Studijní plány pro rok 2011/2

Stránka obsahuje doporučené studijní plány studijních programů (SP) Geomatika a Stavební inženýrství (pouze obor Územní plánování) vytvořené dle pravidel pro tvorbu studijních plánů platných pro rok 2011/2012. Řazení předmětů v dále uvedených studijních plánech není jediné možné a každý student si je může (dle stanovených pravidel – viz např. Portál ZČU) upravit k obrazu svému. Informace o předmětech jsou k datu 25. 5. 2011.

Odkazy na další verze

Vyrovnávací blok

Absolventi navazujícího SP Geomatika mohou (po splnění dalších podmínek) získat úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (a stát se tak úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem), proto musíme být schopni garantovat odbornou úroveň našich absolventů. Základy této odborné úrovně spočívají již v předmětech bakalářského SP a proto nabízíme zejména absolventům jiných bakalářských SP tříletý navazující SP obsahující (ve srovnání s dvouletým) navíc tzv. Vyrovnávací blok složený z oborových předmětů bakalářského SP Geomatika. Absolventi příbuzných bakalářských SP mají možnost uznání zkoušek z některých předmětů Vyrovnávacího bloku, případně rovnou přijetí do dvouletého SP (rozhodnutí je součástí přijímacího řízení).

Vyrovnávací blok pro specializaci Katastr nemovitostí a občanské právo neobsahuje předměty Základy soukromého práva (KCP/ZSP) a Pozemkové právo (KCP/POPR). Obsah těchto předmětů je součástí předmětů Občanské právo hmotné 1 (KCP/OH1) až Občanské právo hmotné 3 (KCP/OH3) a Občanské právo hmotné pro geomatiku 4 (KCP/OHG4).

Bakalářský studijní program Geomatika

Obor Geomatika, specializace Geomatika, prezenční forma studia

Pro studenty začínající před ak. rokem 2011/2

Semestr 1ZS 1LS 2ZS 2LS 3ZS 3LS
Všeobecný základ (povinné)
LA

KMA/LA – Lineární algebra

3+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Doc. Ing. Roman Čada, Ph.D., Ing. Martina Kadlecová, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., Mgr. Ondřej Rucký, Mgr. Radek Slíva, RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
VP: KMA/LA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy maticového počtu a lineární algebry.

MA1

KMA/MA1 – Matematická analýza 1

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
C:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D., Milan Hanuš, Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA1-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů matematické analýzy, jako jsou:
- posloupnosti a řady reálných čísel;
- reálné funkce jedné reálné proměnné;
- diferenciální a integrální počet.
Předmět je obsahově totožný s předměty KMA/M1, KMA/MS1, KMA/ME1, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SMA1.

PPA1

KIV/PPA1 – Počítače a programování 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.
C:Ing. Jana Hájková, Ph.D., Ing. Tomáš Kohlschütter, Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
VP: KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu základních znalostí a dovedností z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

TV

KTS/TV – Tělesná výchova

0+2+0 (1 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Tomáš Tománek
C:Mgr. Tomáš Tománek

Student si zapisuje předmět Tělesná výchova, upřesnění náplně (druh a úroveň sportu) se provádí na katedře KTS

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

FYA1

KFY/FYA1 – Fyzika pro aplikované vědy 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
P:Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D., Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
C:Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění a termodynamiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

MA2

KMA/MA2 – Matematická analýza 2

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA2-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si pojmů vyšší matematické analýzy, jako jsou:
- funkční posloupnosti a řady;
- vektorové funkce jedné reálné proměnné;
- reálné funkce více proměnných;
- diferenciální a integrální počet v Rn.
Předmět je obsahově totožný s předmětem KMA/M2, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. Předmět předpokládá znalosti na úrovni předmětu KMA/M1 nebo KMA/MA1.

PPA2

KIV/PPA2 – Počítače a programování 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Dr. Ing. Jana Klečková, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
PP: KAE/ZPE, KIV/PPA1, KPV/TI, KPV/TI*
VP: KIV/DB2

Vybavit studenty znalostí základních datových struktur a algoritmů.

UMM

KME/UMM – Úvod do modelování v mechanice

3+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GIng. Michal Hajžman, Ph.D.
P:Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

TV

KTS/TV – Tělesná výchova

0+2+0 (1 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Tomáš Tománek
C:Mgr. Tomáš Tománek

Student si zapisuje předmět Tělesná výchova, upřesnění náplně (druh a úroveň sportu) se provádí na katedře KTS

ZKY

KKY/ZKY – Základy kybernetiky

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technické kybernetiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali základní přehled o problémech kybernetiky a metodách jejich řešení.

FYA2

KFY/FYA2 – Fyzika pro aplikované vědy 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
P:RNDr. Milan Kubásek, Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
C:Doc. Jan Ferdinand, CSc., Mgr. Šimon Kos, Ph.D., RNDr. Milan Kubásek, RNDr. Radomír Kuchta, Ing. Tomáš Tölg, RNDr. Marie Voříšková, Ing. Marie Vostracká, CSc.
PP: KFY/FYA1

Vyložit principy elektřiny a magnetismu ve vakuu a látkovém prostředí, problematiku elektromagnetických vln a zákony fyzikální optiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

PSA

KMA/PSA – Pravděpodobnost a statistika A

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Zdeněk Kobeda
P:RNDr. Zdeněk Kobeda
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kobeda
VP: KMA/PSA-A

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

A4

UJP/A4 – Angličtina 4

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

NM

KMA/NM – Numerické metody

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
VP: KMA/NM-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a metodami numerické matematiky.

(59) (17) (23) (10) (9) (0) (0)
Oborové (povinné)
UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

GEN1

KMA/GEN1 – Geodézie 1

3+3+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
VP: KMA/GEN1B

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly a rozdělením geodézie. Tvar a aproximace Zemského povrchu. Polohové geodetické základy. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření délek, pomůcky a přístroje. Souřadnicové systémy na území ČR. Základy vyrovnávacího počtu. Souřadnicové výpočty. Podrobné polohopisné měření.

PT

KIV/PT – Programovací techniky

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Pavel Mautner, Ph.D.
P:Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
C:Ing. Pavel Mautner, Ph.D., Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Tomáš Řondík
PP: KIV/PPA2, KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, hashovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.

GEN2

KMA/GEN2 – Geodézie 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
PP: KMA/GEN1

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu.
Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu . Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek.

GENM

KMA/GENM – Geodézie - terénní měření

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GEN1, KMA/GE2
VP: KMA/GENMB

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřením podrobného polohopisu, budováním bodových polí na základě projektu a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry), nebo polygonových pořadů pro budování podrobných polohových bodových polí.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisu tachymetrickou metodou (s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

PRJ5

KMA/PRJ5 – Projekt 5

0+0+0 (5 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, matematického a počítačového modelování, teorie grafů, optimalizace a geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém svou složitostí odpovídající bakalářské práci. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

BPGE

KMA/BPGE – Bakalářská práce GEMB

0+0+0 (12 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

BZGE

KMA/BZGE – Bakalářská zkouška

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.

OBGE

KMA/OBGE – Obhajoba bakalářské práce

0+0+0 (0 kr.) Obh. BP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce.

(41) (0) (4) (11) (9) (5) (12)
Specializační – Geomatika (povinné)
MK1

KMA/MK1 – Matematická kartografie 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, třída jednoduchých zobrazení. Zobrazení polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.

POPR

KCP/POPR – Pozemkové právo

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GJUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Poskytnout studentům podrobný přehled o otázkách smluvního práva v oblasti věcných práv, zejména práva vlastnického, se zaměřením na způsoby nabývání a zánik těchto práv.

ZSP

KCP/ZSP – Základy soukromého práva

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Václav Bednář, Ph.D.
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
PP: KTP/TP2, KPD/ŘP2

Studenti bakalářského oboru by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě závazkového práva.

TOMA

KMA/TOMA – Topografické mapování

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
PP: KMA/MK1

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Topografické mapy - charakteristické vlastnosti. Historie topografického mapování. Základní státní a celostátní tematická mapová díla středních měřítek. Metodika hodnocení topografických map. Historické a současné metody měření polohopisu a výškopisu pro topografické mapování. Tvary terénního reliéfu. Metody údržby topografických map (Základních map ČR) do roku 2000 a nyní. Základní báze geografických dat (ZABAGED). Digitální model reliéfu- postup vyhotovení a využití. Kartografické zpracování a vydávání státních mapových děl -konvenční technologie a postupy počítačové kartografie.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

KN

KMA/KN – Katastr nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Jana Pekarská, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Ing. Jana Pekarská

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány.

MAP

KMA/MAP – Mapování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Historie tvorby plánů a map velkých měřítek. Katastrální mapování na vědeckých základech (stabilní katastr, československý pozemkový katastr, Instrukce "A"). Využití výsledků velkoměřítkových mapování pro tvorbu topografických map. Státní mapa ČSR. Technicko-hospodářské mapování. Vedení a údržba map velkých měřítek. Základní mapa velkého měřítka. Tematické mapy velkých měřítek (Katastrální mapa, Základní mapa města, Jednotná železniční mapa, Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště, Základní mapa závodu). Dokumentace skutečného provedení staveb. Institut geometrického plánu a jeho význam pro vedení a údržbu digitální katastrální mapy.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

VP1

KMA/VP1 – Vyrovnávací počet 1

2+1+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Martin Kadlec
C:Ing. Martin Kadlec
PP: KMA/GENM

Cílem předmětu je pochopit vztahy mezi chybami měření a chybami vypočtených výsledků. Dalším cílem je naučit studenty zpracovat výsledky měření metodou nejmenších čtverců (včetně odhadu chyb). Studenti by měli umět nejen používat stávající SW pro vyrovnání v geodézii, ale i navrhnout a implementovat vlastní programy pro speciální případy vyrovnání.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

DG

KMA/DG – Diferenciální geometrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět rozvíjí schopnost využití metod matematické analýzy v geometrii při popisu a analýze vlastností křivek a ploch.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

(51) (0) (0) (3) (14) (19) (15)
Oborové (povinně volitelné, min. 15 kr)
DEG1

KMA/DEG1 – Deskriptivní geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
P:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
C:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., Mgr. Radek Výrut

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tří promítacích metod a jejich aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.

G1

KMA/G1 – Geometrie 1

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/G1-A

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd.

DEG2

KMA/DEG2 – Deskriptivní geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Student si rozšíří znalosti zobrazovacích metod.
Student se orientuje v oblasti základních technických křivek a ploch.

MA3

KMA/MA3 – Matematická analýza 3

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Vektorové funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální geometrie křivek a ploch. Křivkové a plošné integrály. Gradient, divergence, rotace v kartézských souřadnicích. Skalární a vektorový potenciál. Transformace souřadnic. Vektorová a tenzorová pole, metrický tenzor, derivování tenzorů. Vnější diferenciální formy, integrální věty, Greenovy vzorce a formulace fyzikálních zákonů.

MAB

KMA/MAB – Matematika a byznys

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
P:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
C:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.

Studenti jsou seznamováni s vybranými tématy matematické ekonomie a matematických základů, které jim umožňují analyzovat matematické modely ekonomických principů. Na druhé straně přednášky specialistů z komerční praxe poskytnou studentům hlubší informace o konkrétních problémech praxe a o složitosti jejich formulací a metodách řešení.

STAV

KMA/STAV – Výpočtová statistika

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
P:Ing. Tomáš Ťoupal
C:Ing. Tomáš Ťoupal

Cílem předmětu je seznámit studenty s grafickým zpracováním a presentací statistických dat, s použitím systémů vybraných statistických SW pro statistické zpracování dat (např. Excel, Matlab, R, Mathematica nebo Statistica). Studenti budou seznámeni též se základními principy a využitím simulačních modelů.

MEA

KME/MEA – Nebeská mechanika a základy astronomie

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GDoc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
P:Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.

Představit studentům souřadnicové soustavy na nebeské sféře a uvést je do problematiky nebeské mechaniky.

(30) (9) (4) (9) (5) (0) (3)
Oborové (volitelné)
A3

UJP/A3 – Angličtina 3

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

UMV

KMA/UMV – Úvod do matematických výpočtů

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
P:Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Smyslem předmětu je na základě středoškolské matematiky seznámit studenty s matematickými principy a myšlenkami základních algoritmů používaných v numerické matematice, matematické analýze, geometrii atd. Student se seznámí s problematikou chyb
ve výpočtech, o vlastnostech výpočtu v aritmetice s konečnou přesností, s možností využití internetu a software, zejména Matlab a Mathematica.

DMA

KMA/DMA – Diskrétní matematika

3+1+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
PP: KMA/LA, KMA/ME2
VP: KMA/DMA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diskrétní matematiky. Student bude schopen po absolvování předmětu porozumět a vysvětlit základní pojmy z teorie relačních struktur: binární relace, ekvivalence (včetně aplikace na aritmetiku modulo 2), uspořádání a částečného uspořádání, Booleovy algebry a Booleovské polynomy a funkce, bude ovládat základní pojmy z teorie grafů, bude ovládat maticový popis grafu a algoritmické aspekty řešení příslušných úloh.

PRJ2

KMA/PRJ2 – Projekt 2

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

MATL

KME/MATL – Modelování matlabem

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GIng. Luděk Hynčík, Ph.D.
C:Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Ing. Jana Kovářová, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
VP: KME/MVS

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

PRJ3

KMA/PRJ3 – Projekt 3

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky a statistiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

ZTI

KIV/ZTI – Základy teorie informace

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. František Vávra, CSc.
P:Ing. Patrice Marek
C:Ing. Patrice Marek
PP: KMA/LA, KMA/DMA, KIV/PPA2

Získat povědomí o pojmech a vztazích teorie informace s ohledem na využití v ekonomickém
a investičním modelování.

PRJ4

KMA/PRJ4 – Projekt 4

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

SM

KKY/SM – Systémy a modely

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Ing. Václav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Předmět je koncipován jako úvod do modelování a simulace technologických procesů, strojů a přírodních systémů pro účely analýzy a řízení. Cílem je získání základních teoretických poznatků a dovedností, které umožňují vytvářet lineární a nelineární modely fyzikálních soustav (tepelných, elektrických, mechanických, mechatronických atd.) na základě přírodních zákonů nebo užitím experimentální identifikace. Pozornost je též věnována vlastnostem modelovaných systémů (stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost) a metodám a nástrojům pro jejich simulaci (Simulink, Sim-Mechanics, Modelica). Stručně je zmíněna též možnost využití modelů pro návrh systémů automatického řízení.

TI

KIV/TI – Teoretická informatika

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Václav Vais, Ph.D.
P:Ing. Václav Vais, Ph.D.
C:Ing. Jiří Skála, Ing. Václav Vais, Ph.D.
PP: KMA/DMA, KMA/LA2, KIV/PPA2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými modely, principy a postupy, na kterých je založena computer science (konečné automaty, formální jazyky, teorie informace, kódování, výrokový počet). Nabyté znalosti student uplatní při následném studiu odborných předmětů zejména z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, překladačů a umělé inteligence.

ZOS

KIV/ZOS – Základy operačních systémů

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Ing. Ladislav Pešička
C:Ing. Pavel Bžoch, Ing. Ladislav Pešička
VP: KIV/ZSP

Cílem předmětu je dát studentům znalost základních obecných principů operačních systémů.

ZPG

KIV/ZPG – Základy počítačové grafiky

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Václav Skala, CSc.
P:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
C:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Petr Vaněček, Ph.D.
PP: KIV/PT

Cílem předmětu je dát studentům znalosti základů počítačové grafiky, grafických rozhraní OpenGL/DirectX/SVG a jejich modifikací pro mobilní zařízení, základních datových struktur a principů vizualizace dat a informací, aplikací počítačové grafiky, vizualizace dat a virtuální reality. Předmět poskytuje základní znalosti pro herní systémy a přehled základních aplikací počítačové grafiky.

OH1

KCP/OH1 – Občanské právo hmotné 1

2+1+0 (4 kr.) Zp LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
PP: KPD/ŘP1, KTP/TP1

Seznámit studenty s obecnou částí občanského práva hmotného a jeho vztahem k ostatním právním odvětvím, postavením tohoto představitele soukromého práva v systému právního řádu ČR.

USK

KKY/USK – Učící se systémy a klasifikátory

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami klasifikace předmětů a jevů, které jsou reprezentovány svými obrazy (vektory příznaků). Výuka bude zaměřena na klasifikátory, které jsou trénovány s podporou učitele (supervised) anebo bez učitele (unsupervised).

(64) (7) (7) (15) (7) (18) (10)
Všeobecný základ (volitelné)
DFT

KFI/DFT – Dějiny a filozofie techniky

2+0+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
P:Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Cílem kurzu je především uvést studenty do problematiky filosofické reflexe fenoménu techniky a technického myšlení. Formou přednášek se studenti seznámí se základními fázemi vývoje techniky, především tzv. vědecko ? technických revolucí a související problematikou reflexe člověka v konfrontaci s postupující technizací světa. Předmět je nabízen též v angličtině.

DN

KFI/DN – Dějiny náboženství

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GMgr. Dagmar Demjančuková, CSc.
P:Mgr. Dagmar Demjančuková, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi o historických formách náboženství. Formou přednášek boudou studenti uvedeni do problematiky formování jednotlivých tradičních polyteistických a monoteistických systémů včetně souvisejících témat sektářství a netradičních forem náboženství.

ETP

KFI/ETP – Inženýrská etika

2+0+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GFrantišek Tománek, CSc.
P:František Tománek, CSc.
VP: KFI/EPU, KFI/ETH, KFI/ETH1, KFI/ETIP, KFI/ETPR

Uvést studenty inženýrství do předmětu etiky a filosofie hodnot v jejich historickém vývoji i
v současném užití při hodnocení dobra a zla v jednání člověka a společnosti.
Seznámit studenty s profesionálními etikami, profesionálním étosem vědy a etikou inženýra
v modelových situacích inženýrské praxe.Analyzovat etický kodex inženýra.
Seznámit s etikou životního prostředí, podnikatelskou etikou, etikou mediální komunikace.

FCLO

KFI/FCLO – Filozofie člověka

2+0+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GPhDr. Stanislav Stark, CSc.
P:PhDr. Stanislav Stark, CSc.
VP: KFI/FCLA, KFI/FCLU, KFI/FČL, KFI/FIAH, KFI/FIAN

Seznámit studenty se specifickými rysy filozofie člověka. Uvést studenty do problematiky filozofické antropologie. Představit významné osobnosti filozofické antropologie. Zhodnotit vliv filozofické antropologie na filozofii 20. století.

SDP

KMA/SDP – Seminář - diferenciální počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., RNDr. Jan Ekstein, Ing. Aleš Matas, Ph.D., RNDr. Marta Míková, RNDr. Khikmat Saburov, Ing. Jakub Slovan
VP: KMA/SMA1

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Základy teorie množin, reálná čísla. Posloupnosti, řady reálných čísel, částečný součet, součet řady, konvergence a absolutní konvergence řady, alternující řada. Reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace, diferenciál funkce; základní věty diferenciálního počtu; Taylorova formule a derivace vyššího řádu, graf funkce; základy integrálního počtu.

SMA1

KMA/SMA1 – Seminář matematické analýzy 1

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Jiří Čížek, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Množiny, výroky, zobrazení, číselné množiny. Kritéria konvergence posloupností a řad reálných čísel. Existence inverzní funkce. Limita, spojitost, diferencovatelnost inverzní funkce. Integrovatelnost. Řešitelnost základních optimalizačních úloh.

SMP

KMA/SMP – Seminář - maticový počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je porozumět základním pojmů maticového počtu a lineární algebry a aplikovat je při řešení základních úloh.

UDF

KFI/UDF – Úvod do filozofie

2+0+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.
P:Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc., Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D., PhDr. Ivan Koutecký, CSc., Doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., PhDr. Stanislav Stark, CSc.
VP: KFI/SFH, KFI/ZF

Cílem kursu je poskytnout úvod do filosofie a představit základní filosofické kategorie a pojmy.

ZOET

KEM/ZOET – Základy obecné ekonomické teorie

2+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. et Ing. Miloš Nový
P:PhDr. Čestmír Jarý, Ing. Vendula Mašátová
C:PhDr. Čestmír Jarý, Ing. Vendula Mašátová

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s jednoduchými procnipy mikroekonomie a makroekonomie. V případě mikroekonomie je hlavním přístupem analýza dílčí rovnováhy a částečná analýza rovnováhy celkové. Hlavním předmětem makroekonomické části je analýza HDP, inflace, nezaměstnanosti a vnější ekonomické pozice.

SDR

KMA/SDR – Seminář diferenciálních rovnic

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.

Předmět slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat. Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními případy úloh nelineárních.

Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/M1, KMA/ME1 nebo KMA/MS1.
Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/M2.

(22) (20) (2) (0) (0) (0) (0)

Obor Geomatika, specializace Geomatika, prezenční forma studia

Pro studenty začínající v ak. roce 2011/2 a později

Semestr 1ZS 1LS 2ZS 2LS 3ZS 3LS
Všeobecný základ (povinné)
LA

KMA/LA – Lineární algebra

3+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Doc. Ing. Roman Čada, Ph.D., Ing. Martina Kadlecová, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., Mgr. Ondřej Rucký, Mgr. Radek Slíva, RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
VP: KMA/LA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy maticového počtu a lineární algebry.

MA1

KMA/MA1 – Matematická analýza 1

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
C:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D., Milan Hanuš, Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA1-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů matematické analýzy, jako jsou:
- posloupnosti a řady reálných čísel;
- reálné funkce jedné reálné proměnné;
- diferenciální a integrální počet.
Předmět je obsahově totožný s předměty KMA/M1, KMA/MS1, KMA/ME1, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SMA1.

PPA1

KIV/PPA1 – Počítače a programování 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.
C:Ing. Jana Hájková, Ph.D., Ing. Tomáš Kohlschütter, Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
VP: KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu základních znalostí a dovedností z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

FYA1

KFY/FYA1 – Fyzika pro aplikované vědy 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
P:Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D., Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
C:Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění a termodynamiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

MA2

KMA/MA2 – Matematická analýza 2

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA2-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si pojmů vyšší matematické analýzy, jako jsou:
- funkční posloupnosti a řady;
- vektorové funkce jedné reálné proměnné;
- reálné funkce více proměnných;
- diferenciální a integrální počet v Rn.
Předmět je obsahově totožný s předmětem KMA/M2, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. Předmět předpokládá znalosti na úrovni předmětu KMA/M1 nebo KMA/MA1.

PPA2

KIV/PPA2 – Počítače a programování 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Dr. Ing. Jana Klečková, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
PP: KAE/ZPE, KIV/PPA1, KPV/TI, KPV/TI*
VP: KIV/DB2

Vybavit studenty znalostí základních datových struktur a algoritmů.

UMM

KME/UMM – Úvod do modelování v mechanice

3+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GIng. Michal Hajžman, Ph.D.
P:Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

ZKY

KKY/ZKY – Základy kybernetiky

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technické kybernetiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali základní přehled o problémech kybernetiky a metodách jejich řešení.

MA3

KMA/MA3 – Matematická analýza 3

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Vektorové funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální geometrie křivek a ploch. Křivkové a plošné integrály. Gradient, divergence, rotace v kartézských souřadnicích. Skalární a vektorový potenciál. Transformace souřadnic. Vektorová a tenzorová pole, metrický tenzor, derivování tenzorů. Vnější diferenciální formy, integrální věty, Greenovy vzorce a formulace fyzikálních zákonů.

FYA2

KFY/FYA2 – Fyzika pro aplikované vědy 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
P:RNDr. Milan Kubásek, Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
C:Doc. Jan Ferdinand, CSc., Mgr. Šimon Kos, Ph.D., RNDr. Milan Kubásek, RNDr. Radomír Kuchta, Ing. Tomáš Tölg, RNDr. Marie Voříšková, Ing. Marie Vostracká, CSc.
PP: KFY/FYA1

Vyložit principy elektřiny a magnetismu ve vakuu a látkovém prostředí, problematiku elektromagnetických vln a zákony fyzikální optiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

PSA

KMA/PSA – Pravděpodobnost a statistika A

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Zdeněk Kobeda
P:RNDr. Zdeněk Kobeda
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kobeda
VP: KMA/PSA-A

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

A4

UJP/A4 – Angličtina 4

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

NGM

KMA/NGM – Numerické a geometrické modelování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/GPM, KMA/NM

Cílem je rozvoj základní poznatky a dovednosti studentů v oblasti modelování pomocí metod numerické matematiky a moderních metod geometrického popisu tvarově složitých objektů.

