické funkce nejsou k dispozici. ArcPad může získávat data z připojeného přijímače GPS, pak lze zobrazovat mimo jiné aktuální pozici, rychlost a trajektorii pohybu. ArcPad lze použít k mapování, navigaci a podobně.

GIS a GPS

vondr551Zcentrum.cz">Karel Vondráček
Stručné vysvětlení technologie GPS NAVSTAR a metody Real Time Kinematic s použitím komunikace referenční stanice s pohyblivým přijímačem pomocí GSM. Rozbor přesnosti pomocí polohy naměřené aparaturou Leica na bodech vybrané údržby ZPBP vzdálených od referenční stanice od 3 do 42 km. Představení možností ESRI ArcPad 5 pro mobilní počítače typu Palmtop nebo Handheld propojitelného s přijímači GPS při mapování. Představení možností produktu FieldMap 3, vyvinutém Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů pro účely inventarizace rozsáhlých lesních ploch. Produkt zahrnuje software pro mobilní počítače propojitelný s přístroji pro příjem signálu GPS, pro měření průměrné tloušťky kmenů, pro měření délek, úhlů s přesností 0,1° a směru na magnetický pól Země.

Výkladový slovník zkratek z oblasti geomatiky a GIS

Martina Žofková
Vysvětlení odborných termínů objevujících se v oboru geomatiky a GIS. Obsahuje následující pojmy: CAGI, EUROGI, Nemoforum, MIDAS, NGII, interoperabilita, Open GIS, OGC, CEN, FGDC, ISO, ÚVIS, ZRUIN, NMEA, RINEX, ASP, CAFM, GRASS, Idrisi, GeoMedia, Erdas, Spring, Kokeš, Microstation, Groma, GPS NAVSTAR, GLONASS, Galileo, VRML, SVG, XML, PHP, skript, Apache, SHP, DXF, Map Info, DGN, VYK, Coverage, TIN, Grid.

2001

Idrisi

Ondřej Kupsa
Idrisi je softwarový nástroj sloužící pro počítačovou kartografii a geografickou analýzu včetně podpory složitých statistických funkcí. Je vyvíjen od roku 1989 na Clarkově univerzitě v USA. Pracuje na počítačích třídy PC v 32 bitových operačních systémech Windows, předchozí verze pracovaly v DOSu. Obsahuje širokou paletu nástrojů pro digitální modelování povrchu. Díky otevřené architektuře do něj lze zapracovat vlastní programové moduly. Pro využití systému Idrisi v akademické sféře je aplikována vstřícná licenční politika. Systém je uplatňován ve výuce například na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1