(61) (16) (22) (15) (4) (4) (0)
Oborové (povinné)
DEG1

KMA/DEG1 – Deskriptivní geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
P:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
C:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., Mgr. Radek Výrut

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tří promítacích metod a jejich aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.

G1

KMA/G1 – Geometrie 1

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/G1-A

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd.

UGEM

KMA/UGEM – Úvod do geomatiky

1+0+0 (2 kr.) Zp ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
1. Topografický zemský povrch a náhradní referenční plochy.
2. Volba a vlastnosti kartografických zobrazení.
3. Geodetické polohové a výškové základy a geodetické sítě.
4. Přímé (geodetické) a nepřímé (fotogrammetrie, dálkový průzkum Země) metody sběru dat.
5. Způsoby zpracování geodat a jejich vizualizace.
6. Datové modely geodat.
7. Modelová a kartografická generalizace dat.
8. Způsoby ukládání geodat a jejich správa.
9. Mapové servery a webové mapové služby.

SDP

KMA/SDP – Seminář - diferenciální počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., RNDr. Jan Ekstein, Ing. Aleš Matas, Ph.D., RNDr. Marta Míková, RNDr. Khikmat Saburov, Ing. Jakub Slovan
VP: KMA/SMA1

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Základy teorie množin, reálná čísla. Posloupnosti, řady reálných čísel, částečný součet, součet řady, konvergence a absolutní konvergence řady, alternující řada. Reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace, diferenciál funkce; základní věty diferenciálního počtu; Taylorova formule a derivace vyššího řádu, graf funkce; základy integrálního počtu.

SMP

KMA/SMP – Seminář - maticový počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je porozumět základním pojmů maticového počtu a lineární algebry a aplikovat je při řešení základních úloh.

GE1

KMA/GE1 – Geodézie 1

2+2+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
VP: KMA/GE1B

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly, rozdělením a postavením geodézie jako vědy o Zemi. Tvar a aproximace zemského povrchu. Polohové geodetické základy a jejich vývoj. Provázanost geodetických a kartografických základů při volbě rovinných souřadnicových soustav. Proces měření a interpretace měřených dat. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření
délek, pomůcky a přístroje.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

SDR

KMA/SDR – Seminář diferenciálních rovnic

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.

Předmět slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat. Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními případy úloh nelineárních.

Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/M1, KMA/ME1 nebo KMA/MS1.
Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/M2.

GE2

KMA/GE2 – Geodézie 2

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GE1
VP: KMA/GE2B

Cílem předmětu je seznámit studenty s volbou rovinných souřadnicových systémů na území ČR. Provádět souřadnicové výpočty včetně základních aplikací vyrovnávacího počtu. Dále jsou podrobně probírány metody podrobného měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu. Pozornost je rovněž věnována výpočtu výměr parcel a ploch všeobecně.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

MK1

KMA/MK1 – Matematická kartografie 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, třída jednoduchých zobrazení. Zobrazení polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.

PT

KIV/PT – Programovací techniky

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Pavel Mautner, Ph.D.
P:Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
C:Ing. Pavel Mautner, Ph.D., Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Tomáš Řondík
PP: KIV/PPA2, KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, hashovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.

ZSP

KCP/ZSP – Základy soukromého práva

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Václav Bednář, Ph.D.
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
PP: KTP/TP2, KPD/ŘP2

Studenti bakalářského oboru by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě závazkového práva.

POPR

KCP/POPR – Pozemkové právo

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GJUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Poskytnout studentům podrobný přehled o otázkách smluvního práva v oblasti věcných práv, zejména práva vlastnického, se zaměřením na způsoby nabývání a zánik těchto práv.

GE3

KMA/GE3 – Geodézie 3

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GE2
VP: KMA/GE3B

Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu. Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek. Výpočet kubatur.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

GENM

KMA/GENM – Geodézie - terénní měření

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GEN1, KMA/GE2
VP: KMA/GENMB

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřením podrobného polohopisu, budováním bodových polí na základě projektu a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry), nebo polygonových pořadů pro budování podrobných polohových bodových polí.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisu tachymetrickou metodou (s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

TOMA

KMA/TOMA – Topografické mapování

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
PP: KMA/MK1

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Topografické mapy - charakteristické vlastnosti. Historie topografického mapování. Základní státní a celostátní tematická mapová díla středních měřítek. Metodika hodnocení topografických map. Historické a současné metody měření polohopisu a výškopisu pro topografické mapování. Tvary terénního reliéfu. Metody údržby topografických map (Základních map ČR) do roku 2000 a nyní. Základní báze geografických dat (ZABAGED). Digitální model reliéfu- postup vyhotovení a využití. Kartografické zpracování a vydávání státních mapových děl -konvenční technologie a postupy počítačové kartografie.

UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

KN

KMA/KN – Katastr nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Jana Pekarská, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Ing. Jana Pekarská

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány.

MAP

KMA/MAP – Mapování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Historie tvorby plánů a map velkých měřítek. Katastrální mapování na vědeckých základech (stabilní katastr, československý pozemkový katastr, Instrukce "A"). Využití výsledků velkoměřítkových mapování pro tvorbu topografických map. Státní mapa ČSR. Technicko-hospodářské mapování. Vedení a údržba map velkých měřítek. Základní mapa velkého měřítka. Tematické mapy velkých měřítek (Katastrální mapa, Základní mapa města, Jednotná železniční mapa, Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště, Základní mapa závodu). Dokumentace skutečného provedení staveb. Institut geometrického plánu a jeho význam pro vedení a údržbu digitální katastrální mapy.

PRJ5

KMA/PRJ5 – Projekt 5

0+0+0 (5 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, matematického a počítačového modelování, teorie grafů, optimalizace a geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém svou složitostí odpovídající bakalářské práci. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

VP1

KMA/VP1 – Vyrovnávací počet 1

2+1+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Martin Kadlec
C:Ing. Martin Kadlec
PP: KMA/GENM

Cílem předmětu je pochopit vztahy mezi chybami měření a chybami vypočtených výsledků. Dalším cílem je naučit studenty zpracovat výsledky měření metodou nejmenších čtverců (včetně odhadu chyb). Studenti by měli umět nejen používat stávající SW pro vyrovnání v geodézii, ale i navrhnout a implementovat vlastní programy pro speciální případy vyrovnání.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

BPGE

KMA/BPGE – Bakalářská práce GEMB

0+0+0 (12 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

BZGE

KMA/BZGE – Bakalářská zkouška

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.

DG

KMA/DG – Diferenciální geometrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět rozvíjí schopnost využití metod matematické analýzy v geometrii při popisu a analýze vlastností křivek a ploch.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

OBGE

KMA/OBGE – Obhajoba bakalářské práce

0+0+0 (0 kr.) Obh. BP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce.

(110) (15) (6) (12) (26) (24) (27)
Oborové (volitelné)
JMM

KMA/JMM – Jazyk a metody matematiky

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
C:Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.

Cílem předmětu je představit základní matematické pojmy, symbolický jazyk matematiky a její obvyklé postupy. Posluchači se seznámí se základy matematické logiky, zejména s výrokovou logikou a predikátovou logikou, část semestru bude věnována náležitému procvičení práce se složenými výroky a s výroky obsahujícími kvantifikátory.
Studenti budou obeznámeni s logickou výstavbou matematiky od axiomů k větám. Budou podrobně rozebrány základní typy matematických důkazů. Bude zmíněn význam příkladů a protipříkladů při budování matematické teorie. Také bude diskutován význam lidské intuice, náčrtku (obrázku) a experimentu při budování exaktní teorie. Detailně bude vysvětlena možnost využití počítače v matematice jako výpočetního nástroje, experimentálního nástroje i jako plnohodnotného důkazového prostředku. Na příkladech bude vysvětlen zásadní rozdíl mezi těmito třemi způsoby užití.

UMV

KMA/UMV – Úvod do matematických výpočtů

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
P:Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Smyslem předmětu je na základě středoškolské matematiky seznámit studenty s matematickými principy a myšlenkami základních algoritmů používaných v numerické matematice, matematické analýze, geometrii atd. Student se seznámí s problematikou chyb
ve výpočtech, o vlastnostech výpočtu v aritmetice s konečnou přesností, s možností využití internetu a software, zejména Matlab a Mathematica.

DEG2

KMA/DEG2 – Deskriptivní geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Student si rozšíří znalosti zobrazovacích metod.
Student se orientuje v oblasti základních technických křivek a ploch.

DMA

KMA/DMA – Diskrétní matematika

3+1+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
PP: KMA/LA, KMA/ME2
VP: KMA/DMA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diskrétní matematiky. Student bude schopen po absolvování předmětu porozumět a vysvětlit základní pojmy z teorie relačních struktur: binární relace, ekvivalence (včetně aplikace na aritmetiku modulo 2), uspořádání a částečného uspořádání, Booleovy algebry a Booleovské polynomy a funkce, bude ovládat základní pojmy z teorie grafů, bude ovládat maticový popis grafu a algoritmické aspekty řešení příslušných úloh.

PRJ2

KMA/PRJ2 – Projekt 2

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

UBI

KME/UBI – Úvod do biomechaniky

2+0+0 (2 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Jiří Křen, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Seznámení s
- historií, vývojem,významem a využitím biomechaniky,
- základním anatomickým názvoslovím.

Uvést studenty do problematiky
- stavby a funkce vybraných buněk, tkání a orgánů,
- základních vlastností biomateriálů,
- základů modelování v biomechanice.

MAB

KMA/MAB – Matematika a byznys

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
P:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
C:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.

Studenti jsou seznamováni s vybranými tématy matematické ekonomie a matematických základů, které jim umožňují analyzovat matematické modely ekonomických principů. Na druhé straně přednášky specialistů z komerční praxe poskytnou studentům hlubší informace o konkrétních problémech praxe a o složitosti jejich formulací a metodách řešení.

PRJ3

KMA/PRJ3 – Projekt 3

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky a statistiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

STAV

KMA/STAV – Výpočtová statistika

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
P:Ing. Tomáš Ťoupal
C:Ing. Tomáš Ťoupal

Cílem předmětu je seznámit studenty s grafickým zpracováním a presentací statistických dat, s použitím systémů vybraných statistických SW pro statistické zpracování dat (např. Excel, Matlab, R, Mathematica nebo Statistica). Studenti budou seznámeni též se základními principy a využitím simulačních modelů.

MATL

KME/MATL – Modelování matlabem

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GIng. Luděk Hynčík, Ph.D.
C:Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Ing. Jana Kovářová, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
VP: KME/MVS

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

ZTI

KIV/ZTI – Základy teorie informace

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. František Vávra, CSc.
P:Ing. Patrice Marek
C:Ing. Patrice Marek
PP: KMA/LA, KMA/DMA, KIV/PPA2

Získat povědomí o pojmech a vztazích teorie informace s ohledem na využití v ekonomickém
a investičním modelování.

A3

UJP/A3 – Angličtina 3

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

PRJ4

KMA/PRJ4 – Projekt 4

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

SM

KKY/SM – Systémy a modely

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Ing. Václav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Předmět je koncipován jako úvod do modelování a simulace technologických procesů, strojů a přírodních systémů pro účely analýzy a řízení. Cílem je získání základních teoretických poznatků a dovedností, které umožňují vytvářet lineární a nelineární modely fyzikálních soustav (tepelných, elektrických, mechanických, mechatronických atd.) na základě přírodních zákonů nebo užitím experimentální identifikace. Pozornost je též věnována vlastnostem modelovaných systémů (stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost) a metodám a nástrojům pro jejich simulaci (Simulink, Sim-Mechanics, Modelica). Stručně je zmíněna též možnost využití modelů pro návrh systémů automatického řízení.

SA1

KMA/SA1 – Statistická analýza 1

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
P:Doc. Ing. František Vávra, CSc.
C:Ing. Tomáš Ťoupal

Získání schopností aplikovat základní statistické metodiky na řešení reálných úloh.

TI

KIV/TI – Teoretická informatika

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Václav Vais, Ph.D.
P:Ing. Václav Vais, Ph.D.
C:Ing. Jiří Skála, Ing. Václav Vais, Ph.D.
PP: KMA/DMA, KMA/LA2, KIV/PPA2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými modely, principy a postupy, na kterých je založena computer science (konečné automaty, formální jazyky, teorie informace, kódování, výrokový počet). Nabyté znalosti student uplatní při následném studiu odborných předmětů zejména z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, překladačů a umělé inteligence.

ZOS

KIV/ZOS – Základy operačních systémů

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Ing. Ladislav Pešička
C:Ing. Pavel Bžoch, Ing. Ladislav Pešička
VP: KIV/ZSP

Cílem předmětu je dát studentům znalost základních obecných principů operačních systémů.

ZPG

KIV/ZPG – Základy počítačové grafiky

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Václav Skala, CSc.
P:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
C:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Petr Vaněček, Ph.D.
PP: KIV/PT

Cílem předmětu je dát studentům znalosti základů počítačové grafiky, grafických rozhraní OpenGL/DirectX/SVG a jejich modifikací pro mobilní zařízení, základních datových struktur a principů vizualizace dat a informací, aplikací počítačové grafiky, vizualizace dat a virtuální reality. Předmět poskytuje základní znalosti pro herní systémy a přehled základních aplikací počítačové grafiky.

OH1

KCP/OH1 – Občanské právo hmotné 1

2+1+0 (4 kr.) Zp LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
PP: KPD/ŘP1, KTP/TP1

Seznámit studenty s obecnou částí občanského práva hmotného a jeho vztahem k ostatním právním odvětvím, postavením tohoto představitele soukromého práva v systému právního řádu ČR.

MEA

KME/MEA – Nebeská mechanika a základy astronomie

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GDoc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
P:Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.

Představit studentům souřadnicové soustavy na nebeské sféře a uvést je do problematiky nebeské mechaniky.

USK

KKY/USK – Učící se systémy a klasifikátory

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami klasifikace předmětů a jevů, které jsou reprezentovány svými obrazy (vektory příznaků). Výuka bude zaměřena na klasifikátory, které jsou trénovány s podporou učitele (supervised) anebo bez učitele (unsupervised).

(89) (5) (13) (28) (7) (23) (13)

Obor Geomatika, specializace Geomatika, kombinovaná forma studia

Pro studenty začínající před ak. rokem 2011/2

Semestr 1ZS 1LS 2ZS 2LS 3ZS 3LS
Všeobecný základ (povinné)
LA

KMA/LA – Lineární algebra

3+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Doc. Ing. Roman Čada, Ph.D., Ing. Martina Kadlecová, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., Mgr. Ondřej Rucký, Mgr. Radek Slíva, RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
VP: KMA/LA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy maticového počtu a lineární algebry.

MA1

KMA/MA1 – Matematická analýza 1

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
C:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D., Milan Hanuš, Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA1-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů matematické analýzy, jako jsou:
- posloupnosti a řady reálných čísel;
- reálné funkce jedné reálné proměnné;
- diferenciální a integrální počet.
Předmět je obsahově totožný s předměty KMA/M1, KMA/MS1, KMA/ME1, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SMA1.

PPA1

KIV/PPA1 – Počítače a programování 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.
C:Ing. Jana Hájková, Ph.D., Ing. Tomáš Kohlschütter, Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
VP: KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu základních znalostí a dovedností z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

FYA1

KFY/FYA1 – Fyzika pro aplikované vědy 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
P:Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D., Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
C:Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění a termodynamiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

MA2

KMA/MA2 – Matematická analýza 2

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA2-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si pojmů vyšší matematické analýzy, jako jsou:
- funkční posloupnosti a řady;
- vektorové funkce jedné reálné proměnné;
- reálné funkce více proměnných;
- diferenciální a integrální počet v Rn.
Předmět je obsahově totožný s předmětem KMA/M2, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. Předmět předpokládá znalosti na úrovni předmětu KMA/M1 nebo KMA/MA1.

PPA2

KIV/PPA2 – Počítače a programování 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Dr. Ing. Jana Klečková, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
PP: KAE/ZPE, KIV/PPA1, KPV/TI, KPV/TI*
VP: KIV/DB2

Vybavit studenty znalostí základních datových struktur a algoritmů.

UMM

KME/UMM – Úvod do modelování v mechanice

3+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GIng. Michal Hajžman, Ph.D.
P:Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

ZKY

KKY/ZKY – Základy kybernetiky

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technické kybernetiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali základní přehled o problémech kybernetiky a metodách jejich řešení.

FYA2

KFY/FYA2 – Fyzika pro aplikované vědy 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
P:RNDr. Milan Kubásek, Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
C:Doc. Jan Ferdinand, CSc., Mgr. Šimon Kos, Ph.D., RNDr. Milan Kubásek, RNDr. Radomír Kuchta, Ing. Tomáš Tölg, RNDr. Marie Voříšková, Ing. Marie Vostracká, CSc.
PP: KFY/FYA1

Vyložit principy elektřiny a magnetismu ve vakuu a látkovém prostředí, problematiku elektromagnetických vln a zákony fyzikální optiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

PSA

KMA/PSA – Pravděpodobnost a statistika A

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Zdeněk Kobeda
P:RNDr. Zdeněk Kobeda
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kobeda
VP: KMA/PSA-A

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

A4

UJP/A4 – Angličtina 4

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

FYA2

KFY/FYA2 – Fyzika pro aplikované vědy 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
P:RNDr. Milan Kubásek, Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
C:Doc. Jan Ferdinand, CSc., Mgr. Šimon Kos, Ph.D., RNDr. Milan Kubásek, RNDr. Radomír Kuchta, Ing. Tomáš Tölg, RNDr. Marie Voříšková, Ing. Marie Vostracká, CSc.
PP: KFY/FYA1

Vyložit principy elektřiny a magnetismu ve vakuu a látkovém prostředí, problematiku elektromagnetických vln a zákony fyzikální optiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

NM

KMA/NM – Numerické metody

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
VP: KMA/NM-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a metodami numerické matematiky.

(62) (16) (22) (10) (14) (0) (0)
Oborové (povinné)
UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

GEN1

KMA/GEN1 – Geodézie 1

3+3+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
VP: KMA/GEN1B

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly a rozdělením geodézie. Tvar a aproximace Zemského povrchu. Polohové geodetické základy. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření délek, pomůcky a přístroje. Souřadnicové systémy na území ČR. Základy vyrovnávacího počtu. Souřadnicové výpočty. Podrobné polohopisné měření.

PT

KIV/PT – Programovací techniky

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Pavel Mautner, Ph.D.
P:Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
C:Ing. Pavel Mautner, Ph.D., Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Tomáš Řondík
PP: KIV/PPA2, KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, hashovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.

GEN2

KMA/GEN2 – Geodézie 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
PP: KMA/GEN1

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu.
Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu . Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek.

GENM

KMA/GENM – Geodézie - terénní měření

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GEN1, KMA/GE2
VP: KMA/GENMB

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřením podrobného polohopisu, budováním bodových polí na základě projektu a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry), nebo polygonových pořadů pro budování podrobných polohových bodových polí.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisu tachymetrickou metodou (s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

PRJ5

KMA/PRJ5 – Projekt 5

0+0+0 (5 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, matematického a počítačového modelování, teorie grafů, optimalizace a geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém svou složitostí odpovídající bakalářské práci. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

BPGE

KMA/BPGE – Bakalářská práce GEMB

0+0+0 (12 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

BZGE

KMA/BZGE – Bakalářská zkouška

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.

OBGE

KMA/OBGE – Obhajoba bakalářské práce

0+0+0 (0 kr.) Obh. BP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce.

(41) (0) (4) (11) (9) (5) (12)
Specializační – Geomatika (povinné)
MK1

KMA/MK1 – Matematická kartografie 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, třída jednoduchých zobrazení. Zobrazení polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.

POPR

KCP/POPR – Pozemkové právo

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GJUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Poskytnout studentům podrobný přehled o otázkách smluvního práva v oblasti věcných práv, zejména práva vlastnického, se zaměřením na způsoby nabývání a zánik těchto práv.

ZSP

KCP/ZSP – Základy soukromého práva

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Václav Bednář, Ph.D.
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
PP: KTP/TP2, KPD/ŘP2

Studenti bakalářského oboru by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě závazkového práva.

TOMA

KMA/TOMA – Topografické mapování

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
PP: KMA/MK1

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Topografické mapy - charakteristické vlastnosti. Historie topografického mapování. Základní státní a celostátní tematická mapová díla středních měřítek. Metodika hodnocení topografických map. Historické a současné metody měření polohopisu a výškopisu pro topografické mapování. Tvary terénního reliéfu. Metody údržby topografických map (Základních map ČR) do roku 2000 a nyní. Základní báze geografických dat (ZABAGED). Digitální model reliéfu- postup vyhotovení a využití. Kartografické zpracování a vydávání státních mapových děl -konvenční technologie a postupy počítačové kartografie.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

KN

KMA/KN – Katastr nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Jana Pekarská, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Ing. Jana Pekarská

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány.

MAP

KMA/MAP – Mapování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Historie tvorby plánů a map velkých měřítek. Katastrální mapování na vědeckých základech (stabilní katastr, československý pozemkový katastr, Instrukce "A"). Využití výsledků velkoměřítkových mapování pro tvorbu topografických map. Státní mapa ČSR. Technicko-hospodářské mapování. Vedení a údržba map velkých měřítek. Základní mapa velkého měřítka. Tematické mapy velkých měřítek (Katastrální mapa, Základní mapa města, Jednotná železniční mapa, Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště, Základní mapa závodu). Dokumentace skutečného provedení staveb. Institut geometrického plánu a jeho význam pro vedení a údržbu digitální katastrální mapy.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

VP1

KMA/VP1 – Vyrovnávací počet 1

2+1+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Martin Kadlec
C:Ing. Martin Kadlec
PP: KMA/GENM

Cílem předmětu je pochopit vztahy mezi chybami měření a chybami vypočtených výsledků. Dalším cílem je naučit studenty zpracovat výsledky měření metodou nejmenších čtverců (včetně odhadu chyb). Studenti by měli umět nejen používat stávající SW pro vyrovnání v geodézii, ale i navrhnout a implementovat vlastní programy pro speciální případy vyrovnání.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

DG

KMA/DG – Diferenciální geometrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět rozvíjí schopnost využití metod matematické analýzy v geometrii při popisu a analýze vlastností křivek a ploch.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

(51) (0) (0) (3) (14) (19) (15)
Projekty (povinně volitelné, min. 9 kr.)
PRJ2

KMA/PRJ2 – Projekt 2

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

PRJ3

KMA/PRJ3 – Projekt 3

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky a statistiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

PRJ4

KMA/PRJ4 – Projekt 4

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

(9) (0) (3) (3) (3) (0) (0)
Oborové (povinně volitelné, min. 17 kr)
DEG1

KMA/DEG1 – Deskriptivní geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
P:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
C:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., Mgr. Radek Výrut

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tří promítacích metod a jejich aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.

G1

KMA/G1 – Geometrie 1

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/G1-A

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd.

DEG2

KMA/DEG2 – Deskriptivní geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Student si rozšíří znalosti zobrazovacích metod.
Student se orientuje v oblasti základních technických křivek a ploch.

MA3

KMA/MA3 – Matematická analýza 3

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Vektorové funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální geometrie křivek a ploch. Křivkové a plošné integrály. Gradient, divergence, rotace v kartézských souřadnicích. Skalární a vektorový potenciál. Transformace souřadnic. Vektorová a tenzorová pole, metrický tenzor, derivování tenzorů. Vnější diferenciální formy, integrální věty, Greenovy vzorce a formulace fyzikálních zákonů.

MAB

KMA/MAB – Matematika a byznys

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
P:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
C:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.

Studenti jsou seznamováni s vybranými tématy matematické ekonomie a matematických základů, které jim umožňují analyzovat matematické modely ekonomických principů. Na druhé straně přednášky specialistů z komerční praxe poskytnou studentům hlubší informace o konkrétních problémech praxe a o složitosti jejich formulací a metodách řešení.

STAV

KMA/STAV – Výpočtová statistika

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
P:Ing. Tomáš Ťoupal
C:Ing. Tomáš Ťoupal

Cílem předmětu je seznámit studenty s grafickým zpracováním a presentací statistických dat, s použitím systémů vybraných statistických SW pro statistické zpracování dat (např. Excel, Matlab, R, Mathematica nebo Statistica). Studenti budou seznámeni též se základními principy a využitím simulačních modelů.

MEA

KME/MEA – Nebeská mechanika a základy astronomie

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GDoc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
P:Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.

Představit studentům souřadnicové soustavy na nebeské sféře a uvést je do problematiky nebeské mechaniky.

(30) (9) (4) (9) (5) (0) (3)
Všeobecný základ (volitelné)
UMV

KMA/UMV – Úvod do matematických výpočtů

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
P:Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Smyslem předmětu je na základě středoškolské matematiky seznámit studenty s matematickými principy a myšlenkami základních algoritmů používaných v numerické matematice, matematické analýze, geometrii atd. Student se seznámí s problematikou chyb
ve výpočtech, o vlastnostech výpočtu v aritmetice s konečnou přesností, s možností využití internetu a software, zejména Matlab a Mathematica.

A3

UJP/A3 – Angličtina 3

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

DMA

KMA/DMA – Diskrétní matematika

3+1+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
PP: KMA/LA, KMA/ME2
VP: KMA/DMA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diskrétní matematiky. Student bude schopen po absolvování předmětu porozumět a vysvětlit základní pojmy z teorie relačních struktur: binární relace, ekvivalence (včetně aplikace na aritmetiku modulo 2), uspořádání a částečného uspořádání, Booleovy algebry a Booleovské polynomy a funkce, bude ovládat základní pojmy z teorie grafů, bude ovládat maticový popis grafu a algoritmické aspekty řešení příslušných úloh.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

ZTI

KIV/ZTI – Základy teorie informace

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. František Vávra, CSc.
P:Ing. Patrice Marek
C:Ing. Patrice Marek
PP: KMA/LA, KMA/DMA, KIV/PPA2

Získat povědomí o pojmech a vztazích teorie informace s ohledem na využití v ekonomickém
a investičním modelování.

MATL

KME/MATL – Modelování matlabem

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GIng. Luděk Hynčík, Ph.D.
C:Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Ing. Jana Kovářová, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
VP: KME/MVS

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

SM

KKY/SM – Systémy a modely

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Ing. Václav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Předmět je koncipován jako úvod do modelování a simulace technologických procesů, strojů a přírodních systémů pro účely analýzy a řízení. Cílem je získání základních teoretických poznatků a dovedností, které umožňují vytvářet lineární a nelineární modely fyzikálních soustav (tepelných, elektrických, mechanických, mechatronických atd.) na základě přírodních zákonů nebo užitím experimentální identifikace. Pozornost je též věnována vlastnostem modelovaných systémů (stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost) a metodám a nástrojům pro jejich simulaci (Simulink, Sim-Mechanics, Modelica). Stručně je zmíněna též možnost využití modelů pro návrh systémů automatického řízení.

TI

KIV/TI – Teoretická informatika

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Václav Vais, Ph.D.
P:Ing. Václav Vais, Ph.D.
C:Ing. Jiří Skála, Ing. Václav Vais, Ph.D.
PP: KMA/DMA, KMA/LA2, KIV/PPA2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými modely, principy a postupy, na kterých je založena computer science (konečné automaty, formální jazyky, teorie informace, kódování, výrokový počet). Nabyté znalosti student uplatní při následném studiu odborných předmětů zejména z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, překladačů a umělé inteligence.

ZOS

KIV/ZOS – Základy operačních systémů

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Ing. Ladislav Pešička
C:Ing. Pavel Bžoch, Ing. Ladislav Pešička
VP: KIV/ZSP

Cílem předmětu je dát studentům znalost základních obecných principů operačních systémů.

ZPG

KIV/ZPG – Základy počítačové grafiky

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Václav Skala, CSc.
P:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
C:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Petr Vaněček, Ph.D.
PP: KIV/PT

Cílem předmětu je dát studentům znalosti základů počítačové grafiky, grafických rozhraní OpenGL/DirectX/SVG a jejich modifikací pro mobilní zařízení, základních datových struktur a principů vizualizace dat a informací, aplikací počítačové grafiky, vizualizace dat a virtuální reality. Předmět poskytuje základní znalosti pro herní systémy a přehled základních aplikací počítačové grafiky.

OH1

KCP/OH1 – Občanské právo hmotné 1

2+1+0 (4 kr.) Zp LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
PP: KPD/ŘP1, KTP/TP1

Seznámit studenty s obecnou částí občanského práva hmotného a jeho vztahem k ostatním právním odvětvím, postavením tohoto představitele soukromého práva v systému právního řádu ČR.

USK

KKY/USK – Učící se systémy a klasifikátory

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami klasifikace předmětů a jevů, které jsou reprezentovány svými obrazy (vektory příznaků). Výuka bude zaměřena na klasifikátory, které jsou trénovány s podporou učitele (supervised) anebo bez učitele (unsupervised).

(55) (7) (4) (12) (4) (18) (10)

Obor Geomatika, specializace Geomatika, kombinovaná forma studia

Pro studenty začínající v ak. roce 2011/2 a později

Semestr 1ZS 1LS 2ZS 2LS 3ZS 3LS
Všeobecný základ (povinné)
LA

KMA/LA – Lineární algebra

3+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Doc. Ing. Roman Čada, Ph.D., Ing. Martina Kadlecová, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., Mgr. Ondřej Rucký, Mgr. Radek Slíva, RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
VP: KMA/LA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy maticového počtu a lineární algebry.

MA1

KMA/MA1 – Matematická analýza 1

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
C:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D., Milan Hanuš, Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA1-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů matematické analýzy, jako jsou:
- posloupnosti a řady reálných čísel;
- reálné funkce jedné reálné proměnné;
- diferenciální a integrální počet.
Předmět je obsahově totožný s předměty KMA/M1, KMA/MS1, KMA/ME1, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SMA1.

PPA1

KIV/PPA1 – Počítače a programování 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.
C:Ing. Jana Hájková, Ph.D., Ing. Tomáš Kohlschütter, Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
VP: KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu základních znalostí a dovedností z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

FYA1

KFY/FYA1 – Fyzika pro aplikované vědy 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
P:Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D., Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
C:Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění a termodynamiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

MA2

KMA/MA2 – Matematická analýza 2

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
VP: KMA/MA2-A

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si pojmů vyšší matematické analýzy, jako jsou:
- funkční posloupnosti a řady;
- vektorové funkce jedné reálné proměnné;
- reálné funkce více proměnných;
- diferenciální a integrální počet v Rn.
Předmět je obsahově totožný s předmětem KMA/M2, je zde však kladen větší důraz na teoretické pasáže. Předmět předpokládá znalosti na úrovni předmětu KMA/M1 nebo KMA/MA1.

PPA2

KIV/PPA2 – Počítače a programování 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Dr. Ing. Jana Klečková, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
PP: KAE/ZPE, KIV/PPA1, KPV/TI, KPV/TI*
VP: KIV/DB2

Vybavit studenty znalostí základních datových struktur a algoritmů.

UMM

KME/UMM – Úvod do modelování v mechanice

3+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GIng. Michal Hajžman, Ph.D.
P:Ing. Michal Hajžman, Ph.D.

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

ZKY

KKY/ZKY – Základy kybernetiky

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technické kybernetiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali základní přehled o problémech kybernetiky a metodách jejich řešení.

MA3

KMA/MA3 – Matematická analýza 3

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Vektorové funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální geometrie křivek a ploch. Křivkové a plošné integrály. Gradient, divergence, rotace v kartézských souřadnicích. Skalární a vektorový potenciál. Transformace souřadnic. Vektorová a tenzorová pole, metrický tenzor, derivování tenzorů. Vnější diferenciální formy, integrální věty, Greenovy vzorce a formulace fyzikálních zákonů.

FYA2

KFY/FYA2 – Fyzika pro aplikované vědy 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
P:RNDr. Milan Kubásek, Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
C:Doc. Jan Ferdinand, CSc., Mgr. Šimon Kos, Ph.D., RNDr. Milan Kubásek, RNDr. Radomír Kuchta, Ing. Tomáš Tölg, RNDr. Marie Voříšková, Ing. Marie Vostracká, CSc.
PP: KFY/FYA1

Vyložit principy elektřiny a magnetismu ve vakuu a látkovém prostředí, problematiku elektromagnetických vln a zákony fyzikální optiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

PSA

KMA/PSA – Pravděpodobnost a statistika A

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Zdeněk Kobeda
P:RNDr. Zdeněk Kobeda
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kobeda
VP: KMA/PSA-A

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

A4

UJP/A4 – Angličtina 4

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

NGM

KMA/NGM – Numerické a geometrické modelování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc., Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/GPM, KMA/NM

Cílem je rozvoj základní poznatky a dovednosti studentů v oblasti modelování pomocí metod numerické matematiky a moderních metod geometrického popisu tvarově složitých objektů.

(61) (16) (22) (15) (4) (4) (0)
Oborové (povinné)
DEG1

KMA/DEG1 – Deskriptivní geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
P:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
C:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., Mgr. Radek Výrut

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tří promítacích metod a jejich aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.

G1

KMA/G1 – Geometrie 1

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/G1-A

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd.

UGEM

KMA/UGEM – Úvod do geomatiky

1+0+0 (2 kr.) Zp ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
1. Topografický zemský povrch a náhradní referenční plochy.
2. Volba a vlastnosti kartografických zobrazení.
3. Geodetické polohové a výškové základy a geodetické sítě.
4. Přímé (geodetické) a nepřímé (fotogrammetrie, dálkový průzkum Země) metody sběru dat.
5. Způsoby zpracování geodat a jejich vizualizace.
6. Datové modely geodat.
7. Modelová a kartografická generalizace dat.
8. Způsoby ukládání geodat a jejich správa.
9. Mapové servery a webové mapové služby.

SDP

KMA/SDP – Seminář - diferenciální počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., RNDr. Jan Ekstein, Ing. Aleš Matas, Ph.D., RNDr. Marta Míková, RNDr. Khikmat Saburov, Ing. Jakub Slovan
VP: KMA/SMA1

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Základy teorie množin, reálná čísla. Posloupnosti, řady reálných čísel, částečný součet, součet řady, konvergence a absolutní konvergence řady, alternující řada. Reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace, diferenciál funkce; základní věty diferenciálního počtu; Taylorova formule a derivace vyššího řádu, graf funkce; základy integrálního počtu.

SMP

KMA/SMP – Seminář - maticový počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je porozumět základním pojmů maticového počtu a lineární algebry a aplikovat je při řešení základních úloh.

GE1

KMA/GE1 – Geodézie 1

2+2+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
VP: KMA/GE1B

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly, rozdělením a postavením geodézie jako vědy o Zemi. Tvar a aproximace zemského povrchu. Polohové geodetické základy a jejich vývoj. Provázanost geodetických a kartografických základů při volbě rovinných souřadnicových soustav. Proces měření a interpretace měřených dat. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření
délek, pomůcky a přístroje.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

SDR

KMA/SDR – Seminář diferenciálních rovnic

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.

Předmět slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat. Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními případy úloh nelineárních.

Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/M1, KMA/ME1 nebo KMA/MS1.
Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/M2.

GE2

KMA/GE2 – Geodézie 2

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GE1
VP: KMA/GE2B

Cílem předmětu je seznámit studenty s volbou rovinných souřadnicových systémů na území ČR. Provádět souřadnicové výpočty včetně základních aplikací vyrovnávacího počtu. Dále jsou podrobně probírány metody podrobného měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu. Pozornost je rovněž věnována výpočtu výměr parcel a ploch všeobecně.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

MK1

KMA/MK1 – Matematická kartografie 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, třída jednoduchých zobrazení. Zobrazení polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.

PT

KIV/PT – Programovací techniky

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Pavel Mautner, Ph.D.
P:Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
C:Ing. Pavel Mautner, Ph.D., Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Tomáš Řondík
PP: KIV/PPA2, KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, hashovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.

ZSP

KCP/ZSP – Základy soukromého práva

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Václav Bednář, Ph.D.
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
PP: KTP/TP2, KPD/ŘP2

Studenti bakalářského oboru by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě závazkového práva.

POPR

KCP/POPR – Pozemkové právo

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GJUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Poskytnout studentům podrobný přehled o otázkách smluvního práva v oblasti věcných práv, zejména práva vlastnického, se zaměřením na způsoby nabývání a zánik těchto práv.

GE3

KMA/GE3 – Geodézie 3

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GE2
VP: KMA/GE3B

Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu. Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek. Výpočet kubatur.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

GENM

KMA/GENM – Geodézie - terénní měření

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GEN1, KMA/GE2
VP: KMA/GENMB

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřením podrobného polohopisu, budováním bodových polí na základě projektu a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry), nebo polygonových pořadů pro budování podrobných polohových bodových polí.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisu tachymetrickou metodou (s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

TOMA

KMA/TOMA – Topografické mapování

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
PP: KMA/MK1

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Topografické mapy - charakteristické vlastnosti. Historie topografického mapování. Základní státní a celostátní tematická mapová díla středních měřítek. Metodika hodnocení topografických map. Historické a současné metody měření polohopisu a výškopisu pro topografické mapování. Tvary terénního reliéfu. Metody údržby topografických map (Základních map ČR) do roku 2000 a nyní. Základní báze geografických dat (ZABAGED). Digitální model reliéfu- postup vyhotovení a využití. Kartografické zpracování a vydávání státních mapových děl -konvenční technologie a postupy počítačové kartografie.

UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

KN

KMA/KN – Katastr nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Jana Pekarská, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Ing. Jana Pekarská

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány.

MAP

KMA/MAP – Mapování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Historie tvorby plánů a map velkých měřítek. Katastrální mapování na vědeckých základech (stabilní katastr, československý pozemkový katastr, Instrukce "A"). Využití výsledků velkoměřítkových mapování pro tvorbu topografických map. Státní mapa ČSR. Technicko-hospodářské mapování. Vedení a údržba map velkých měřítek. Základní mapa velkého měřítka. Tematické mapy velkých měřítek (Katastrální mapa, Základní mapa města, Jednotná železniční mapa, Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště, Základní mapa závodu). Dokumentace skutečného provedení staveb. Institut geometrického plánu a jeho význam pro vedení a údržbu digitální katastrální mapy.

PRJ5

KMA/PRJ5 – Projekt 5

0+0+0 (5 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, matematického a počítačového modelování, teorie grafů, optimalizace a geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém svou složitostí odpovídající bakalářské práci. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

VP1

KMA/VP1 – Vyrovnávací počet 1

2+1+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Martin Kadlec
C:Ing. Martin Kadlec
PP: KMA/GENM

Cílem předmětu je pochopit vztahy mezi chybami měření a chybami vypočtených výsledků. Dalším cílem je naučit studenty zpracovat výsledky měření metodou nejmenších čtverců (včetně odhadu chyb). Studenti by měli umět nejen používat stávající SW pro vyrovnání v geodézii, ale i navrhnout a implementovat vlastní programy pro speciální případy vyrovnání.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

BPGE

KMA/BPGE – Bakalářská práce GEMB

0+0+0 (12 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

BZGE

KMA/BZGE – Bakalářská zkouška

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.

DG

KMA/DG – Diferenciální geometrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět rozvíjí schopnost využití metod matematické analýzy v geometrii při popisu a analýze vlastností křivek a ploch.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

OBGE

KMA/OBGE – Obhajoba bakalářské práce

0+0+0 (0 kr.) Obh. BP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce.

(110) (15) (6) (12) (26) (24) (27)
Projekty (povinně volitelné, min. 9 kr.)
PRJ2

KMA/PRJ2 – Projekt 2

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

PRJ3

KMA/PRJ3 – Projekt 3

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky a statistiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

PRJ4

KMA/PRJ4 – Projekt 4

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

(9) (0) (3) (3) (3) (0) (0)
Oborové (volitelné)
JMM

KMA/JMM – Jazyk a metody matematiky

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
C:Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.

Cílem předmětu je představit základní matematické pojmy, symbolický jazyk matematiky a její obvyklé postupy. Posluchači se seznámí se základy matematické logiky, zejména s výrokovou logikou a predikátovou logikou, část semestru bude věnována náležitému procvičení práce se složenými výroky a s výroky obsahujícími kvantifikátory.
Studenti budou obeznámeni s logickou výstavbou matematiky od axiomů k větám. Budou podrobně rozebrány základní typy matematických důkazů. Bude zmíněn význam příkladů a protipříkladů při budování matematické teorie. Také bude diskutován význam lidské intuice, náčrtku (obrázku) a experimentu při budování exaktní teorie. Detailně bude vysvětlena možnost využití počítače v matematice jako výpočetního nástroje, experimentálního nástroje i jako plnohodnotného důkazového prostředku. Na příkladech bude vysvětlen zásadní rozdíl mezi těmito třemi způsoby užití.

UMV

KMA/UMV – Úvod do matematických výpočtů

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
P:Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Smyslem předmětu je na základě středoškolské matematiky seznámit studenty s matematickými principy a myšlenkami základních algoritmů používaných v numerické matematice, matematické analýze, geometrii atd. Student se seznámí s problematikou chyb
ve výpočtech, o vlastnostech výpočtu v aritmetice s konečnou přesností, s možností využití internetu a software, zejména Matlab a Mathematica.

DEG2

KMA/DEG2 – Deskriptivní geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Student si rozšíří znalosti zobrazovacích metod.
Student se orientuje v oblasti základních technických křivek a ploch.

DMA

KMA/DMA – Diskrétní matematika

3+1+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D.
PP: KMA/LA, KMA/ME2
VP: KMA/DMA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy diskrétní matematiky. Student bude schopen po absolvování předmětu porozumět a vysvětlit základní pojmy z teorie relačních struktur: binární relace, ekvivalence (včetně aplikace na aritmetiku modulo 2), uspořádání a částečného uspořádání, Booleovy algebry a Booleovské polynomy a funkce, bude ovládat základní pojmy z teorie grafů, bude ovládat maticový popis grafu a algoritmické aspekty řešení příslušných úloh.

UBI

KME/UBI – Úvod do biomechaniky

2+0+0 (2 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Jiří Křen, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Seznámení s
- historií, vývojem,významem a využitím biomechaniky,
- základním anatomickým názvoslovím.

Uvést studenty do problematiky
- stavby a funkce vybraných buněk, tkání a orgánů,
- základních vlastností biomateriálů,
- základů modelování v biomechanice.

MAB

KMA/MAB – Matematika a byznys

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
P:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
C:Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.

Studenti jsou seznamováni s vybranými tématy matematické ekonomie a matematických základů, které jim umožňují analyzovat matematické modely ekonomických principů. Na druhé straně přednášky specialistů z komerční praxe poskytnou studentům hlubší informace o konkrétních problémech praxe a o složitosti jejich formulací a metodách řešení.

STAV

KMA/STAV – Výpočtová statistika

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
P:Ing. Tomáš Ťoupal
C:Ing. Tomáš Ťoupal

Cílem předmětu je seznámit studenty s grafickým zpracováním a presentací statistických dat, s použitím systémů vybraných statistických SW pro statistické zpracování dat (např. Excel, Matlab, R, Mathematica nebo Statistica). Studenti budou seznámeni též se základními principy a využitím simulačních modelů.

MATL

KME/MATL – Modelování matlabem

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GIng. Luděk Hynčík, Ph.D.
C:Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Ing. Jana Kovářová, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
VP: KME/MVS

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

ZTI

KIV/ZTI – Základy teorie informace

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. František Vávra, CSc.
P:Ing. Patrice Marek
C:Ing. Patrice Marek
PP: KMA/LA, KMA/DMA, KIV/PPA2

Získat povědomí o pojmech a vztazích teorie informace s ohledem na využití v ekonomickém
a investičním modelování.

A3

UJP/A3 – Angličtina 3

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

SM

KKY/SM – Systémy a modely

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Ing. Václav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Předmět je koncipován jako úvod do modelování a simulace technologických procesů, strojů a přírodních systémů pro účely analýzy a řízení. Cílem je získání základních teoretických poznatků a dovedností, které umožňují vytvářet lineární a nelineární modely fyzikálních soustav (tepelných, elektrických, mechanických, mechatronických atd.) na základě přírodních zákonů nebo užitím experimentální identifikace. Pozornost je též věnována vlastnostem modelovaných systémů (stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost) a metodám a nástrojům pro jejich simulaci (Simulink, Sim-Mechanics, Modelica). Stručně je zmíněna též možnost využití modelů pro návrh systémů automatického řízení.

SA1

KMA/SA1 – Statistická analýza 1

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
P:Doc. Ing. František Vávra, CSc.
C:Ing. Tomáš Ťoupal

Získání schopností aplikovat základní statistické metodiky na řešení reálných úloh.

TI

KIV/TI – Teoretická informatika

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Václav Vais, Ph.D.
P:Ing. Václav Vais, Ph.D.
C:Ing. Jiří Skála, Ing. Václav Vais, Ph.D.
PP: KMA/DMA, KMA/LA2, KIV/PPA2

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoretickými modely, principy a postupy, na kterých je založena computer science (konečné automaty, formální jazyky, teorie informace, kódování, výrokový počet). Nabyté znalosti student uplatní při následném studiu odborných předmětů zejména z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, překladačů a umělé inteligence.

ZOS

KIV/ZOS – Základy operačních systémů

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Ing. Ladislav Pešička
C:Ing. Pavel Bžoch, Ing. Ladislav Pešička
VP: KIV/ZSP

Cílem předmětu je dát studentům znalost základních obecných principů operačních systémů.

ZPG

KIV/ZPG – Základy počítačové grafiky

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Václav Skala, CSc.
P:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Prof. Ing. Václav Skala, CSc.
C:Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Petr Vaněček, Ph.D.
PP: KIV/PT

Cílem předmětu je dát studentům znalosti základů počítačové grafiky, grafických rozhraní OpenGL/DirectX/SVG a jejich modifikací pro mobilní zařízení, základních datových struktur a principů vizualizace dat a informací, aplikací počítačové grafiky, vizualizace dat a virtuální reality. Předmět poskytuje základní znalosti pro herní systémy a přehled základních aplikací počítačové grafiky.

OH1

KCP/OH1 – Občanské právo hmotné 1

2+1+0 (4 kr.) Zp LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
PP: KPD/ŘP1, KTP/TP1

Seznámit studenty s obecnou částí občanského práva hmotného a jeho vztahem k ostatním právním odvětvím, postavením tohoto představitele soukromého práva v systému právního řádu ČR.

MEA

KME/MEA – Nebeská mechanika a základy astronomie

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GDoc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
P:Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.

Představit studentům souřadnicové soustavy na nebeské sféře a uvést je do problematiky nebeské mechaniky.

USK

KKY/USK – Učící se systémy a klasifikátory

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami klasifikace předmětů a jevů, které jsou reprezentovány svými obrazy (vektory příznaků). Výuka bude zaměřena na klasifikátory, které jsou trénovány s podporou učitele (supervised) anebo bez učitele (unsupervised).

(80) (5) (10) (25) (4) (23) (13)

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství

Obor Územní plánování

Pro studenty začínající před ak. rokem 2011/2

Semestr 1ZS 1LS 2ZS 2LS 3ZS 3LS 4ZS 4LS
Všeobecný základ (povinné)
M1

KMA/M1 – Matematika 1

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., Milan Hanuš, Komil Kuliev, Ph.D.
VP: KMA/MA1, KMA/MA1-A, KMA/ME1, KMA/MS1

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy matematické analýzy, jako jsou:
- posloupnosti a řady reálných čísel;
- reálné funkce jedné reálné proměnné;
- diferenciální a integrální počet.
Předmět je záměnný s předměty KMA/MS1, KMA/ME1 a studenti mohou požádat o jejich vzájemné uznání. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SDP.

DEG1

KMA/DEG1 – Deskriptivní geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
P:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
C:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., Mgr. Radek Výrut

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tří promítacích metod a jejich aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.

LA

KMA/LA – Lineární algebra

3+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Doc. Ing. Roman Čada, Ph.D., Ing. Martina Kadlecová, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., Mgr. Ondřej Rucký, Mgr. Radek Slíva, RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
VP: KMA/LA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy maticového počtu a lineární algebry.

TV

KTS/TV – Tělesná výchova

0+2+0 (1 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Tomáš Tománek
C:Mgr. Tomáš Tománek

Student si zapisuje předmět Tělesná výchova, upřesnění náplně (druh a úroveň sportu) se provádí na katedře KTS

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

M2

KMA/M2 – Matematika 2

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.
VP: KMA/MA2, KMA/MA2-A, KMA/MS2

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
- funkční posloupnosti a řady;
- vektorové funkce jedné reálné proměnné;
- reálné funkce více proměnných;
- diferenciální a integrální počet v Rn.

FYA1

KFY/FYA1 – Fyzika pro aplikované vědy 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
P:Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D., Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
C:Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění a termodynamiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

A4

UJP/A4 – Angličtina 4

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

TV

KTS/TV – Tělesná výchova

0+2+0 (1 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Tomáš Tománek
C:Mgr. Tomáš Tománek

Student si zapisuje předmět Tělesná výchova, upřesnění náplně (druh a úroveň sportu) se provádí na katedře KTS

PSA

KMA/PSA – Pravděpodobnost a statistika A

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Zdeněk Kobeda
P:RNDr. Zdeněk Kobeda
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kobeda
VP: KMA/PSA-A

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

PPA1

KIV/PPA1 – Počítače a programování 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.
C:Ing. Jana Hájková, Ph.D., Ing. Tomáš Kohlschütter, Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
VP: KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu základních znalostí a dovedností z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

PPA2

KIV/PPA2 – Počítače a programování 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Dr. Ing. Jana Klečková, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
PP: KAE/ZPE, KIV/PPA1, KPV/TI, KPV/TI*
VP: KIV/DB2

Vybavit studenty znalostí základních datových struktur a algoritmů.

NM

KMA/NM – Numerické metody

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
VP: KMA/NM-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a metodami numerické matematiky.

DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

(59) (17) (16) (10) (10) (6) (0) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
GEN1B

KMA/GEN1B – Geodézie 1B

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
VP: KMA/GEN1

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly a rozdělením geodézie. Tvar a aproximace Zemského povrchu. Polohové geodetické základy. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření délek, pomůcky a přístroje. Souřadnicové systémy na území ČR. Základy vyrovnávacího počtu. Souřadnicové výpočty. Podrobné polohopisné měření.

GKMZD

KMA/GKMZD – Kartografické metody zpracování geodat

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Magdaléna Čepičková, Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Magdaléna Čepičková, Ing. Jan Ježek, Ph.D.
VP: KMA/MK1, KMA/MK2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Základy matematické kartografie - souřadnice užívané v geodézii a kartografii. Odvození zobrazovacích rovnic vybraných kartografických zobrazení. Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli. Kartografická zobrazení užívaná na území ČSR a ČR (zobrazení Křovákovo, Cassini-Solnerovo, Gauss-Krügerovo, Sanson-Flamsteedovo, UTM). Globální souřadnicové systémy (obecné vlastnosti), způsoby jejich vzájemných transformací a jejich přesnost. Způsoby transformací v prostředí geografických informačních systémů.

GMO

KGE/GMO – Geografie malé oblasti

1+0+1 (2 kr.) Zp ZS
GRNDr. Marie Novotná, CSc.
P:RNDr. Marie Novotná, CSc.
S:RNDr. Marie Novotná, CSc.

Studující se naučí analyzovat jednotlivé prvky přírodního a socioekonomického prostředí malé oblasti a zpracovat geografickou syntézu, při níž bude provedeno komplexní hodnocení obce nebo mikroregionu.

TNG

KMA/TNG – Terminologie a normy v geoinformatice

1+1+0 (3 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Principy normalizace terminologie v geoinformatice. Terminologie norem ISO EN ČSN řady 19100. Oborové terminologické slovníky na internetu. Standardy v oblasti digitálních dat - organizace OGC, OASIS, IEC, W3C a další. Problematika přístupnosti a použitelnosti informačních technologií. Metadata a metainformační systémy. Autorská práva a duševní vlastnictví.

GEN2B

KMA/GEN2B – Geodézie 2B

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
PP: KMA/GEN1B
VP: KMA/GEN2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Metody měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu.
Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu . Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek.

GENMB

KMA/GENMB – Geodézie B - terénní měření

0+4+0 (5 kr.) Zk+ LS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
PP: KMA/GEN1B, KMA/GE2, KMA/GE2B
VP: KMA/GENM

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy:
Polohopisné měření. Zhuštění bodového pole, projekt a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková elektrooptickými dálkoměry), polygonové pořady pro měření polohopisu.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisné tachymetrickou metodou (nitkovou a s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

TGI

KMA/TGI – Technologie tvorby GIS

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Nástroje GIS pro tvorbu lokalizační složky GIS parcelního datového modelu a modelů z něj odvozovaných. Tvorba digitální mapy (seznam souřadnic, kartometrická digitalizace, vektorizace rastrového obrazu). Informační systémy o území (ISKN, LIS, MIS). Bezpečnost informačních systémů.

ÚP

KMO/ÚP – Územní plánování a urbanismus

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.
P:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Pavel Valtr, aut. arch., Ing. arch. Václav Zůna
C:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Pavel Valtr, aut. arch., Ing. arch. Václav Zůna

Seznámit studenty s vývojem urbanismu od starověku do 20. století s rbanistickou koncepce města (bydlení a občanská vybavenost, výroba - průmysl - zemědělství, doprava, technická infrastruktura, rekreace) s tvorbou dokumentů územního plánování (subjekty a účastníci v tvorbě územních plánů, úrovně územního plánování). Objasnit jim realizaci územního plánování a seznámit je s nástroji uplatňování územních plánů s legislativní úpravou územního plánování v ČR a s prostorovým plánováním Evropské unie.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

ÚSP

KSR/ÚSP – Územní správa a samospráva

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Tomáš Louda, CSc.
P:JUDr. Tomáš Louda, CSc., JUDr. Miloš Matula, CSc.

Vybavit studenty potřebnou znalostí struktury a systému orgánů územní státní správy a územní samosprávy, postavení, pravomoc a působnost orgánů územní státní správy a samopsrávy, právní vymezemí včetně ústavně-právního zakotvení, centralizce, decentralizace, dekoncentrace a subsidiárnost. Evropské souvislosti územní správy a samosprávy.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

GES

KMA/GES – Geodézie pro stavitelství

4+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Základní informace o zeměměřictví, měření úhlů, měření délek, určování výšek, základy geodetických výpočtů, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy nepřímého (fotogrammetrie) sběru geodat, měření posunů a deformací, určování ploch a objemů. Geodetické práce při projektování, realizaci a dokumentaci skutečného provedení pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou. Součástí předmětu je pětidenní soustředění ve výcvikovém středisku Nečtiny, kde je prováděno terénní měření.

SGG

KMA/SGG – Socioekonomická geografie pro geomatiku

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/SGG se seznámí se základy socioekonomické geografie (politická geografie, geografie měst, ekonomická geografie apod.) a demografie.

RPRZ

KGE/RPRZ – Regionální politika a regionální rozvoj

1+0+2 (3 kr.) Zp LS
GDoc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
P:Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
S:Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Představit principy regionální politiky v různých hierarchických úrovních - evropská, národní, regionální. Vysvětlit kritéria regionálního rozvoje s přihlédnutím k různým teoriím regionálního rozvoje a dopady regionální politiky na regionální rozvoj českých regionů.

URBIO

KMO/URBIO – Geografie města

2+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.
P:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Jan Tlučhoř
C:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Jan Tlučhoř

Seznámit studenty se základními přístupy ke studiu města a s faktory, které ovlivňují jeho prostorové uspořádání a sociální a ekonomický rozvoj.

STP

KSR/STP – Stavební právo

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. et PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.
P:JUDr. et PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

Vybavit studenty znalostmi v oblasti stavebního práva jako součásti práva veřejného, včetně přehledu o jednotlivých orgánech státní správy, které jsou oprávněny k výkonu veřejné moci v těchto záležitostech. Důraz bude kladen na problematiku vyvlastnění.

NVS

KPM/NVS – Nauka o veřejné správě

2+0+0 (2 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Miroslav Pavlák, Ph.D.
P:Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Předat studentům základní znalosti z oblasti řízení veřejného sektoru v procesu integrace ČR do EU. Vést je k pochopení metody správní vědy a jejiho historického vývoje. Seznámit je se strukturou veřejného sektoru a s pojmem veřejná správa. Předat přehled o vývoji veřejné správy v českých zemích a o soustavě veřejných rozpočtů.

Obsahové zaměření:
Předmět a metody veřejné správy, historický vývoj studia veřejné správy. Úloha, poslání a funkce veřejného sektoru, struktura veřejného sektoru, činnost veřejné správy, územní samospráva. Personální řízení institucí veřejného sektoru. Historický vývoj a současný stav veřejné správy v českých zemích. NUTS I - V. Předvstupní fondy pro ČR, příprava a realizace komunálních a regionálních projektů, principy strukturální politiky EU, požadavky na projektovou dokumentaci. Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě, problémy veřejné správy z pohledu zaměstnanců a z pohledu občanů. Rysy veřejných rozpočtů; funkce veřejného rozpočtu; charakteristika příjmů a výdajů veřejných rozpočtů; rozpočtový proces

PRJ5

KMA/PRJ5 – Projekt 5

0+0+0 (5 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, matematického a počítačového modelování, teorie grafů, optimalizace a geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém svou složitostí odpovídající bakalářské práci. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

BPSI

KMA/BPSI – Bakalářská práce

0+0+0 (12 kr.) Zp LS
GIng. Radek Fiala

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytvárení odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

BZSI

KMA/BZSI – Bakalářská zkouška

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GIng. Radek Fiala

Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspešně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.

OBSI

KMA/OBSI – Obhajoba bakalářské práce

0+0+0 (0 kr.) Obh. BP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce.

(98) (11) (17) (14) (5) (7) (22) (10) (12)
Oborové předměty (povinně volitelné, min. 30 kr.)
PRJ1

KMA/PRJ1 – Projekt 1

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení dílčích problémů geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

PRJ2

KMA/PRJ2 – Projekt 2

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

PRJ3

KMA/PRJ3 – Projekt 3

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky a statistiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

G1

KMA/G1 – Geometrie 1

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/G1-A

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd.

PDB

KMA/PDB – Prostorové databáze

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Janečka, Ph.D.
P:Ing. Karel Janečka, Ph.D.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Vybraná firemní řešení.

PT

KIV/PT – Programovací techniky

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Pavel Mautner, Ph.D.
P:Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
C:Ing. Pavel Mautner, Ph.D., Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Tomáš Řondík
PP: KIV/PPA2, KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, hashovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.

PRJ4

KMA/PRJ4 – Projekt 4

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

JXT

KIV/JXT – Java a XML objektové technologie

4+1+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Dát studentům důkladnou znalost moderních objektových technologií založených na Javě a XML. Prakticky si též vyzkoušet tzv. deployment, tj. způsob jak platformově nezávislý hotový program distribuovat mezi koncové uživatele.

APA

KMA/APA – Algoritmy prostorových analýz

1+2+0 (3 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD., Ing. Martin Kadlec

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

(48) (0) (0) (3) (3) (16) (18) (8) (0)
Všeobecný základ (volitelné)
ETP

KFI/ETP – Inženýrská etika

2+0+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GFrantišek Tománek, CSc.
P:František Tománek, CSc.
VP: KFI/EPU, KFI/ETH, KFI/ETH1, KFI/ETIP, KFI/ETPR

Uvést studenty inženýrství do předmětu etiky a filosofie hodnot v jejich historickém vývoji i
v současném užití při hodnocení dobra a zla v jednání člověka a společnosti.
Seznámit studenty s profesionálními etikami, profesionálním étosem vědy a etikou inženýra
v modelových situacích inženýrské praxe.Analyzovat etický kodex inženýra.
Seznámit s etikou životního prostředí, podnikatelskou etikou, etikou mediální komunikace.

SDP

KMA/SDP – Seminář - diferenciální počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., RNDr. Jan Ekstein, Ing. Aleš Matas, Ph.D., RNDr. Marta Míková, RNDr. Khikmat Saburov, Ing. Jakub Slovan
VP: KMA/SMA1

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Základy teorie množin, reálná čísla. Posloupnosti, řady reálných čísel, částečný součet, součet řady, konvergence a absolutní konvergence řady, alternující řada. Reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace, diferenciál funkce; základní věty diferenciálního počtu; Taylorova formule a derivace vyššího řádu, graf funkce; základy integrálního počtu.

SMP

KMA/SMP – Seminář - maticový počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je porozumět základním pojmů maticového počtu a lineární algebry a aplikovat je při řešení základních úloh.

DEG2

KMA/DEG2 – Deskriptivní geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Student si rozšíří znalosti zobrazovacích metod.
Student se orientuje v oblasti základních technických křivek a ploch.

SDR

KMA/SDR – Seminář diferenciálních rovnic

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.

Předmět slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat. Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními případy úloh nelineárních.

Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/M1, KMA/ME1 nebo KMA/MS1.
Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/M2.

(12) (6) (6) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Oborové předměty (volitelné)
A1

UJP/A1 – Angličtina 1

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Barbora Benešová, Bc. Kateřina Chmelíčková, Bc. Jana Havlíčková, Mgr. Jana Holá, Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Jaroslava Krásová, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, Bc. Karla Zajíčková

Předmět je určen pro začátečníky. Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

TTD

KKS/TTD – Tvorba technické dokumentace

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
C:Ing. Hana Staňková

Cílem je seznámení studentů s hlavními způsoby zobrazení, které se používají ve stavební praxi, se základy tvorby technické dokumentace, se způsoby a současnou konvencí zobrazování stavebních konstrukcí, stavebními výkresy - půdorysy, řezy, pohledy, výkresy tvarů konstrukcí.

A2

UJP/A2 – Angličtina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Bc. Jana Havlíčková, Mgr. Jana Holá, Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Jaroslava Krásová, Mgr. Jitka Pekárová, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

A3

UJP/A3 – Angličtina 3

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

MATL

KME/MATL – Modelování matlabem

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GIng. Luděk Hynčík, Ph.D.
C:Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Ing. Jana Kovářová, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
VP: KME/MVS

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

ZKY

KKY/ZKY – Základy kybernetiky

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technické kybernetiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali základní přehled o problémech kybernetiky a metodách jejich řešení.

(25) (6) (4) (6) (0) (0) (6) (0) (3)

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství

Obor Územní plánování

Pro studenty začínající v ak. roce 2011/2 a později

Semestr 1ZS 1LS 2ZS 2LS 3ZS 3LS 4ZS 4LS
Všeobecný základ (povinné)
DEG1

KMA/DEG1 – Deskriptivní geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
P:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
C:RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., Mgr. Radek Výrut

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy tří promítacích metod a jejich aplikací a také s vlastnostmi kuželoseček, osové afinity a středové kolineace.

LA

KMA/LA – Lineární algebra

3+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
P:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Doc. Ing. Roman Čada, Ph.D., Ing. Martina Kadlecová, Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D., Mgr. Ondřej Rucký, Mgr. Radek Slíva, RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.
VP: KMA/LA-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy maticového počtu a lineární algebry.

M1

KMA/M1 – Matematika 1

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., Milan Hanuš, Komil Kuliev, Ph.D.
VP: KMA/MA1, KMA/MA1-A, KMA/ME1, KMA/MS1

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy matematické analýzy, jako jsou:
- posloupnosti a řady reálných čísel;
- reálné funkce jedné reálné proměnné;
- diferenciální a integrální počet.
Předmět je záměnný s předměty KMA/MS1, KMA/ME1 a studenti mohou požádat o jejich vzájemné uznání. K úspěšnému absolvování doporučujeme zapsat si předmět KMA/SDP.

TV

KTS/TV – Tělesná výchova

0+2+0 (1 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Tomáš Tománek
C:Mgr. Tomáš Tománek

Student si zapisuje předmět Tělesná výchova, upřesnění náplně (druh a úroveň sportu) se provádí na katedře KTS

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

A4

UJP/A4 – Angličtina 4

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

FYA1

KFY/FYA1 – Fyzika pro aplikované vědy 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
P:Doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc., Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D., Prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
C:Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.

Vyložit principy klasické mechaniky, speciální relativity, kmitů a vlnění a termodynamiky: jejich význam, důsledky a matematické vyjádření. Umožnit studentům získat schopnost aplikovat příslušné principy na řešení praktických problémů: kombinace s teoretickými i experimentálními cvičeními. Poskytnout fyzikální základy pro studium specializovaných oborů.

M2

KMA/M2 – Matematika 2

4+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.
VP: KMA/MA2, KMA/MA2-A, KMA/MS2

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
- funkční posloupnosti a řady;
- vektorové funkce jedné reálné proměnné;
- reálné funkce více proměnných;
- diferenciální a integrální počet v Rn.

TV

KTS/TV – Tělesná výchova

0+2+0 (1 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Tomáš Tománek
C:Mgr. Tomáš Tománek

Student si zapisuje předmět Tělesná výchova, upřesnění náplně (druh a úroveň sportu) se provádí na katedře KTS

PPA1

KIV/PPA1 – Počítače a programování 1

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.
C:Ing. Jana Hájková, Ph.D., Ing. Tomáš Kohlschütter, Doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D., Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D., Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
VP: KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je získat jasně vymezenou množinu základních znalostí a dovedností z programování, na kterou pak navazuje několik dalších předmětů.

PSA

KMA/PSA – Pravděpodobnost a statistika A

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Zdeněk Kobeda
P:RNDr. Zdeněk Kobeda
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., Mgr. Michal Friesl, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kobeda
VP: KMA/PSA-A

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

PPA2

KIV/PPA2 – Počítače a programování 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Dr. Ing. Jana Klečková, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
PP: KAE/ZPE, KIV/PPA1, KPV/TI, KPV/TI*
VP: KIV/DB2

Vybavit studenty znalostí základních datových struktur a algoritmů.

NM

KMA/NM – Numerické metody

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
VP: KMA/NM-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a metodami numerické matematiky.

DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

(59) (17) (16) (10) (10) (6) (0) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
GKMZD

KMA/GKMZD – Kartografické metody zpracování geodat

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Magdaléna Čepičková, Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Magdaléna Čepičková, Ing. Jan Ježek, Ph.D.
VP: KMA/MK1, KMA/MK2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Základy matematické kartografie - souřadnice užívané v geodézii a kartografii. Odvození zobrazovacích rovnic vybraných kartografických zobrazení. Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli. Kartografická zobrazení užívaná na území ČSR a ČR (zobrazení Křovákovo, Cassini-Solnerovo, Gauss-Krügerovo, Sanson-Flamsteedovo, UTM). Globální souřadnicové systémy (obecné vlastnosti), způsoby jejich vzájemných transformací a jejich přesnost. Způsoby transformací v prostředí geografických informačních systémů.

SDP

KMA/SDP – Seminář - diferenciální počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Radek Cibulka, Ph.D., RNDr. Jiří Čížek, CSc., RNDr. Jan Ekstein, Ing. Aleš Matas, Ph.D., RNDr. Marta Míková, RNDr. Khikmat Saburov, Ing. Jakub Slovan
VP: KMA/SMA1

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy vyšší matematické analýzy, jako jsou:
Základy teorie množin, reálná čísla. Posloupnosti, řady reálných čísel, částečný součet, součet řady, konvergence a absolutní konvergence řady, alternující řada. Reálné funkce jedné reálné proměnné, derivace, diferenciál funkce; základní věty diferenciálního počtu; Taylorova formule a derivace vyššího řádu, graf funkce; základy integrálního počtu.

SMP

KMA/SMP – Seminář - maticový počet

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Jan Brousek, Ph.D., RNDr. Milena Šebková, RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je porozumět základním pojmů maticového počtu a lineární algebry a aplikovat je při řešení základních úloh.

UGEM

KMA/UGEM – Úvod do geomatiky

1+0+0 (2 kr.) Zp ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
1. Topografický zemský povrch a náhradní referenční plochy.
2. Volba a vlastnosti kartografických zobrazení.
3. Geodetické polohové a výškové základy a geodetické sítě.
4. Přímé (geodetické) a nepřímé (fotogrammetrie, dálkový průzkum Země) metody sběru dat.
5. Způsoby zpracování geodat a jejich vizualizace.
6. Datové modely geodat.
7. Modelová a kartografická generalizace dat.
8. Způsoby ukládání geodat a jejich správa.
9. Mapové servery a webové mapové služby.

GMO

KGE/GMO – Geografie malé oblasti

1+0+1 (2 kr.) Zp ZS
GRNDr. Marie Novotná, CSc.
P:RNDr. Marie Novotná, CSc.
S:RNDr. Marie Novotná, CSc.

Studující se naučí analyzovat jednotlivé prvky přírodního a socioekonomického prostředí malé oblasti a zpracovat geografickou syntézu, při níž bude provedeno komplexní hodnocení obce nebo mikroregionu.

GE1B

KMA/GE1B – Geodézie 1B

2+2+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
VP: KMA/GE1

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly, rozdělením a postavením geodézie jako vědy o Zemi. Tvar a aproximace zemského povrchu. Polohové geodetické základy a jejich vývoj. Provázanost geodetických a kartografických základů při volbě rovinných souřadnicových soustav. Proces měření a interpretace měřených dat. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření
délek, pomůcky a přístroje.
Absolvování předmětů GE1B, GE2B a GE3B je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1B a GEN2B.

SDR

KMA/SDR – Seminář diferenciálních rovnic

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GDoc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.

Předmět slouží jako úvodní seznámení s obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Student získá přehled o základních typech obyčejných diferenciálních rovnic a o jevech, které je možné těmito rovnicemi popisovat. Seznámí se s elementárními metodami řešení lineárních počátečních a okrajových úloh a částečně i se speciálními případy úloh nelineárních.

Předmět předpokládá znalosti matematické analýzy v rozsahu předmětu KMA/M1, KMA/ME1 nebo KMA/MS1.
Je doporučen k předmětům KMA/MA2, KMA/M2.

TNG

KMA/TNG – Terminologie a normy v geoinformatice

1+1+0 (3 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Principy normalizace terminologie v geoinformatice. Terminologie norem ISO EN ČSN řady 19100. Oborové terminologické slovníky na internetu. Standardy v oblasti digitálních dat - organizace OGC, OASIS, IEC, W3C a další. Problematika přístupnosti a použitelnosti informačních technologií. Metadata a metainformační systémy. Autorská práva a duševní vlastnictví.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

GE2B

KMA/GE2B – Geodézie 2B

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GE1, KMA/GE1B
VP: KMA/GE2

Cílem předmětu je seznámit studenty s volbou rovinných souřadnicových systémů na území ČR. Provádět souřadnicové výpočty včetně základních aplikací vyrovnávacího počtu. Dále jsou podrobně probírány metody podrobného měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu. Pozornost je rovněž věnována výpočtu výměr parcel a ploch všeobecně.
Absolvování předmětů GE1, GE2 a GE3 je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1 a GEN2.

TGI

KMA/TGI – Technologie tvorby GIS

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Nástroje GIS pro tvorbu lokalizační složky GIS parcelního datového modelu a modelů z něj odvozovaných. Tvorba digitální mapy (seznam souřadnic, kartometrická digitalizace, vektorizace rastrového obrazu). Informační systémy o území (ISKN, LIS, MIS). Bezpečnost informačních systémů.

ÚP

KMO/ÚP – Územní plánování a urbanismus

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.
P:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Pavel Valtr, aut. arch., Ing. arch. Václav Zůna
C:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Pavel Valtr, aut. arch., Ing. arch. Václav Zůna

Seznámit studenty s vývojem urbanismu od starověku do 20. století s rbanistickou koncepce města (bydlení a občanská vybavenost, výroba - průmysl - zemědělství, doprava, technická infrastruktura, rekreace) s tvorbou dokumentů územního plánování (subjekty a účastníci v tvorbě územních plánů, úrovně územního plánování). Objasnit jim realizaci územního plánování a seznámit je s nástroji uplatňování územních plánů s legislativní úpravou územního plánování v ČR a s prostorovým plánováním Evropské unie.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

GE3B

KMA/GE3B – Geodézie 3B

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GE2, KMA/GE2B
VP: KMA/GE3

Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu. Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek. Výpočet kubatur.
Absolvování předmětů GE1B, GE2B a GE3B je ekvivalentní absolvování starších předmětů GEN1B a GEN2B.

GENMB

KMA/GENMB – Geodézie B - terénní měření

0+4+0 (5 kr.) Zk+ LS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
PP: KMA/GEN1B, KMA/GE2, KMA/GE2B
VP: KMA/GENM

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy:
Polohopisné měření. Zhuštění bodového pole, projekt a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková elektrooptickými dálkoměry), polygonové pořady pro měření polohopisu.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisné tachymetrickou metodou (nitkovou a s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

ÚSP

KSR/ÚSP – Územní správa a samospráva

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Tomáš Louda, CSc.
P:JUDr. Tomáš Louda, CSc., JUDr. Miloš Matula, CSc.

Vybavit studenty potřebnou znalostí struktury a systému orgánů územní státní správy a územní samosprávy, postavení, pravomoc a působnost orgánů územní státní správy a samopsrávy, právní vymezemí včetně ústavně-právního zakotvení, centralizce, decentralizace, dekoncentrace a subsidiárnost. Evropské souvislosti územní správy a samosprávy.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

GES

KMA/GES – Geodézie pro stavitelství

4+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Základní informace o zeměměřictví, měření úhlů, měření délek, určování výšek, základy geodetických výpočtů, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy nepřímého (fotogrammetrie) sběru geodat, měření posunů a deformací, určování ploch a objemů. Geodetické práce při projektování, realizaci a dokumentaci skutečného provedení pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou. Součástí předmětu je pětidenní soustředění ve výcvikovém středisku Nečtiny, kde je prováděno terénní měření.

RPRZ

KGE/RPRZ – Regionální politika a regionální rozvoj

1+0+2 (3 kr.) Zp LS
GDoc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
P:Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
S:Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Představit principy regionální politiky v různých hierarchických úrovních - evropská, národní, regionální. Vysvětlit kritéria regionálního rozvoje s přihlédnutím k různým teoriím regionálního rozvoje a dopady regionální politiky na regionální rozvoj českých regionů.

SGG

KMA/SGG – Socioekonomická geografie pro geomatiku

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/SGG se seznámí se základy socioekonomické geografie (politická geografie, geografie měst, ekonomická geografie apod.) a demografie.

URBIO

KMO/URBIO – Geografie města

2+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.
P:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Jan Tlučhoř
C:RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Jan Tlučhoř

Seznámit studenty se základními přístupy ke studiu města a s faktory, které ovlivňují jeho prostorové uspořádání a sociální a ekonomický rozvoj.

NVS

KPM/NVS – Nauka o veřejné správě

2+0+0 (2 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Miroslav Pavlák, Ph.D.
P:Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Předat studentům základní znalosti z oblasti řízení veřejného sektoru v procesu integrace ČR do EU. Vést je k pochopení metody správní vědy a jejiho historického vývoje. Seznámit je se strukturou veřejného sektoru a s pojmem veřejná správa. Předat přehled o vývoji veřejné správy v českých zemích a o soustavě veřejných rozpočtů.

Obsahové zaměření:
Předmět a metody veřejné správy, historický vývoj studia veřejné správy. Úloha, poslání a funkce veřejného sektoru, struktura veřejného sektoru, činnost veřejné správy, územní samospráva. Personální řízení institucí veřejného sektoru. Historický vývoj a současný stav veřejné správy v českých zemích. NUTS I - V. Předvstupní fondy pro ČR, příprava a realizace komunálních a regionálních projektů, principy strukturální politiky EU, požadavky na projektovou dokumentaci. Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě, problémy veřejné správy z pohledu zaměstnanců a z pohledu občanů. Rysy veřejných rozpočtů; funkce veřejného rozpočtu; charakteristika příjmů a výdajů veřejných rozpočtů; rozpočtový proces

PRJ5

KMA/PRJ5 – Projekt 5

0+0+0 (5 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, matematického a počítačového modelování, teorie grafů, optimalizace a geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta komplexní problém svou složitostí odpovídající bakalářské práci. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

STP

KSR/STP – Stavební právo

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. et PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.
P:JUDr. et PhDr. Jaroslav Kuba, CSc.

Vybavit studenty znalostmi v oblasti stavebního práva jako součásti práva veřejného, včetně přehledu o jednotlivých orgánech státní správy, které jsou oprávněny k výkonu veřejné moci v těchto záležitostech. Důraz bude kladen na problematiku vyvlastnění.

BPSI

KMA/BPSI – Bakalářská práce

0+0+0 (12 kr.) Zp LS
GIng. Radek Fiala

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytvárení odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

BZSI

KMA/BZSI – Bakalářská zkouška

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GIng. Radek Fiala

Hlavním cílem bakalářské zkoušky je ověřit, že student úspešně zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v navazujícím studiu.

OBSI

KMA/OBSI – Obhajoba bakalářské práce

0+0+0 (0 kr.) Obh. BP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby bakalářské práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním či studijním zaměřením. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i osvojení prezentačních dovedností a schopnost obhájit výsledky své práce.

(108) (12) (9) (18) (18) (7) (22) (10) (12)
Oborové předměty (povinně volitelné, min. 30 kr.)
PRJ1

KMA/PRJ1 – Projekt 1

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení dílčích problémů geomatiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

PRJ2

KMA/PRJ2 – Projekt 2

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

G1

KMA/G1 – Geometrie 1

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut
VP: KMA/G1-A

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy analytické geometrie v n-rozměrném afinním a eukleidovském prostoru. Předmět si rovněž klade za cíl naučit studenty aktivně používat analytickou metodu při vizualizaci nejrůznějších matematických konceptů, rozvinout jejich schopnost samostatně řešit problémy s využitím analytické metody a ukázat některé aplikační možnosti nejen v dalších matematických disciplínách, ale i v přírodních vědách, počítačové grafice atd.

PDB

KMA/PDB – Prostorové databáze

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Janečka, Ph.D.
P:Ing. Karel Janečka, Ph.D.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Vybraná firemní řešení.

PRJ3

KMA/PRJ3 – Projekt 3

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
S:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem je, aby student vypracoval samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů analýzy, algebry, diskrétní matematiky a statistiky. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.

PT

KIV/PT – Programovací techniky

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Pavel Mautner, Ph.D.
P:Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
C:Ing. Pavel Mautner, Ph.D., Ing. Roman Mouček, Ph.D., Ing. Tomáš Řondík
PP: KIV/PPA2, KPV/TI, KPV/TI*

Cílem předmětu je poskytnou studentům informace o datových strukturách (stromy, množiny, grafy, hashovací tabulky, slovníky apod.) a algoritmech (řazení a vyhledávání, množinové a grafové algoritmy, algoritmy pro práci s texty, kompresní, algoritmy, kryptografie apod.), které jsou v informatice považovány za základní.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

JXT

KIV/JXT – Java a XML objektové technologie

4+1+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.
P:Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

Dát studentům důkladnou znalost moderních objektových technologií založených na Javě a XML. Prakticky si též vyzkoušet tzv. deployment, tj. způsob jak platformově nezávislý hotový program distribuovat mezi koncové uživatele.

APA

KMA/APA – Algoritmy prostorových analýz

1+2+0 (3 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD., Ing. Martin Kadlec

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.

PRJ4

KMA/PRJ4 – Projekt 4

0+0+0 (3 kr.) Zp LS
GRNDr. Libuše Tesková, CSc.
C:RNDr. Libuše Tesková, CSc.
S:RNDr. Libuše Tesková, CSc.

Cílem předmětu je naučit studenta, aby uměl samostatně zpracovat zadaný problém, aby uměl srozumitelně popsat postup a metodu řešení a své závěry obhájit.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

(48) (0) (0) (3) (3) (16) (18) (8) (0)
Všeobecný základ (volitelné)
ETP

KFI/ETP – Inženýrská etika

2+0+0 (2 kr.) Zp ZS, LS
GFrantišek Tománek, CSc.
P:František Tománek, CSc.
VP: KFI/EPU, KFI/ETH, KFI/ETH1, KFI/ETIP, KFI/ETPR

Uvést studenty inženýrství do předmětu etiky a filosofie hodnot v jejich historickém vývoji i
v současném užití při hodnocení dobra a zla v jednání člověka a společnosti.
Seznámit studenty s profesionálními etikami, profesionálním étosem vědy a etikou inženýra
v modelových situacích inženýrské praxe.Analyzovat etický kodex inženýra.
Seznámit s etikou životního prostředí, podnikatelskou etikou, etikou mediální komunikace.

DEG2

KMA/DEG2 – Deskriptivní geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

Student si rozšíří znalosti zobrazovacích metod.
Student se orientuje v oblasti základních technických křivek a ploch.

(6) (2) (4) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Oborové předměty (volitelné)
A1

UJP/A1 – Angličtina 1

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Barbora Benešová, Bc. Kateřina Chmelíčková, Bc. Jana Havlíčková, Mgr. Jana Holá, Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Jaroslava Krásová, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, Bc. Karla Zajíčková

Předmět je určen pro začátečníky. Kurz připravuje na výstupní úroveň A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

TTD

KKS/TTD – Tvorba technické dokumentace

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
C:Ing. Hana Staňková

Cílem je seznámení studentů s hlavními způsoby zobrazení, které se používají ve stavební praxi, se základy tvorby technické dokumentace, se způsoby a současnou konvencí zobrazování stavebních konstrukcí, stavebními výkresy - půdorysy, řezy, pohledy, výkresy tvarů konstrukcí.

A2

UJP/A2 – Angličtina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Bc. Jana Havlíčková, Mgr. Jana Holá, Mgr. Věra Jelínková, PhDr. Jaroslava Krásová, Mgr. Jitka Pekárová, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

A3

UJP/A3 – Angličtina 3

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GPhDr. Alena Telínová
C:Mgr. Svatava Heinlová, Mgr. Jana Holá, Mgr. Radmila Holubová, Richard Irons, B. A., PhDr. Hana Maurová, Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Nora Štachová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz připravuje na výstupní úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

MATL

KME/MATL – Modelování matlabem

0+2+0 (2 kr.) Zp ZS
GIng. Luděk Hynčík, Ph.D.
C:Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., Ing. Jana Kovářová, Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
VP: KME/MVS

Obeznámit se z využitím výpočetní techniky pro řešení úloh technické praxe.
Porozumět algoritmizaci řešení úloh z technické praxe.
Pochopit využití matematických metod a jejich implementaci pro řešení úloh technické praxe.
Implementovat řešení úloh technické praxe ve výpočetním prostředí MATLAB.
Určit vhodné metody pro řešení úloh technické praxe.
Ohodnotit správnost a kvalitu výsledků výpočtů.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

ZKY

KKY/ZKY – Základy kybernetiky

3+0+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.
P:Prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy technické kybernetiky. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali základní přehled o problémech kybernetiky a metodách jejich řešení.

(25) (6) (4) (6) (0) (0) (6) (0) (3)

Navazující studijní program Geomatika

Obor Geomatika, specializace Geodézie a geoinformační systémy

Semestr 4ZS 4LS 5ZS 5LS
Všeobecný základ (povinné)
n
e
b
o
A6

UJP/A6 – Angličtina 6

0+4+0 (5 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Gary Crossen, Joan DeForeest, M.A., Mgr. Svatava Heinlová, Richard Irons, B. A., Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz poskytuje výstupní úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

F2

UJP/F2 – Francouzština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Pavla Kocourková
C:Mgr. Dagmar Auterská, Ph.D., Mgr. Bohumila Burešová, PaedDr. Jitka Duchková, Mgr. Pavla Kocourková

Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle SERR.

N2

UJP/N2 – Němčina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GPhDr. Hana Svobodová
C:Mgr. Zlata Hokrová, Mgr. Zuzana Holá, Mgr. Eva Kahounová, Mgr. Martin Koblížek, PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Lubor Šabacký

Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A1 dle SERR.

R2

UJP/R2 – Ruština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Vlasta Klausová
C:Mgr. Ludmila Bayer, Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Larysa Vasylenko
VP: CJP/RT1, CJP/RT2, CJP/RT3, CJP/RT4

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

S2

UJP/S2 – Španělština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Jana Volková
C:Mgr. Jana Frischová, Mgr. Jitka Hatajová, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. et Mgr. Lenka Lindušková, Jana Recmanová, Mgr. Jana Volková, Mgr. Kateřina Zielinská

Cílem je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle SERR

(4) (0) (4) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

DPZ

KKY/DPZ – Dálkový průzkum Země

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.
C:Ing. Miroslav Jiřík, Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům dálkového průzkumu Země. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání vlastností zemského povrchu v obraze obsažené.

OSMA

KMA/OSMA – Oborový seminář

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Hlavním cílem semináře je sjednocení přístupů při zpracování diplomových prací. Předmět napomáhá autorům především při řešení metodologických problemů, jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti nutné pro kritické hodnocení a psaní akademického textu a v neposlední řadě si studenti osvojují nezbytné základní znalosti týkající se typografie diplomových prací.

DPMA

KMA/DPMA – Diplomová práce

0+0+0 (18 kr.) Zp LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
PP: KMA/OSMA

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

GEO

KMA/GEO – Geodézie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GPS, KMA/MFG, KMA/VP2

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

OGEM

KMA/OGEM – Obhajoba diplomové práce GEM

0+0+0 (0 kr.) Obh. DP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.

(39) (6) (6) (9) (18)
Fyzikální a družicová geodézie (povinné)
MFG

KMA/MFG – Matematická a fyzikální geodézie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Ing. Mgr. Jitka Hájková, Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání znalostí v oblasti teoretických základů geodézie jako vědního oboru. Jedná se o matematické a fyzikální metody a postupy používané v geodézii pro popis geometrie zemského tělesa a jeho referenčních ploch, pro definici a realizaci souřadnicových systémů, popis a reprezentaci tíhového pole Země, zemské rotace, pohybu a změn tvaru zemských desek. Absolventi předmětu získají vědomosti nutné pro pochopení významu studia globálních geometrických a fyzikálních vlastností Země, jejich časových variací, pro zeměměřickou praxi lokálního či regionálního rozsahu.

RUP

KAE/RUP – Radiové určování polohy

0+0+1 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Seznámit studenty s přehledem v oblasti systémů rádiového určování polohy, jejich historií, vývojem a parametry (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 2, IRNSS, QZSS). Seznámit studenty se základními fyzikálními principy, chybami v určení polohy, vlivem šíření elektromagnetických vln prostředím a řešením přijímačů pro satelitní systémy.

VP2

KMA/VP2 – Vyrovnávací počet 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předemětu je výchova odborníků, kterří dokáží spráavne používat nástrojů a možností vyrovnávacího počtu a statistiky v oblasti zeměměřictví a geodézie.

MFGM

KMA/MFGM – Matematická a fyzikální geodézie - terén

0+2+0 (2 kr.) Zp LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
PP: KMA/MFG

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání praktických zkušeností s gravimetrickým mapováním a použitím tíhových dat v geodézii.

GPS

KMA/GPS – Navigační systémy v geodézii

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Cílem předmětu je získání znalostí o družicových a inerciálních navigačních systémech, které dnes představují nejpoužívanější metody pro určování prostorové polohy bodů s geodetickou přesností. Absolventi budou seznámeni s historickým vývojem a základními principy těchto navigačních metod,
budou informováni o výhodách a omezeních metody družicové navigace, o hlavních zdrojích měřických chyb, o způsobech jejich odhalení a případné eliminace, o metodách měření a zpracování naměřených dat. Hlavním cílem předmětu je výchova odborně způsobilých uživatelů, kteří dokáží tyto metody správně používat v oblasti zeměměřictví a geodézie, rozumí jejich omezením a umí řešit problémy, které jsou spojeny s jejich používáním.

GEA

KMA/GEA – Kosmická geodézie

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Cyril Ron, CSc.
P:Ing. Cyril Ron, CSc.
C:Ing. Cyril Ron, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Základní astronomické poznatky, astronomické souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, nauka o čase, zdánlivé polohy hvězd, nástin teorie rotace Země, určení astronomických souřadnic, dráhová dynamika a rušený pohyb družice, základy kosmické geodézie.

(21) (10) (2) (3) (6)
Geodézie a geoinformační systémy (povinné)
PDB

KMA/PDB – Prostorové databáze

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Janečka, Ph.D.
P:Ing. Karel Janečka, Ph.D.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Vybraná firemní řešení.

TGI

KMA/TGI – Technologie tvorby GIS

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Nástroje GIS pro tvorbu lokalizační složky GIS parcelního datového modelu a modelů z něj odvozovaných. Tvorba digitální mapy (seznam souřadnic, kartometrická digitalizace, vektorizace rastrového obrazu). Informační systémy o území (ISKN, LIS, MIS). Bezpečnost informačních systémů.

APA

KMA/APA – Algoritmy prostorových analýz

1+2+0 (3 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD., Ing. Martin Kadlec

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.

G2

KMA/G2 – Geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy geometrie kvadrik v n-rozměrném projektivním, afinním a eukleidovském prostoru. Motivací je Kleinova klasifikace geometrií pomocí příslušných grup geometrických transformací a studium asociované absolutní kvadriky. Předmět si rovněž klade za cíl vyložit základy projektivní geometrie a projektivních transformací a naučit studenty používat metody projektivní geometrie i v dalších aplikacích, např. v geometrickém modelování a počítačové grafice.

FG2

KGE/FG2 – Fyzická geografie 2.

2+0+2 (4 kr.) Zk+ LS
GRNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
P:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
S:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
VP: KGE/FG2B, KGE/GEMS

Předmět se skládá ze tří bloků věnovaných biogeografii, pedogeografii a geomorfologii. Cílem jednotlivých bloků je:
- seznámit studenty s problematikou ekologické biogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření organismů na Zemi. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením organismů.
- seznámit studenty s problematikou pedogeografie. Představit jim zákonitosti ovlivňující rozšíření půd na Zemi. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a rozšířením půd na Zemi.
- seznámit studenty se základy geomorfologie. Představit jim zákonitosti ovlivňující vznik a rozšíření základních geomorfologických forem a procesů. Ukázat vztahy mezi změnami přírodních podmínek a působením geomorfologických procesů.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

AGI

KMA/AGI – Aplikace GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.
PP: KIV/DB2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Datové modelování v geografických databázích (konceptuální, logický a fyzický datový model). Strategie a techniky při konverzi dat, problematika metadat. Rozšiřování funkcionality GIS pomocí programování. Druhy geoinformačního software. Způsoby implementace GIS (typy GIS řešení). Distribuovaný GIS. Řešení projektu ve vybraném GIS.

AGE

KMA/AGE – Aplikovaná geometrie - předmět SZ

0+0+0 (0 kr.) SZZ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
PP: KMA/ODR, KMA/GPM, KMA/APG1, KMA/G2
VP: KMA/AGO

Cílem státní závěrečné zkoušky Aplikovaná geometrie je ověření úspěšného zvládnutí pojmů a vztahů v geometrii a v jejich aplikacích, zejména pak v technických vědách a geometrickém modelování. Kromě toho je cílem zkoušky také ověření kultury matematického uvažování a prezentace. Úspěšné zvládnutí tohoto předmětu státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v oboru v dostatečné míře osvojil potřebné a požadované znalosti, dovednosti a kompetence v diferenciální geometrie a geometrického modelování (CAGD), vidí je v širších souvislostech a dokáže je využít pro řešení reálných problémů.

GSY

KMA/GSY – Geoinformační systémy

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/AGI, KIV/APG, KIV/GSVD, KKY/ZDO, KMA/TGI, KGE/FG2, KMA/DBG1, KMA/APA

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

ZDO

KKY/ZDO – Zpracování digitalizovaného obrazu

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům zpracování digitalizovaného obrazu a počítačového vidění. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání objektů, jevů či vlastností scény v obraze obsažené.

(37) (10) (17) (4) (6)
Geodézie a geoinformační systémy (pov. volitelné; min. 11 kreditů)
KRP

KMA/KRP – Kartografická reprodukce a polygrafie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Radek Fiala
C:Ing. Radek Fiala

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Základní pojmy kartografické polygrafie. Historický vývoj polygrafických technik pro účely kartografie. Reprodukční fotografie. Barvy a barevné modely. Základy reprografie.
Technologie ofsetového a digitálního tisku. Dektop Publishing a grafické editory.

ODR

KMA/ODR – Obyčejné diferenciální rovnice

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Ing. Jan Čepička, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
C:Ing. Petr Nečesal, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obyčejných diferenciálních rovnic.

POP

KMA/POP – Publikace odborné práce

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Radek Fiala
P:Ing. Radek Fiala

Hlavním cílem předmětu je publikace výsledků vlastní odborné práce (např. bakalářské práce, výsledky ročníkových projektů, grantových projektů apod.).

SGG

KMA/SGG – Socioekonomická geografie pro geomatiku

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/SGG se seznámí se základy socioekonomické geografie (politická geografie, geografie měst, ekonomická geografie apod.) a demografie.

ADM

KIV/ADM – Administrace databází

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GIng. Petr Jiroušek

Cílem předmětu je rozšířit u posluchačů znalosti návrhu, vývoje a administrace databází na platformě Oracle. Orientace v architektuře databázového systému Oracle, spouštěných procesů a návratových technologií. Schopnost aplikace vybraných bezpečnostních principů, transakčních mechanismů, práce s exekučním plánem při optimalizaci dotazu.

HMM

KMA/HMM – Historie map a mapování

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Cílem předmětu je shrnutí informací o vývoji oborů kartografie a mapování a především vytvoření souvislostí a vazeb mezi starými mapami, plány a technickými postupy a současnými produkty kartografické vizualizace prostorových dat. Důležité je také zasazení kartografie a mapování do širšího historického kontextu.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

POK

KMA/POK – Počítačová kartografie

1+2+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/POK se seznámí především s problematikou vztahu značkovacích jazyků a digitální kartografie. V rámci předmětu budou probírány pasáže věnující se mapám na internetu, elektronickému publikování, publikování na internetu, tvorbě map na internetu a problematice barev. Stěžejní přednášky budou věnovány značkovacím jazykům (XML, formáty pro popis prostorových dat a map, stylové a transformační jazyky, jazyky pro popis dokumentu...).

(33) (14) (5) (14) (0)
Geodézie a geoinformační systémy (volitelné)
GISHG

KGE/GISHG – GIS v humánní geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GRNDr. Marie Novotná, CSc.
P:RNDr. Marie Novotná, CSc.
C:RNDr. Marie Novotná, CSc.

Studující se naučí používat geografické informační systémy při humánně geografickém výzkumu. Vytváří a analyzuje tématické mapy, hodnotí rozmístění objektů či jevů na základě jednoduchých geostatistických metod. Analyzuje horizontální strukturu na základě mapy využití ploch. Při krajinných a socioekonomických analýzách aplikuje vytvořený digitální model reliéfu, metody překrývání a metody mapové algebry. Na základě hodnocení atributů provádí klasifikaci regionů a vytváří jejich typologii. Analyzuje dopravní sítě a vytváří mapu dopravní dostupnosti.

APG1

KMA/APG1 – Aplikace geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GIng. Bohumír Bastl, Ph.D.
P:Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s aktuálními tématy a problémy, kterými se geometrie zabývá. Kromě nezbytného teoretického aparátu je důraz kladen zejména na uvedení aplikací vybraných geometrických metod v praxi.

GISF

KGE/GISF – GIS ve fyzické geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
P:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
C:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby studenti zvládli základní nástroje GIS a jejich aplikaci ve fyzické geografii. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni analyzovat jednoduché fyzickogeografické problémy a navrhovat postupy (vyjádřené jako pojmové modely) k jejich řešení v prostředí GIS.

PDR

KMA/PDR – Parciální diferenciální rovnice

3+1+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
VP: KMA/PDR-A

Předmět slouží jako úvodní seznámení s klasickou teorií parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí se základní klasifikací parciálních diferenciálních rovnic a detailněji se budou věnovat obecným vlastnostem a metodám řešení transportní, vlnové, difuzní a Laplaceovy rovnice, které představují základní typy lineárních rovnic prvního a druhého řádu. V neposlední řadě bude věnována pozornost odvození a fyzikální interpretaci daných modelů.
Předmět předpokládá znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu KMA/ODR.

PIA

KIV/PIA – Programování Internetových aplikací

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.
C:Ing. Lukáš Holý, Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D., Ing. Jan Tichava

Dát studentům základy pro tvorbu webových aplikacích ve třívrstvé architektuře - seznámit je s principy a teoretickými východisky, prakticky naučit vytvářet aplikace středního rozsahu.

TP1

KTP/TP1 – Teorie práva 1

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
P:Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.
C:JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Kišš, Ph.D., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., JUDr. František Novák, CSc., JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy), tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a práva EU).

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

SP1

KSP/SP1 – Správní právo 1

2+0+2 (4 kr.) Zp ZS, LS
GJUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
P:JUDr. Miloslava Hálová, Ing. Josef Staša, CSc.
S:JUDr. Miloslava Hálová, Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D., JUDr. et PhDr. Jan Malast, JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
PP: KTP/TP1

Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a kategoriím správního práva a veřejné správy, pramenům správního práva, organizaci veřejné správy a formám činnosti veřejné správy.

(37) (4) (9) (20) (4)

Obor Geomatika, specializace Vizualizace geoinformací

Semestr 4ZS 4LS 5ZS 5LS
Všeobecný základ (povinné)
n
e
b
o
A6

UJP/A6 – Angličtina 6

0+4+0 (5 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Gary Crossen, Joan DeForeest, M.A., Mgr. Svatava Heinlová, Richard Irons, B. A., Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz poskytuje výstupní úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

F2

UJP/F2 – Francouzština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Pavla Kocourková
C:Mgr. Dagmar Auterská, Ph.D., Mgr. Bohumila Burešová, PaedDr. Jitka Duchková, Mgr. Pavla Kocourková

Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle SERR.

N2

UJP/N2 – Němčina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GPhDr. Hana Svobodová
C:Mgr. Zlata Hokrová, Mgr. Zuzana Holá, Mgr. Eva Kahounová, Mgr. Martin Koblížek, PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Lubor Šabacký

Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A1 dle SERR.

R2

UJP/R2 – Ruština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Vlasta Klausová
C:Mgr. Ludmila Bayer, Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Larysa Vasylenko
VP: CJP/RT1, CJP/RT2, CJP/RT3, CJP/RT4

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

S2

UJP/S2 – Španělština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Jana Volková
C:Mgr. Jana Frischová, Mgr. Jitka Hatajová, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. et Mgr. Lenka Lindušková, Jana Recmanová, Mgr. Jana Volková, Mgr. Kateřina Zielinská

Cílem je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle SERR

(4) (0) (4) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

DPZ

KKY/DPZ – Dálkový průzkum Země

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.
C:Ing. Miroslav Jiřík, Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům dálkového průzkumu Země. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání vlastností zemského povrchu v obraze obsažené.

OSMA

KMA/OSMA – Oborový seminář

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Hlavním cílem semináře je sjednocení přístupů při zpracování diplomových prací. Předmět napomáhá autorům především při řešení metodologických problemů, jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti nutné pro kritické hodnocení a psaní akademického textu a v neposlední řadě si studenti osvojují nezbytné základní znalosti týkající se typografie diplomových prací.

DPMA

KMA/DPMA – Diplomová práce

0+0+0 (18 kr.) Zp LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
PP: KMA/OSMA

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

GEO

KMA/GEO – Geodézie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GPS, KMA/MFG, KMA/VP2

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

OGEM

KMA/OGEM – Obhajoba diplomové práce GEM

0+0+0 (0 kr.) Obh. DP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.

(39) (6) (6) (9) (18)
Fyzikální a družicová geodézie (povinné)
MFG

KMA/MFG – Matematická a fyzikální geodézie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Ing. Mgr. Jitka Hájková, Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání znalostí v oblasti teoretických základů geodézie jako vědního oboru. Jedná se o matematické a fyzikální metody a postupy používané v geodézii pro popis geometrie zemského tělesa a jeho referenčních ploch, pro definici a realizaci souřadnicových systémů, popis a reprezentaci tíhového pole Země, zemské rotace, pohybu a změn tvaru zemských desek. Absolventi předmětu získají vědomosti nutné pro pochopení významu studia globálních geometrických a fyzikálních vlastností Země, jejich časových variací, pro zeměměřickou praxi lokálního či regionálního rozsahu.

RUP

KAE/RUP – Radiové určování polohy

0+0+1 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Seznámit studenty s přehledem v oblasti systémů rádiového určování polohy, jejich historií, vývojem a parametry (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 2, IRNSS, QZSS). Seznámit studenty se základními fyzikálními principy, chybami v určení polohy, vlivem šíření elektromagnetických vln prostředím a řešením přijímačů pro satelitní systémy.

VP2

KMA/VP2 – Vyrovnávací počet 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předemětu je výchova odborníků, kterří dokáží spráavne používat nástrojů a možností vyrovnávacího počtu a statistiky v oblasti zeměměřictví a geodézie.

MFGM

KMA/MFGM – Matematická a fyzikální geodézie - terén

0+2+0 (2 kr.) Zp LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
PP: KMA/MFG

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání praktických zkušeností s gravimetrickým mapováním a použitím tíhových dat v geodézii.

GPS

KMA/GPS – Navigační systémy v geodézii

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Cílem předmětu je získání znalostí o družicových a inerciálních navigačních systémech, které dnes představují nejpoužívanější metody pro určování prostorové polohy bodů s geodetickou přesností. Absolventi budou seznámeni s historickým vývojem a základními principy těchto navigačních metod,
budou informováni o výhodách a omezeních metody družicové navigace, o hlavních zdrojích měřických chyb, o způsobech jejich odhalení a případné eliminace, o metodách měření a zpracování naměřených dat. Hlavním cílem předmětu je výchova odborně způsobilých uživatelů, kteří dokáží tyto metody správně používat v oblasti zeměměřictví a geodézie, rozumí jejich omezením a umí řešit problémy, které jsou spojeny s jejich používáním.

GEA

KMA/GEA – Kosmická geodézie

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Cyril Ron, CSc.
P:Ing. Cyril Ron, CSc.
C:Ing. Cyril Ron, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Základní astronomické poznatky, astronomické souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, nauka o čase, zdánlivé polohy hvězd, nástin teorie rotace Země, určení astronomických souřadnic, dráhová dynamika a rušený pohyb družice, základy kosmické geodézie.

(21) (10) (2) (3) (6)
Vizualizace geoinformací (povinné)
KRP

KMA/KRP – Kartografická reprodukce a polygrafie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Radek Fiala
C:Ing. Radek Fiala

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Základní pojmy kartografické polygrafie. Historický vývoj polygrafických technik pro účely kartografie. Reprodukční fotografie. Barvy a barevné modely. Základy reprografie.
Technologie ofsetového a digitálního tisku. Dektop Publishing a grafické editory.

ODR

KMA/ODR – Obyčejné diferenciální rovnice

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Ing. Jan Čepička, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
C:Ing. Petr Nečesal, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obyčejných diferenciálních rovnic.

PDB

KMA/PDB – Prostorové databáze

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Janečka, Ph.D.
P:Ing. Karel Janečka, Ph.D.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Vybraná firemní řešení.

G2

KMA/G2 – Geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy geometrie kvadrik v n-rozměrném projektivním, afinním a eukleidovském prostoru. Motivací je Kleinova klasifikace geometrií pomocí příslušných grup geometrických transformací a studium asociované absolutní kvadriky. Předmět si rovněž klade za cíl vyložit základy projektivní geometrie a projektivních transformací a naučit studenty používat metody projektivní geometrie i v dalších aplikacích, např. v geometrickém modelování a počítačové grafice.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

MK2

KMA/MK2 – Matematická kartografie 2

2+1+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Formulace úloh matematické kartografie. Teorie kartografických zkreslení (Tissotova indikatrix) a kartografických zobrazení (nepravá, polykónická, polyedrická, neklasifikovaná). Historie zobrazení použitých na našem území. Volba, identifikace a hodnocení kartografických zobrazení. Optimalizační kritéria. Obecná řešení kartografických zobrazení. Minimaximální a variační typ zobrazení. Variavalentní zobrazení. Anamorfózy map. Matematická kartografie a transformace referenčních souřadnicových systémů v kontextu geografických informačních systémů.

SGG

KMA/SGG – Socioekonomická geografie pro geomatiku

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/SGG se seznámí se základy socioekonomické geografie (politická geografie, geografie měst, ekonomická geografie apod.) a demografie.

HMM

KMA/HMM – Historie map a mapování

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Cílem předmětu je shrnutí informací o vývoji oborů kartografie a mapování a především vytvoření souvislostí a vazeb mezi starými mapami, plány a technickými postupy a současnými produkty kartografické vizualizace prostorových dat. Důležité je také zasazení kartografie a mapování do širšího historického kontextu.

POK

KMA/POK – Počítačová kartografie

1+2+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/POK se seznámí především s problematikou vztahu značkovacích jazyků a digitální kartografie. V rámci předmětu budou probírány pasáže věnující se mapám na internetu, elektronickému publikování, publikování na internetu, tvorbě map na internetu a problematice barev. Stěžejní přednášky budou věnovány značkovacím jazykům (XML, formáty pro popis prostorových dat a map, stylové a transformační jazyky, jazyky pro popis dokumentu...).

AGE

KMA/AGE – Aplikovaná geometrie - předmět SZ

0+0+0 (0 kr.) SZZ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
PP: KMA/ODR, KMA/GPM, KMA/APG1, KMA/G2
VP: KMA/AGO

Cílem státní závěrečné zkoušky Aplikovaná geometrie je ověření úspěšného zvládnutí pojmů a vztahů v geometrii a v jejich aplikacích, zejména pak v technických vědách a geometrickém modelování. Kromě toho je cílem zkoušky také ověření kultury matematického uvažování a prezentace. Úspěšné zvládnutí tohoto předmětu státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v oboru v dostatečné míře osvojil potřebné a požadované znalosti, dovednosti a kompetence v diferenciální geometrie a geometrického modelování (CAGD), vidí je v širších souvislostech a dokáže je využít pro řešení reálných problémů.

KAG

KMA/KAG – Kartografie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/DBG2, KMA/MK2, KMA/KRP, KMA/POK, KMA/AGI

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

(39) (15) (18) (6) (0)
Vizualizace geoinformací (pov. volitelné; min. 10 kreditů)
POP

KMA/POP – Publikace odborné práce

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Radek Fiala
P:Ing. Radek Fiala

Hlavním cílem předmětu je publikace výsledků vlastní odborné práce (např. bakalářské práce, výsledky ročníkových projektů, grantových projektů apod.).

APA

KMA/APA – Algoritmy prostorových analýz

1+2+0 (3 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD., Ing. Martin Kadlec

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

AGI

KMA/AGI – Aplikace GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.
PP: KIV/DB2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Datové modelování v geografických databázích (konceptuální, logický a fyzický datový model). Strategie a techniky při konverzi dat, problematika metadat. Rozšiřování funkcionality GIS pomocí programování. Druhy geoinformačního software. Způsoby implementace GIS (typy GIS řešení). Distribuovaný GIS. Řešení projektu ve vybraném GIS.

(18) (3) (3) (12) (0)
Vizualizace geoinformací (volitelné)
GISHG

KGE/GISHG – GIS v humánní geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GRNDr. Marie Novotná, CSc.
P:RNDr. Marie Novotná, CSc.
C:RNDr. Marie Novotná, CSc.

Studující se naučí používat geografické informační systémy při humánně geografickém výzkumu. Vytváří a analyzuje tématické mapy, hodnotí rozmístění objektů či jevů na základě jednoduchých geostatistických metod. Analyzuje horizontální strukturu na základě mapy využití ploch. Při krajinných a socioekonomických analýzách aplikuje vytvořený digitální model reliéfu, metody překrývání a metody mapové algebry. Na základě hodnocení atributů provádí klasifikaci regionů a vytváří jejich typologii. Analyzuje dopravní sítě a vytváří mapu dopravní dostupnosti.

APG1

KMA/APG1 – Aplikace geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GIng. Bohumír Bastl, Ph.D.
P:Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s aktuálními tématy a problémy, kterými se geometrie zabývá. Kromě nezbytného teoretického aparátu je důraz kladen zejména na uvedení aplikací vybraných geometrických metod v praxi.

GISF

KGE/GISF – GIS ve fyzické geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
P:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
C:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby studenti zvládli základní nástroje GIS a jejich aplikaci ve fyzické geografii. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni analyzovat jednoduché fyzickogeografické problémy a navrhovat postupy (vyjádřené jako pojmové modely) k jejich řešení v prostředí GIS.

ADM

KIV/ADM – Administrace databází

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GIng. Petr Jiroušek

Cílem předmětu je rozšířit u posluchačů znalosti návrhu, vývoje a administrace databází na platformě Oracle. Orientace v architektuře databázového systému Oracle, spouštěných procesů a návratových technologií. Schopnost aplikace vybraných bezpečnostních principů, transakčních mechanismů, práce s exekučním plánem při optimalizaci dotazu.

PDR

KMA/PDR – Parciální diferenciální rovnice

3+1+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
VP: KMA/PDR-A

Předmět slouží jako úvodní seznámení s klasickou teorií parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí se základní klasifikací parciálních diferenciálních rovnic a detailněji se budou věnovat obecným vlastnostem a metodám řešení transportní, vlnové, difuzní a Laplaceovy rovnice, které představují základní typy lineárních rovnic prvního a druhého řádu. V neposlední řadě bude věnována pozornost odvození a fyzikální interpretaci daných modelů.
Předmět předpokládá znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu KMA/ODR.

PIA

KIV/PIA – Programování Internetových aplikací

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.
C:Ing. Lukáš Holý, Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D., Ing. Jan Tichava

Dát studentům základy pro tvorbu webových aplikacích ve třívrstvé architektuře - seznámit je s principy a teoretickými východisky, prakticky naučit vytvářet aplikace středního rozsahu.

TP1

KTP/TP1 – Teorie práva 1

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
P:Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.
C:JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Kišš, Ph.D., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., JUDr. František Novák, CSc., JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy), tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a práva EU).

ZDO

KKY/ZDO – Zpracování digitalizovaného obrazu

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům zpracování digitalizovaného obrazu a počítačového vidění. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání objektů, jevů či vlastností scény v obraze obsažené.

SP1

KSP/SP1 – Správní právo 1

2+0+2 (4 kr.) Zp ZS, LS
GJUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
P:JUDr. Miloslava Hálová, Ing. Josef Staša, CSc.
S:JUDr. Miloslava Hálová, Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D., JUDr. et PhDr. Jan Malast, JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
PP: KTP/TP1

Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a kategoriím správního práva a veřejné správy, pramenům správního práva, organizaci veřejné správy a formám činnosti veřejné správy.

(43) (4) (9) (20) (10)

Obor Geomatika, specializace Fyzikální geodézie

Semestr 4ZS 4LS 5ZS 5LS
Všeobecný základ (povinné)
n
e
b
o
A6

UJP/A6 – Angličtina 6

0+4+0 (5 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Gary Crossen, Joan DeForeest, M.A., Mgr. Svatava Heinlová, Richard Irons, B. A., Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz poskytuje výstupní úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

F2

UJP/F2 – Francouzština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Pavla Kocourková
C:Mgr. Dagmar Auterská, Ph.D., Mgr. Bohumila Burešová, PaedDr. Jitka Duchková, Mgr. Pavla Kocourková

Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle SERR.

N2

UJP/N2 – Němčina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GPhDr. Hana Svobodová
C:Mgr. Zlata Hokrová, Mgr. Zuzana Holá, Mgr. Eva Kahounová, Mgr. Martin Koblížek, PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Lubor Šabacký

Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A1 dle SERR.

R2

UJP/R2 – Ruština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Vlasta Klausová
C:Mgr. Ludmila Bayer, Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Larysa Vasylenko
VP: CJP/RT1, CJP/RT2, CJP/RT3, CJP/RT4

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

S2

UJP/S2 – Španělština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Jana Volková
C:Mgr. Jana Frischová, Mgr. Jitka Hatajová, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. et Mgr. Lenka Lindušková, Jana Recmanová, Mgr. Jana Volková, Mgr. Kateřina Zielinská

Cílem je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle SERR

(4) (0) (4) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

DPZ

KKY/DPZ – Dálkový průzkum Země

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.
C:Ing. Miroslav Jiřík, Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům dálkového průzkumu Země. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání vlastností zemského povrchu v obraze obsažené.

OSMA

KMA/OSMA – Oborový seminář

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Hlavním cílem semináře je sjednocení přístupů při zpracování diplomových prací. Předmět napomáhá autorům především při řešení metodologických problemů, jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti nutné pro kritické hodnocení a psaní akademického textu a v neposlední řadě si studenti osvojují nezbytné základní znalosti týkající se typografie diplomových prací.

DPMA

KMA/DPMA – Diplomová práce

0+0+0 (18 kr.) Zp LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
PP: KMA/OSMA

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

GEO

KMA/GEO – Geodézie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GPS, KMA/MFG, KMA/VP2

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

OGEM

KMA/OGEM – Obhajoba diplomové práce GEM

0+0+0 (0 kr.) Obh. DP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.

(39) (6) (6) (9) (18)
Fyzikální a družicová geodézie (povinné)
MFG

KMA/MFG – Matematická a fyzikální geodézie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Ing. Mgr. Jitka Hájková, Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání znalostí v oblasti teoretických základů geodézie jako vědního oboru. Jedná se o matematické a fyzikální metody a postupy používané v geodézii pro popis geometrie zemského tělesa a jeho referenčních ploch, pro definici a realizaci souřadnicových systémů, popis a reprezentaci tíhového pole Země, zemské rotace, pohybu a změn tvaru zemských desek. Absolventi předmětu získají vědomosti nutné pro pochopení významu studia globálních geometrických a fyzikálních vlastností Země, jejich časových variací, pro zeměměřickou praxi lokálního či regionálního rozsahu.

RUP

KAE/RUP – Radiové určování polohy

0+0+1 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Seznámit studenty s přehledem v oblasti systémů rádiového určování polohy, jejich historií, vývojem a parametry (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 2, IRNSS, QZSS). Seznámit studenty se základními fyzikálními principy, chybami v určení polohy, vlivem šíření elektromagnetických vln prostředím a řešením přijímačů pro satelitní systémy.

VP2

KMA/VP2 – Vyrovnávací počet 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předemětu je výchova odborníků, kterří dokáží spráavne používat nástrojů a možností vyrovnávacího počtu a statistiky v oblasti zeměměřictví a geodézie.

MFGM

KMA/MFGM – Matematická a fyzikální geodézie - terén

0+2+0 (2 kr.) Zp LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
PP: KMA/MFG

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání praktických zkušeností s gravimetrickým mapováním a použitím tíhových dat v geodézii.

GPS

KMA/GPS – Navigační systémy v geodézii

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Cílem předmětu je získání znalostí o družicových a inerciálních navigačních systémech, které dnes představují nejpoužívanější metody pro určování prostorové polohy bodů s geodetickou přesností. Absolventi budou seznámeni s historickým vývojem a základními principy těchto navigačních metod,
budou informováni o výhodách a omezeních metody družicové navigace, o hlavních zdrojích měřických chyb, o způsobech jejich odhalení a případné eliminace, o metodách měření a zpracování naměřených dat. Hlavním cílem předmětu je výchova odborně způsobilých uživatelů, kteří dokáží tyto metody správně používat v oblasti zeměměřictví a geodézie, rozumí jejich omezením a umí řešit problémy, které jsou spojeny s jejich používáním.

GEA

KMA/GEA – Kosmická geodézie

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Cyril Ron, CSc.
P:Ing. Cyril Ron, CSc.
C:Ing. Cyril Ron, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Základní astronomické poznatky, astronomické souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, nauka o čase, zdánlivé polohy hvězd, nástin teorie rotace Země, určení astronomických souřadnic, dráhová dynamika a rušený pohyb družice, základy kosmické geodézie.

(21) (10) (2) (3) (6)
Matematické základy FG (povinné)
ODR

KMA/ODR – Obyčejné diferenciální rovnice

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Ing. Jan Čepička, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
C:Ing. Petr Nečesal, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obyčejných diferenciálních rovnic.

UFA

KMA/UFA – Úvod do funkcionální analýzy

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Metrický prostor, věta o pevném bodě, normovaný prostor, Hilbertův prostor, omezené lineární zobrazení, Banachova/Steinhausova věta, Hahnova/Banachova věta, duální prostor, kompaktní operátor, Sobolevovy prostory, funkcionály a operátory v normovaných lineárních prostorách, věta o minimu kvadratického funkcionálu.

G2

KMA/G2 – Geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy geometrie kvadrik v n-rozměrném projektivním, afinním a eukleidovském prostoru. Motivací je Kleinova klasifikace geometrií pomocí příslušných grup geometrických transformací a studium asociované absolutní kvadriky. Předmět si rovněž klade za cíl vyložit základy projektivní geometrie a projektivních transformací a naučit studenty používat metody projektivní geometrie i v dalších aplikacích, např. v geometrickém modelování a počítačové grafice.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

PDR

KMA/PDR – Parciální diferenciální rovnice

3+1+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
VP: KMA/PDR-A

Předmět slouží jako úvodní seznámení s klasickou teorií parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí se základní klasifikací parciálních diferenciálních rovnic a detailněji se budou věnovat obecným vlastnostem a metodám řešení transportní, vlnové, difuzní a Laplaceovy rovnice, které představují základní typy lineárních rovnic prvního a druhého řádu. V neposlední řadě bude věnována pozornost odvození a fyzikální interpretaci daných modelů.
Předmět předpokládá znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu KMA/ODR.

AGE

KMA/AGE – Aplikovaná geometrie - předmět SZ

0+0+0 (0 kr.) SZZ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
PP: KMA/ODR, KMA/GPM, KMA/APG1, KMA/G2
VP: KMA/AGO

Cílem státní závěrečné zkoušky Aplikovaná geometrie je ověření úspěšného zvládnutí pojmů a vztahů v geometrii a v jejich aplikacích, zejména pak v technických vědách a geometrickém modelování. Kromě toho je cílem zkoušky také ověření kultury matematického uvažování a prezentace. Úspěšné zvládnutí tohoto předmětu státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student si během studia v oboru v dostatečné míře osvojil potřebné a požadované znalosti, dovednosti a kompetence v diferenciální geometrie a geometrického modelování (CAGD), vidí je v širších souvislostech a dokáže je využít pro řešení reálných problémů.

FKG

KMA/FKG – Fyzikální a kosmická geodézie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
PP: KMA/GEA, KMA/MFG, KMA/PDR

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

(27) (11) (10) (6) (0)
Matematické základy FG (pov. volitelné; min. 21 kreditů)
KRP

KMA/KRP – Kartografická reprodukce a polygrafie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Radek Fiala
C:Ing. Radek Fiala

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Základní pojmy kartografické polygrafie. Historický vývoj polygrafických technik pro účely kartografie. Reprodukční fotografie. Barvy a barevné modely. Základy reprografie.
Technologie ofsetového a digitálního tisku. Dektop Publishing a grafické editory.

MA3

KMA/MA3 – Matematická analýza 3

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GRNDr. Petr Tomiczek, CSc.
P:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
C:RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Vektorové funkce jedné reálné proměnné. Diferenciální geometrie křivek a ploch. Křivkové a plošné integrály. Gradient, divergence, rotace v kartézských souřadnicích. Skalární a vektorový potenciál. Transformace souřadnic. Vektorová a tenzorová pole, metrický tenzor, derivování tenzorů. Vnější diferenciální formy, integrální věty, Greenovy vzorce a formulace fyzikálních zákonů.

NA

KMA/NA – Numerická analýza

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
P:RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
C:RNDr. Petr Tichý, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámení a aktivní osvojení si základních pojmů a metod:
Singulární rozklad matice a zobecněná řešení soustav lineárních algebraických rovnic.
Metody řešení úlohy na vlastní čísla. Aproximace funkcí, ortogonální polynomy, splajny, Gaussova kvadratura. Iterační a gradientní metody, předpodmínění. Počáteční a okrajové úlohy pro ODR. Předmět předpokládá znalosti numerické matematiky v rozsahu předmětu KMA/NM.

POP

KMA/POP – Publikace odborné práce

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Radek Fiala
P:Ing. Radek Fiala

Hlavním cílem předmětu je publikace výsledků vlastní odborné práce (např. bakalářské práce, výsledky ročníkových projektů, grantových projektů apod.).

MECH1

KME/MECH1 – Mechanika 1

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Jiří Křen, CSc.
P:Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
C:Ing. Ondřej Bublík, Prof. Dr. Ing. Jan Dupal, Ing. Michal Hajžman, Ph.D., Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc., Ing. Miroslav Horák, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Křen, CSc., Doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc., Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Uvést studenty do řešení problémů kinematiky a statiky hmotného bodu a tělesa ve 2D a 3D prostoru.

APA

KMA/APA – Algoritmy prostorových analýz

1+2+0 (3 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD., Ing. Martin Kadlec

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.

MECH2

KME/MECH2 – Mechanika 2

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
P:Prof. Ing. Jiří Křen, CSc., Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
PP: KME/MECH1, KME/MECHB, KME/MECH1

Seznámit studenty nejprve s
- kinematickým řešením rovinných mechanismů pomocí analytických a grafických metod,
- se statickým řešením rovinných soustav těles pomocí analytických a grafických metod.
Uvést studenty dále do řešení problémů dynamiky hmotného bodu, tělesa a rovinných soustav těles. Představit studentům základy teorie kmitání lineárních soustav s jedním stupněm volnosti.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

AGI

KMA/AGI – Aplikace GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.
PP: KIV/DB2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Datové modelování v geografických databázích (konceptuální, logický a fyzický datový model). Strategie a techniky při konverzi dat, problematika metadat. Rozšiřování funkcionality GIS pomocí programování. Druhy geoinformačního software. Způsoby implementace GIS (typy GIS řešení). Distribuovaný GIS. Řešení projektu ve vybraném GIS.

FA

KMA/FA – Funkcionální analýza

4+0+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Ing. Aleš Matas, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a metodami funkcionální analýzy.

MA5

KMA/MA5 – Matematická analýza 5

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D., Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.

Předmět slouží jako úvodní seznámení s metrickými prostory a jejich vlastnostmi, s teorií míry a integrálu a teorií Fourierových řad. Teoretické poznatky budou demonstrovány na ukázkových příkladech.

HMM

KMA/HMM – Historie map a mapování

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Cílem předmětu je shrnutí informací o vývoji oborů kartografie a mapování a především vytvoření souvislostí a vazeb mezi starými mapami, plány a technickými postupy a současnými produkty kartografické vizualizace prostorových dat. Důležité je také zasazení kartografie a mapování do širšího historického kontextu.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

SNM1

KMA/SNM1 – Speciální numerické metody 1

3+0+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Prof. RNDr. Petr Přikryl, CSc.
PP: KMA/ODR

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními numerickými metodami pro řešení počátečních a okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice.

SNM2

KMA/SNM2 – Speciální numerické metody 2

3+0+0 (4 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D., Ing. Jiří Egermaier, Ph.D.
PP: KMA/PDR, KMA/SNM1

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními numerickými metodami pro řešení parciálních diferenciálních rovnic (eliptického, parabolického a hyperbolického typu).

MMM

KMA/MMM – Moderní matematické metody

4+0+0 (5 kr.) Zk+ LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
PP: KMA/ODR, KMA/PDR

Předmět slouží jako úvodní seznámení s moderními metodami řešení okrajových úloh pro obyčejné i parciální diferenciální rovnice. Studenti si připomenou základní topologické metody (stupeň zobrazení, věty o pevném bodě, horní a dolní řešení) a seznámí se se základními variačními metodami (věty o kritických bodech, věty typu Mountain Pass a sedlový bod). Pozornost bude věnována i bifurkacím netriviálních řešení. Využití těchto nástrojů k důkazu existence, jednoznačnosti, případně násobnosti řešení bude demonstrováno na ukázkových příkladech.

(68) (22) (7) (30) (9)
Fyzikální geodézie (volitelné)
GISHG

KGE/GISHG – GIS v humánní geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GRNDr. Marie Novotná, CSc.
P:RNDr. Marie Novotná, CSc.
C:RNDr. Marie Novotná, CSc.

Studující se naučí používat geografické informační systémy při humánně geografickém výzkumu. Vytváří a analyzuje tématické mapy, hodnotí rozmístění objektů či jevů na základě jednoduchých geostatistických metod. Analyzuje horizontální strukturu na základě mapy využití ploch. Při krajinných a socioekonomických analýzách aplikuje vytvořený digitální model reliéfu, metody překrývání a metody mapové algebry. Na základě hodnocení atributů provádí klasifikaci regionů a vytváří jejich typologii. Analyzuje dopravní sítě a vytváří mapu dopravní dostupnosti.

APG1

KMA/APG1 – Aplikace geometrie 1

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GIng. Bohumír Bastl, Ph.D.
P:Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.
C:Mgr. Radek Výrut

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s aktuálními tématy a problémy, kterými se geometrie zabývá. Kromě nezbytného teoretického aparátu je důraz kladen zejména na uvedení aplikací vybraných geometrických metod v praxi.

GISF

KGE/GISF – GIS ve fyzické geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
P:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
C:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby studenti zvládli základní nástroje GIS a jejich aplikaci ve fyzické geografii. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni analyzovat jednoduché fyzickogeografické problémy a navrhovat postupy (vyjádřené jako pojmové modely) k jejich řešení v prostředí GIS.

ADM

KIV/ADM – Administrace databází

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GIng. Petr Jiroušek

Cílem předmětu je rozšířit u posluchačů znalosti návrhu, vývoje a administrace databází na platformě Oracle. Orientace v architektuře databázového systému Oracle, spouštěných procesů a návratových technologií. Schopnost aplikace vybraných bezpečnostních principů, transakčních mechanismů, práce s exekučním plánem při optimalizaci dotazu.

PIA

KIV/PIA – Programování Internetových aplikací

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.
C:Ing. Lukáš Holý, Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D., Ing. Jan Tichava

Dát studentům základy pro tvorbu webových aplikacích ve třívrstvé architektuře - seznámit je s principy a teoretickými východisky, prakticky naučit vytvářet aplikace středního rozsahu.

MTK

KME/MTK – Matematická teorie kmitání

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
P:Prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
C:Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc.
PP: KME/MECH2, KME/TM

Student se seznámí s
- vytvářením matematických modelů diskrétních lineárních kmitavých soustav v maticovém tvaru
- s praktickým využitím problémů vlastních hodnot
- s využitím modální metody vyšetřování dynamické odezvy
- se základními vlastnostmi nelineárních kmitavých soustav
- s metodami vyšetřování kmitání jednorozměrných kontinuí

TP1

KTP/TP1 – Teorie práva 1

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
P:Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.
C:JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Kišš, Ph.D., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., JUDr. František Novák, CSc., JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy), tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a práva EU).

ZDO

KKY/ZDO – Zpracování digitalizovaného obrazu

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům zpracování digitalizovaného obrazu a počítačového vidění. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání objektů, jevů či vlastností scény v obraze obsažené.

SP1

KSP/SP1 – Správní právo 1

2+0+2 (4 kr.) Zp ZS, LS
GJUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
P:JUDr. Miloslava Hálová, Ing. Josef Staša, CSc.
S:JUDr. Miloslava Hálová, Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D., JUDr. et PhDr. Jan Malast, JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
PP: KTP/TP1

Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a kategoriím správního práva a veřejné správy, pramenům správního práva, organizaci veřejné správy a formám činnosti veřejné správy.

(43) (4) (9) (20) (10)

Obor Geomatika, specializace Katastr nemovitostí a občanské právo

Semestr 4ZS 4LS 5ZS 5LS
Všeobecný základ (povinné)
n
e
b
o
A6

UJP/A6 – Angličtina 6

0+4+0 (5 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Gary Crossen, Joan DeForeest, M.A., Mgr. Svatava Heinlová, Richard Irons, B. A., Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz poskytuje výstupní úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

F2

UJP/F2 – Francouzština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GMgr. Pavla Kocourková
C:Mgr. Dagmar Auterská, Ph.D., Mgr. Bohumila Burešová, PaedDr. Jitka Duchková, Mgr. Pavla Kocourková

Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle SERR.

N2

UJP/N2 – Němčina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GPhDr. Hana Svobodová
C:Mgr. Zlata Hokrová, Mgr. Zuzana Holá, Mgr. Eva Kahounová, Mgr. Martin Koblížek, PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Lubor Šabacký

Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A1 dle SERR.

R2

UJP/R2 – Ruština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Vlasta Klausová
C:Mgr. Ludmila Bayer, Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Larysa Vasylenko
VP: CJP/RT1, CJP/RT2, CJP/RT3, CJP/RT4

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

S2

UJP/S2 – Španělština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Jana Volková
C:Mgr. Jana Frischová, Mgr. Jitka Hatajová, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. et Mgr. Lenka Lindušková, Jana Recmanová, Mgr. Jana Volková, Mgr. Kateřina Zielinská

Cílem je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle SERR

(4) (0) (4) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

DPZ

KKY/DPZ – Dálkový průzkum Země

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.
C:Ing. Miroslav Jiřík, Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům dálkového průzkumu Země. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání vlastností zemského povrchu v obraze obsažené.

OSMA

KMA/OSMA – Oborový seminář

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Hlavním cílem semináře je sjednocení přístupů při zpracování diplomových prací. Předmět napomáhá autorům především při řešení metodologických problemů, jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti nutné pro kritické hodnocení a psaní akademického textu a v neposlední řadě si studenti osvojují nezbytné základní znalosti týkající se typografie diplomových prací.

DPMA

KMA/DPMA – Diplomová práce

0+0+0 (18 kr.) Zp LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
PP: KMA/OSMA

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

GEO

KMA/GEO – Geodézie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GPS, KMA/MFG, KMA/VP2

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

OGEM

KMA/OGEM – Obhajoba diplomové práce GEM

0+0+0 (0 kr.) Obh. DP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.

(39) (6) (6) (9) (18)
Fyzikální a družicová geodézie (povinné)
MFG

KMA/MFG – Matematická a fyzikální geodézie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Ing. Mgr. Jitka Hájková, Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání znalostí v oblasti teoretických základů geodézie jako vědního oboru. Jedná se o matematické a fyzikální metody a postupy používané v geodézii pro popis geometrie zemského tělesa a jeho referenčních ploch, pro definici a realizaci souřadnicových systémů, popis a reprezentaci tíhového pole Země, zemské rotace, pohybu a změn tvaru zemských desek. Absolventi předmětu získají vědomosti nutné pro pochopení významu studia globálních geometrických a fyzikálních vlastností Země, jejich časových variací, pro zeměměřickou praxi lokálního či regionálního rozsahu.

RUP

KAE/RUP – Radiové určování polohy

0+0+1 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Seznámit studenty s přehledem v oblasti systémů rádiového určování polohy, jejich historií, vývojem a parametry (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 2, IRNSS, QZSS). Seznámit studenty se základními fyzikálními principy, chybami v určení polohy, vlivem šíření elektromagnetických vln prostředím a řešením přijímačů pro satelitní systémy.

VP2

KMA/VP2 – Vyrovnávací počet 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předemětu je výchova odborníků, kterří dokáží spráavne používat nástrojů a možností vyrovnávacího počtu a statistiky v oblasti zeměměřictví a geodézie.

MFGM

KMA/MFGM – Matematická a fyzikální geodézie - terén

0+2+0 (2 kr.) Zp LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
PP: KMA/MFG

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání praktických zkušeností s gravimetrickým mapováním a použitím tíhových dat v geodézii.

GPS

KMA/GPS – Navigační systémy v geodézii

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Cílem předmětu je získání znalostí o družicových a inerciálních navigačních systémech, které dnes představují nejpoužívanější metody pro určování prostorové polohy bodů s geodetickou přesností. Absolventi budou seznámeni s historickým vývojem a základními principy těchto navigačních metod,
budou informováni o výhodách a omezeních metody družicové navigace, o hlavních zdrojích měřických chyb, o způsobech jejich odhalení a případné eliminace, o metodách měření a zpracování naměřených dat. Hlavním cílem předmětu je výchova odborně způsobilých uživatelů, kteří dokáží tyto metody správně používat v oblasti zeměměřictví a geodézie, rozumí jejich omezením a umí řešit problémy, které jsou spojeny s jejich používáním.

GEA

KMA/GEA – Kosmická geodézie

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Cyril Ron, CSc.
P:Ing. Cyril Ron, CSc.
C:Ing. Cyril Ron, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Základní astronomické poznatky, astronomické souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, nauka o čase, zdánlivé polohy hvězd, nástin teorie rotace Země, určení astronomických souřadnic, dráhová dynamika a rušený pohyb družice, základy kosmické geodézie.

(21) (10) (2) (3) (6)
Katastr nemovitostí a občanské právo (povinné)
OH2

KCP/OH2 – Občanské právo hmotné 2

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., JUDr. Alexander Šíma
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Alexander Šíma
PP: KPO/OH1

Studenti pokračují ve studiu občanského práva hmotného. Cílem je podat studentům přehled o dalších součástech občanského práva a jeho úpravy zejména v občanském zákoníku.

TGI

KMA/TGI – Technologie tvorby GIS

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Nástroje GIS pro tvorbu lokalizační složky GIS parcelního datového modelu a modelů z něj odvozovaných. Tvorba digitální mapy (seznam souřadnic, kartometrická digitalizace, vektorizace rastrového obrazu). Informační systémy o území (ISKN, LIS, MIS). Bezpečnost informačních systémů.

TP1

KTP/TP1 – Teorie práva 1

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
P:Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.
C:JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Kišš, Ph.D., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., JUDr. František Novák, CSc., JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy), tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a práva EU).

MK2

KMA/MK2 – Matematická kartografie 2

2+1+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Formulace úloh matematické kartografie. Teorie kartografických zkreslení (Tissotova indikatrix) a kartografických zobrazení (nepravá, polykónická, polyedrická, neklasifikovaná). Historie zobrazení použitých na našem území. Volba, identifikace a hodnocení kartografických zobrazení. Optimalizační kritéria. Obecná řešení kartografických zobrazení. Minimaximální a variační typ zobrazení. Variavalentní zobrazení. Anamorfózy map. Matematická kartografie a transformace referenčních souřadnicových systémů v kontextu geografických informačních systémů.

OH1

KCP/OH1 – Občanské právo hmotné 1

2+1+0 (4 kr.) Zp LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
PP: KPD/ŘP1, KTP/TP1

Seznámit studenty s obecnou částí občanského práva hmotného a jeho vztahem k ostatním právním odvětvím, postavením tohoto představitele soukromého práva v systému právního řádu ČR.

OH3

KCP/OH3 – Občanské právo hmotné 3

2+1+0 (4 kr.) Zp LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., JUDr. Alexander Šíma
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka, JUDr. Alexander Šíma, JUDr. Josef Vrabec
PP: KPO/OH1, KPO/OH1VS

Předmět je třetím pokračováním výkladu občanského práva hmotného, jehož cílem je podat studentům přehled o dalších institutech občanského práva a jeho součástech, jako je rodinné právo, právo k nehmotným statkům a problematika cenných papírů.

SP1

KSP/SP1 – Správní právo 1

2+0+2 (4 kr.) Zp ZS, LS
GJUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
P:JUDr. Miloslava Hálová, Ing. Josef Staša, CSc.
S:JUDr. Miloslava Hálová, Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D., JUDr. et PhDr. Jan Malast, JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
PP: KTP/TP1

Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a kategoriím správního práva a veřejné správy, pramenům správního práva, organizaci veřejné správy a formám činnosti veřejné správy.

OHG4

KCP/OHG4 – Občanské právo hmotné pro geomatiku 4

0+0+3 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Dr. JUDr. Karel Eliáš
PP: KPO/OH1, KPO/OH2, KPO/OH3
VP: KPO/OH4

Závěrečná část kurzu, zakončená zkouškou. V rámci výuky budou shrnuty poznatky nabyté v kurzech OH1, OH2, OH3 a OHG4. Část výuky v rozsahu jedné hodiny týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři.
Výuka probíhá spolu s předmětem KPO/OH4.

HMM

KMA/HMM – Historie map a mapování

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Cílem předmětu je shrnutí informací o vývoji oborů kartografie a mapování a především vytvoření souvislostí a vazeb mezi starými mapami, plány a technickými postupy a současnými produkty kartografické vizualizace prostorových dat. Důležité je také zasazení kartografie a mapování do širšího historického kontextu.

TOKN

KMA/TOKN – Tech. a org. aspekty katast. nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. Působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů. Změny organizační struktury resortu ČÚZK. Jednací řád katastrálních úřadů. Vedení katastru v ČR.
Informační systém katastru nemovitostí. Poskytování údajů z katastru včetně dálkového přístupu.
Základní registr územní identifikace adres a nemovitostí.
Předpoklady ke zkoušce odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
předpisů.

TP2

KTP/TP2 – Teorie práva 2

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GProf. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
P:Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
C:JUDr. František Cvrček, CSc., JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Kišš, Ph.D., Mgr. Jan Lego, JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., JUDr. František Novák, CSc., JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
PP: KTP/TP1

Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií teorie práva subjektivního, interpretace práva a aplikace práva.

PVN

KMA/PVN – Právní aspekty katastru nemovitostí

0+0+0 (0 kr.) SZZ ZS, LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KPD/ČD2, KTP/TP2, KSP/SP1, KCP/OHG4, KCP/OH4

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

KAN

KMA/KAN – Katastr nemovitostí

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/TGI, KIV/DB2, KMA/MK2, KMA/TOKN

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

(46) (14) (15) (12) (5)
Katastr nemovitostí a občanské právo (pov. volitelné; min. 4 kreditů)
POP

KMA/POP – Publikace odborné práce

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Radek Fiala
P:Ing. Radek Fiala

Hlavním cílem předmětu je publikace výsledků vlastní odborné práce (např. bakalářské práce, výsledky ročníkových projektů, grantových projektů apod.).

ADM

KIV/ADM – Administrace databází

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GIng. Petr Jiroušek

Cílem předmětu je rozšířit u posluchačů znalosti návrhu, vývoje a administrace databází na platformě Oracle. Orientace v architektuře databázového systému Oracle, spouštěných procesů a návratových technologií. Schopnost aplikace vybraných bezpečnostních principů, transakčních mechanismů, práce s exekučním plánem při optimalizaci dotazu.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

PDB

KMA/PDB – Prostorové databáze

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Janečka, Ph.D.
P:Ing. Karel Janečka, Ph.D.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Vybraná firemní řešení.

(15) (3) (0) (12) (0)
Katastr nemovitostí a občanské právo (volitelné)
GISHG

KGE/GISHG – GIS v humánní geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GRNDr. Marie Novotná, CSc.
P:RNDr. Marie Novotná, CSc.
C:RNDr. Marie Novotná, CSc.

Studující se naučí používat geografické informační systémy při humánně geografickém výzkumu. Vytváří a analyzuje tématické mapy, hodnotí rozmístění objektů či jevů na základě jednoduchých geostatistických metod. Analyzuje horizontální strukturu na základě mapy využití ploch. Při krajinných a socioekonomických analýzách aplikuje vytvořený digitální model reliéfu, metody překrývání a metody mapové algebry. Na základě hodnocení atributů provádí klasifikaci regionů a vytváří jejich typologii. Analyzuje dopravní sítě a vytváří mapu dopravní dostupnosti.

ODR

KMA/ODR – Obyčejné diferenciální rovnice

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Ing. Jan Čepička, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
C:Ing. Petr Nečesal, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obyčejných diferenciálních rovnic.

G2

KMA/G2 – Geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy geometrie kvadrik v n-rozměrném projektivním, afinním a eukleidovském prostoru. Motivací je Kleinova klasifikace geometrií pomocí příslušných grup geometrických transformací a studium asociované absolutní kvadriky. Předmět si rovněž klade za cíl vyložit základy projektivní geometrie a projektivních transformací a naučit studenty používat metody projektivní geometrie i v dalších aplikacích, např. v geometrickém modelování a počítačové grafice.

GISF

KGE/GISF – GIS ve fyzické geografii

1+2+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GRNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
P:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
C:RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby studenti zvládli základní nástroje GIS a jejich aplikaci ve fyzické geografii. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni analyzovat jednoduché fyzickogeografické problémy a navrhovat postupy (vyjádřené jako pojmové modely) k jejich řešení v prostředí GIS.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

PDR

KMA/PDR – Parciální diferenciální rovnice

3+1+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
VP: KMA/PDR-A

Předmět slouží jako úvodní seznámení s klasickou teorií parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí se základní klasifikací parciálních diferenciálních rovnic a detailněji se budou věnovat obecným vlastnostem a metodám řešení transportní, vlnové, difuzní a Laplaceovy rovnice, které představují základní typy lineárních rovnic prvního a druhého řádu. V neposlední řadě bude věnována pozornost odvození a fyzikální interpretaci daných modelů.
Předmět předpokládá znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu KMA/ODR.

PIA

KIV/PIA – Programování Internetových aplikací

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D.
C:Ing. Lukáš Holý, Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D., Ing. Jan Tichava

Dát studentům základy pro tvorbu webových aplikacích ve třívrstvé architektuře - seznámit je s principy a teoretickými východisky, prakticky naučit vytvářet aplikace středního rozsahu.

WEB

KIV/WEB – Webové aplikace

2+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.
P:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.
C:Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.

ZDO

KKY/ZDO – Zpracování digitalizovaného obrazu

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům zpracování digitalizovaného obrazu a počítačového vidění. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání objektů, jevů či vlastností scény v obraze obsažené.

(46) (10) (14) (16) (6)

Obor Geomatika, specializace Geodézie a katastr nemovitostí (určena pro kombinované studium)

Semestr 4ZS 4LS 5ZS 5LS
Všeobecný základ (povinné)
n
e
b
o
A6

UJP/A6 – Angličtina 6

0+4+0 (5 kr.) Zp LS
GPhDr. Alena Telínová
C:Gary Crossen, Joan DeForeest, M.A., Mgr. Svatava Heinlová, Richard Irons, B. A., Mgr. Jitka Ramadanová, Mgr. Kateřina Růžičková, Mgr. Lucie Strnadová, John Taylor, Ph.D., PhDr. Alena Telínová, Mgr. Ilona Urbanová

Kurz poskytuje výstupní úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

N2

UJP/N2 – Němčina 2

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS, LS
GPhDr. Hana Svobodová
C:Mgr. Zlata Hokrová, Mgr. Zuzana Holá, Mgr. Eva Kahounová, Mgr. Martin Koblížek, PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Lubor Šabacký

Vybavit studenty základními jazykovými kompetencemi a připravovat studenty na úroveň A1 dle SERR.

R2

UJP/R2 – Ruština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Vlasta Klausová
C:Mgr. Ludmila Bayer, Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Larysa Vasylenko
VP: CJP/RT1, CJP/RT2, CJP/RT3, CJP/RT4

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

S2

UJP/S2 – Španělština 2

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GMgr. Jana Volková
C:Mgr. Jana Frischová, Mgr. Jitka Hatajová, Mgr. Aleš Janoušek, Mgr. et Mgr. Lenka Lindušková, Jana Recmanová, Mgr. Jana Volková, Mgr. Kateřina Zielinská

Cílem je vybavit studenty jazykovými kompetencemi na úrovni A1 dle SERR

(4) (0) (4) (0) (0)
Oborové předměty (povinné)
DB1

KIV/DB1 – Databázové systémy 1

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDr. Ing. Jan Rychlík
P:Dr. Ing. Jan Rychlík
C:Ing. Martin Dostal, Dr. Ing. Jan Rychlík, Ing. Martin Zíma, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou datových modelů a jejich realizací ve zvoleném databázovém systému. Seznámit s principy současných SŘBD a zejména s principy transakčního zpracování dat. Vysvětlit relační model dat, základy relační algebry, normální formy a naučit základy jazyka SQL.

DB2

KIV/DB2 – Databázové systémy 2

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Karel Ježek, CSc., Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
P:Doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Ing. Jiří Ledvina, CSc.
VP: KIV/DBM2

Získat širší pohled na postrelační databázové systémy (objektově-relační, prostorové, deduktivní, temporální, multimediální) jak v jejich různorodosti, tak v implementačních technikách.

DPZ

KKY/DPZ – Dálkový průzkum Země

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.
C:Ing. Miroslav Jiřík, Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům dálkového průzkumu Země. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání vlastností zemského povrchu v obraze obsažené.

OSMA

KMA/OSMA – Oborový seminář

0+4+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Hlavním cílem semináře je sjednocení přístupů při zpracování diplomových prací. Předmět napomáhá autorům především při řešení metodologických problemů, jsou rozvíjeny schopnosti a dovednosti nutné pro kritické hodnocení a psaní akademického textu a v neposlední řadě si studenti osvojují nezbytné základní znalosti týkající se typografie diplomových prací.

DPMA

KMA/DPMA – Diplomová práce

0+0+0 (18 kr.) Zp LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
C:Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
PP: KMA/OSMA

Hlavním cílem je ověřit studentovu schopnost nezávislé tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který odpovídá jeho budoucímu profesnímu či studijnímu zaměření. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k řešení tématu.

GEO

KMA/GEO – Geodézie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GPS, KMA/MFG, KMA/VP2

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

OGEM

KMA/OGEM – Obhajoba diplomové práce GEM

0+0+0 (0 kr.) Obh. DP LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Hlavním cílem obhajoby diplomové práce je ověřit studentovu schopnost samostatné tvůrčí a výzkumné činnosti v předem zvoleném oboru, který koresponduje s jeho budoucím profesním
zaměřením, popř. oborem dalšího doktorského studia. Hlavní důraz je kladen na kritický výběr metod, vytváření odpovídajícího teoretického zázemí, důkladnou analýzu teoretických a empirických podkladů a na studentův vlastní přínos k tématu. Nedílnou součástí je rovněž i schopnost obhájit dosažené výsledky své práce.

(39) (6) (6) (9) (18)
Fyzikální a družicová geodézie (povinné)
MFG

KMA/MFG – Matematická a fyzikální geodézie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
C:Ing. Mgr. Jitka Hájková, Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání znalostí v oblasti teoretických základů geodézie jako vědního oboru. Jedná se o matematické a fyzikální metody a postupy používané v geodézii pro popis geometrie zemského tělesa a jeho referenčních ploch, pro definici a realizaci souřadnicových systémů, popis a reprezentaci tíhového pole Země, zemské rotace, pohybu a změn tvaru zemských desek. Absolventi předmětu získají vědomosti nutné pro pochopení významu studia globálních geometrických a fyzikálních vlastností Země, jejich časových variací, pro zeměměřickou praxi lokálního či regionálního rozsahu.

RUP

KAE/RUP – Radiové určování polohy

0+0+1 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Seznámit studenty s přehledem v oblasti systémů rádiového určování polohy, jejich historií, vývojem a parametry (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou 2, IRNSS, QZSS). Seznámit studenty se základními fyzikálními principy, chybami v určení polohy, vlivem šíření elektromagnetických vln prostředím a řešením přijímačů pro satelitní systémy.

VP2

KMA/VP2 – Vyrovnávací počet 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Hlavním cílem tohoto předemětu je výchova odborníků, kterří dokáží spráavne používat nástrojů a možností vyrovnávacího počtu a statistiky v oblasti zeměměřictví a geodézie.

MFGM

KMA/MFGM – Matematická a fyzikální geodézie - terén

0+2+0 (2 kr.) Zp LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
PP: KMA/MFG

Hlavním cílem tohoto předmětu je získání praktických zkušeností s gravimetrickým mapováním a použitím tíhových dat v geodézii.

GPS

KMA/GPS – Navigační systémy v geodézii

2+0+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Cílem předmětu je získání znalostí o družicových a inerciálních navigačních systémech, které dnes představují nejpoužívanější metody pro určování prostorové polohy bodů s geodetickou přesností. Absolventi budou seznámeni s historickým vývojem a základními principy těchto navigačních metod,
budou informováni o výhodách a omezeních metody družicové navigace, o hlavních zdrojích měřických chyb, o způsobech jejich odhalení a případné eliminace, o metodách měření a zpracování naměřených dat. Hlavním cílem předmětu je výchova odborně způsobilých uživatelů, kteří dokáží tyto metody správně používat v oblasti zeměměřictví a geodézie, rozumí jejich omezením a umí řešit problémy, které jsou spojeny s jejich používáním.

GEA

KMA/GEA – Kosmická geodézie

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Cyril Ron, CSc.
P:Ing. Cyril Ron, CSc.
C:Ing. Cyril Ron, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Základní astronomické poznatky, astronomické souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, nauka o čase, zdánlivé polohy hvězd, nástin teorie rotace Země, určení astronomických souřadnic, dráhová dynamika a rušený pohyb družice, základy kosmické geodézie.

(21) (10) (2) (3) (6)
Geodézie a katastr nemovitostí (povinné)
KRP

KMA/KRP – Kartografická reprodukce a polygrafie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Radek Fiala
C:Ing. Radek Fiala

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Základní pojmy kartografické polygrafie. Historický vývoj polygrafických technik pro účely kartografie. Reprodukční fotografie. Barvy a barevné modely. Základy reprografie.
Technologie ofsetového a digitálního tisku. Dektop Publishing a grafické editory.

TGI

KMA/TGI – Technologie tvorby GIS

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Nástroje GIS pro tvorbu lokalizační složky GIS parcelního datového modelu a modelů z něj odvozovaných. Tvorba digitální mapy (seznam souřadnic, kartometrická digitalizace, vektorizace rastrového obrazu). Informační systémy o území (ISKN, LIS, MIS). Bezpečnost informačních systémů.

GPM

KMA/GPM – Geometrické a počítačové modelování

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
C:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět poskytuje přehled o geometrických metodách používaných v moderních grafických, CAx a GIS systémech. Kromě toho vede k získání praktických zkušeností s využitím geometrických modelářů a matematického software.

MK2

KMA/MK2 – Matematická kartografie 2

2+1+0 (3 kr.) Zk+ LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Formulace úloh matematické kartografie. Teorie kartografických zkreslení (Tissotova indikatrix) a kartografických zobrazení (nepravá, polykónická, polyedrická, neklasifikovaná). Historie zobrazení použitých na našem území. Volba, identifikace a hodnocení kartografických zobrazení. Optimalizační kritéria. Obecná řešení kartografických zobrazení. Minimaximální a variační typ zobrazení. Variavalentní zobrazení. Anamorfózy map. Matematická kartografie a transformace referenčních souřadnicových systémů v kontextu geografických informačních systémů.

SGG

KMA/SGG – Socioekonomická geografie pro geomatiku

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/SGG se seznámí se základy socioekonomické geografie (politická geografie, geografie měst, ekonomická geografie apod.) a demografie.

PDB

KMA/PDB – Prostorové databáze

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Janečka, Ph.D.
P:Ing. Karel Janečka, Ph.D.
C:Ing. Karel Janečka, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování prostorových databází. Především pak s následujícími tématy: Datové struktury pro indexaci prostorových dat. Algoritmy prostorových databází. Prostorové spojení - Vyhodnocení prostorových dotazů. Prostorové objekty a SQL - Abstraktní datové typy. Vybraná firemní řešení.

POK

KMA/POK – Počítačová kartografie

1+2+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/POK se seznámí především s problematikou vztahu značkovacích jazyků a digitální kartografie. V rámci předmětu budou probírány pasáže věnující se mapám na internetu, elektronickému publikování, publikování na internetu, tvorbě map na internetu a problematice barev. Stěžejní přednášky budou věnovány značkovacím jazykům (XML, formáty pro popis prostorových dat a map, stylové a transformační jazyky, jazyky pro popis dokumentu...).

TOKN

KMA/TOKN – Tech. a org. aspekty katast. nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. Působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů. Změny organizační struktury resortu ČÚZK. Jednací řád katastrálních úřadů. Vedení katastru v ČR.
Informační systém katastru nemovitostí. Poskytování údajů z katastru včetně dálkového přístupu.
Základní registr územní identifikace adres a nemovitostí.
Předpoklady ke zkoušce odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
předpisů.

KAG

KMA/KAG – Kartografie

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/DBG2, KMA/MK2, KMA/KRP, KMA/POK, KMA/AGI

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

KAN

KMA/KAN – Katastr nemovitostí

0+0+0 (0 kr.) SZZ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/TGI, KIV/DB2, KMA/MK2, KMA/TOKN

Cílem státní závěrečné zkoušky je ověřit, že student úspěšně zvládl dílčí část studovaného oboru, že umí aktivně používat a aplikovat získané poznatky. Dále, že si osvojil nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v následném doktorském studiu. V neposlední řadě si tento předmět klade za cíl ověřit prezentační a diskusní dovednosti studenta.

(37) (11) (14) (12) (0)
Geodézie a katastr nemovitostí (pov. volitelné; min. 12 kreditů)
POP

KMA/POP – Publikace odborné práce

0+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Radek Fiala
P:Ing. Radek Fiala

Hlavním cílem předmětu je publikace výsledků vlastní odborné práce (např. bakalářské práce, výsledky ročníkových projektů, grantových projektů apod.).

APA

KMA/APA – Algoritmy prostorových analýz

1+2+0 (3 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD., Ing. Martin Kadlec

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Symbolický zápis prostorových analýz. Algoritmy tvorby digitálního modelu reliéfu. Tvorba kontinuálních povrchů přímo z vektorových dat. Prostorové statistické metody. Vybrané prostorové analýzy. Prostorové modelování.

AGI

KMA/AGI – Aplikace GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.
PP: KIV/DB2

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Datové modelování v geografických databázích (konceptuální, logický a fyzický datový model). Strategie a techniky při konverzi dat, problematika metadat. Rozšiřování funkcionality GIS pomocí programování. Druhy geoinformačního software. Způsoby implementace GIS (typy GIS řešení). Distribuovaný GIS. Řešení projektu ve vybraném GIS.

HMM

KMA/HMM – Historie map a mapování

2+0+0 (3 kr.) Zp ZS
GIng. Martina Vichrová, Ph.D.
P:Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Cílem předmětu je shrnutí informací o vývoji oborů kartografie a mapování a především vytvoření souvislostí a vazeb mezi starými mapami, plány a technickými postupy a současnými produkty kartografické vizualizace prostorových dat. Důležité je také zasazení kartografie a mapování do širšího historického kontextu.

IGD

KMA/IGD – Internetové technologie pro geodata

1+2+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Ježek, Ph.D.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Síťové protokoly, webové služby se zaměřením na mapové služby, datové formáty specifické pro geodata. Síťové řešení geografického informačního systému (GIS): mapové servery a jejich spolupráce s WWW servery, Silní a tencí GIS klienti. Mobilní GIS.

ZDO

KKY/ZDO – Zpracování digitalizovaného obrazu

3+2+0 (6 kr.) Zk+ LS
GIng. Miloš Železný, Ph.D.
P:Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Porozumět principům zpracování digitalizovaného obrazu a počítačového vidění. Analyzovat vlastnosti obrazové informace a interpretovat tyto informace, navrhnout a vytvořit algoritmus pro zpracování obrazové informace s cílem rozpoznání objektů, jevů či vlastností scény v obraze obsažené.

(23) (3) (3) (11) (6)
Geodézie a katastr nemovitostí (volitelné)
ODR

KMA/ODR – Obyčejné diferenciální rovnice

3+2+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GIng. Jan Čepička, Ph.D.
P:Ing. Jan Čepička, Ph.D., Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
C:Ing. Petr Nečesal, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy obyčejných diferenciálních rovnic.

G2

KMA/G2 – Geometrie 2

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS, LS
GRNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
P:RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy geometrie kvadrik v n-rozměrném projektivním, afinním a eukleidovském prostoru. Motivací je Kleinova klasifikace geometrií pomocí příslušných grup geometrických transformací a studium asociované absolutní kvadriky. Předmět si rovněž klade za cíl vyložit základy projektivní geometrie a projektivních transformací a naučit studenty používat metody projektivní geometrie i v dalších aplikacích, např. v geometrickém modelování a počítačové grafice.

PDR

KMA/PDR – Parciální diferenciální rovnice

3+1+0 (6 kr.) Zk+ ZS, LS
GProf. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
P:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
C:RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
VP: KMA/PDR-A

Předmět slouží jako úvodní seznámení s klasickou teorií parciálních diferenciálních rovnic. Studenti se seznámí se základní klasifikací parciálních diferenciálních rovnic a detailněji se budou věnovat obecným vlastnostem a metodám řešení transportní, vlnové, difuzní a Laplaceovy rovnice, které představují základní typy lineárních rovnic prvního a druhého řádu. V neposlední řadě bude věnována pozornost odvození a fyzikální interpretaci daných modelů.
Předmět předpokládá znalosti teorie obyčejných diferenciálních rovnice na úrovni předmětu KMA/ODR.

TP1

KTP/TP1 – Teorie práva 1

2+2+0 (4 kr.) Zp ZS
GProf. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
P:Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.
C:JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Petr Kišš, Ph.D., JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., JUDr. František Novák, CSc., JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy), tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a práva EU).

SP1

KSP/SP1 – Správní právo 1

2+0+2 (4 kr.) Zp ZS, LS
GJUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.
P:JUDr. Miloslava Hálová, Ing. Josef Staša, CSc.
S:JUDr. Miloslava Hálová, Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. et PhDr. Petr Kuchynka, Ph.D., JUDr. et PhDr. Jan Malast, JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
PP: KTP/TP1

Vybavit studenty kompetencemi potřebnými pro orientaci a porozumění základním pojmům a kategoriím správního práva a veřejné správy, pramenům správního práva, organizaci veřejné správy a formám činnosti veřejné správy.

(24) (6) (4) (10) (4)

Vyrovnávací blok

Semestr ZS LS 4ZS 4LS
Vyrovnávací blok (povinně volitelné; min. 76 kreditů)
GEN1

KMA/GEN1 – Geodézie 1

3+3+0 (6 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
VP: KMA/GEN1B

Cílem předmětu je seznámit studenty s úkoly a rozdělením geodézie. Tvar a aproximace Zemského povrchu. Polohové geodetické základy. Základní součásti geodetických přístrojů. Úhlové měření - jednotky, pomůcky a přístroje, metody měření, eliminace chyb. Měření délek - jednotky, způsoby měření délek, pomůcky a přístroje. Souřadnicové systémy na území ČR. Základy vyrovnávacího počtu. Souřadnicové výpočty. Podrobné polohopisné měření.

MAP

KMA/MAP – Mapování

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Historie tvorby plánů a map velkých měřítek. Katastrální mapování na vědeckých základech (stabilní katastr, československý pozemkový katastr, Instrukce "A"). Využití výsledků velkoměřítkových mapování pro tvorbu topografických map. Státní mapa ČSR. Technicko-hospodářské mapování. Vedení a údržba map velkých měřítek. Základní mapa velkého měřítka. Tematické mapy velkých měřítek (Katastrální mapa, Základní mapa města, Jednotná železniční mapa, Základní mapa dálnice, Základní mapa letiště, Základní mapa závodu). Dokumentace skutečného provedení staveb. Institut geometrického plánu a jeho význam pro vedení a údržbu digitální katastrální mapy.

MK1

KMA/MK1 – Matematická kartografie 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Magdaléna Čepičková
C:Ing. Magdaléna Čepičková

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy:
Tvar zemského tělesa, referenční plochy, souřadnicové soustavy, křivky na referenčních plochách. Zákony zkreslení, třída jednoduchých zobrazení. Zobrazení polyedrická. Sférická trigonometrie a výpočty na kouli.

TKA

KMA/TKA – Tematická kartografie

2+1+0 (4 kr.) Zk+ ZS
GIng. Otakar Čerba
P:Ing. Otakar Čerba
C:Ing. Otakar Čerba

Absolvent předmětu KMA/TKA se seznámí s teorií kartografie (základní pojmy a definice, propojení na další vědní obory, členění kartografie a jejích produktů), historií kartografie do 18. století, současnými tematickými mapami a především s kartografickými interpretačními metodami s důrazem na tematickou kartografii.

ZBP

KEE/ZBP – Základy bezpečnosti práce

1+0+0 (1 kr.) Zp ZS
GDoc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc., Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Seznámit studenta se základními zásadami práce a obsluhy elektrických zařízení. Na základě získaných znalostí umožnit studentovi činnost v laboratořích v rozsahu kvalifikace dle §4 Vyhlášky č. 50/1987 Sb.

DG

KMA/DG – Diferenciální geometrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. RNDr. František Ježek, CSc.
P:Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

Předmět rozvíjí schopnost využití metod matematické analýzy v geometrii při popisu a analýze vlastností křivek a ploch.

GEN2

KMA/GEN2 – Geodézie 2

3+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
PP: KMA/GEN1

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami měření polohopisu. Zpracování výsledků měření polohopisu.
Výšky a jejich určování. Výškový systém ČR, stabilizace bodů. Nivelace - přístroje a pomůcky, metody, chyby a přesnost nivelačních prací. Trigonometrické měření výšek. Měření svislých úhlů - přístroje, pomůcky. Eliminace systematických chyb zenitového úhlu . Podrobné měření výškopisu - tachymetrie, plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Barometrické měření výšek.

NM

KMA/NM – Numerické metody

3+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
P:Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
VP: KMA/NM-A

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a metodami numerické matematiky.

GENM

KMA/GENM – Geodézie - terénní měření

0+4+0 (4 kr.) Zp LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
C:Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
PP: KMA/GEN1, KMA/GE2
VP: KMA/GENMB

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřením podrobného polohopisu, budováním bodových polí na základě projektu a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry), nebo polygonových pořadů pro budování podrobných polohových bodových polí.
Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti.
Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisu tachymetrickou metodou (s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS.
Globální navigační satelitní systémy (GNSS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou.

POPR

KCP/POPR – Pozemkové právo

2+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GJUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Poskytnout studentům podrobný přehled o otázkách smluvního práva v oblasti věcných práv, zejména práva vlastnického, se zaměřením na způsoby nabývání a zánik těchto práv.

ZSP

KCP/ZSP – Základy soukromého práva

3+1+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GJUDr. Václav Bednář, Ph.D.
P:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
C:JUDr. Václav Bednář, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., JUDr. Jindřich Psutka
PP: KTP/TP2, KPD/ŘP2

Studenti bakalářského oboru by se měli seznámit se základními instituty soukromého práva. Pozornost bude věnována zejména obecné části občanského zákoníku, právu dědickému, právu rodinnému a obecné úpravě závazkového práva.

UGI

KMA/UGI – Úvod do GIS

1+2+0 (4 kr.) Zk+ LS
GIng. Karel Jedlička, PhD.
P:Ing. Karel Jedlička, PhD.
C:Ing. Karel Jedlička, PhD.

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s následujícími tématy: Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

AVTG1

KMA/AVTG1 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 1

1+1+0 (3 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/GENM

Software pro souřadnicové výpočty v geodézii, metody polohopisné, metody výškopisné, vyrovnání geodetických sítí a výpočetní práce v bodových polích. 2D transformace a jejich určení pomocí identických bodů. Praktické seznámení s grafickým prostředím Kokeš.

KN

KMA/KN – Katastr nemovitostí

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Ing. Jana Pekarská, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Ing. Jana Pekarská

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Historie katastru v českých zemích, zákon 177/27 Sb. o pozemkovém katastru, operát pozemkového katastru, pozemková kniha, vzájemný vztah pozemkového katastru a pozemkové knihy, zrušení konstitutivnosti zápisu do pozemkové knihy dle odst. 2. zák. 141/50 Sb. jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí -zák. 22/64 Sb. a vyhláška 23/64 Sb, zák. 265/92 Sb. o vlastnických zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále Katastrální zákon č. 344/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška ČÚZK 26/2007 Sb.,
předmět katastru nemovitostí ČR, základní pojmy v katastru nemovitostí, katastrální operát, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, řízení o vkladu, záznam, poznámka, zápis jiných údajů, revize údajů, povinnosti vlastníků, obcí, orgánů, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru (informace), geometrické plány.

VP1

KMA/VP1 – Vyrovnávací počet 1

2+1+0 (3 kr.) Zp ZS, LS
GProf. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
P:Ing. Martin Kadlec
C:Ing. Martin Kadlec
PP: KMA/GENM

Cílem předmětu je pochopit vztahy mezi chybami měření a chybami vypočtených výsledků. Dalším cílem je naučit studenty zpracovat výsledky měření metodou nejmenších čtverců (včetně odhadu chyb). Studenti by měli umět nejen používat stávající SW pro vyrovnání v geodézii, ale i navrhnout a implementovat vlastní programy pro speciální případy vyrovnání.

AVTG2

KMA/AVTG2 – Aplikace výpočetní techniky v geodézii 2

1+3+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Václav Čada, CSc.
P:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
C:Ing. Jan Ježek, Ph.D.
PP: KMA/AVTG1

Digitální mapa ve vektorovém tvaru - jednočarová mapa, objektová mapa, topologické funkce. Digitální katastrální mapa (DKM), soubor geodetických informací, soubor popisných informací. Údržba DKM. Programový systém NEMOVITOSTI. Praktické užití daného grafického prostředí (Micro Station, Micro GEOS, Kokeš). Znalosti z tohoto předmětu jsou vyžadovány v předmětu KMA/TGI.

FGM

KMA/FGM – Fotogrammetrie

2+2+0 (5 kr.) Zk+ LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy : Fotogrammetrické, matematické, geometrické základy fotogrammetrie. Fotogrammetrické způsoby sběru dat, snímkování, druhy snímků. Analogový a analytický způsob vyhodnocování měřických snímků. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie. Letecká stereofotogrammetrie - analogové a analytické řešení, vyhodnocovací přístroje. Fotogrammetrické mapování a aerotriangulace. Digitální obraz a postupy digitální fotogrammetrie, organizace a vybavení fotogrammetrických pracovišť u nás a ve světě.

TOMA

KMA/TOMA – Topografické mapování

2+2+0 (5 kr.) Zk+ ZS, LS
GDoc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
P:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
C:Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
PP: KMA/MK1

Cílem předmětu je seznámit studenty s následujícími tématy: Topografické mapy - charakteristické vlastnosti. Historie topografického mapování. Základní státní a celostátní tematická mapová díla středních měřítek. Metodika hodnocení topografických map. Historické a současné metody měření polohopisu a výškopisu pro topografické mapování. Tvary terénního reliéfu. Metody údržby topografických map (Základních map ČR) do roku 2000 a nyní. Základní báze geografických dat (ZABAGED). Digitální model reliéfu- postup vyhotovení a využití. Kartografické zpracování a vydávání státních mapových děl -konvenční technologie a postupy počítačové kartografie.

(76) (18) (32) (11) (15)
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1